Statut Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Włocławek 2016

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, zwane w dalszych postanowieniach Towarzystwem, jest organizacją pożytku publicznego posiadającą osobowość prawną.
 2. Towarzystwo działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (DzU, nr 20, poz. 104 z późn. zm.), Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (DzU, nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 3. Towarzystwo jest dobrowolnym zrzeszeniem ludzi posiadających odpowiednie kwalifikacje i wolę pracy naukowej dla dobra ogólnego.
 4. Towarzystwo używa znaku graficznego, którego wzór określa załącznik do Statutu.
 5. Nazwa Towarzystwa i jego znak graficzny są prawnie zastrzeżone.

§ 2

 1. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.
 2. Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Włocławek.

§ 3

Towarzystwo ma prawo zakładania oddziałów na warunkach określonych w niniejszym Statucie.

§ 4

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
  Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

§ 5

Towarzystwo może podejmować działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza na działalność statutową.

§ 6

Towarzystwo posługuje się pieczęciami:

 • podłużną i okrągłą z napisem: Włocławskie Towarzystwo Naukowe;
 • innymi pieczęciami i znakami określonymi w przepisach szczegółowych.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Włocławskie Towarzystwo Naukowe, kontynuujące postępowe tradycje polskiej myśli naukowej, ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych dotyczących Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, a w szczególności:
1. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych;
3. działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
4. działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7. działalności wspomagającej rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8. działalności wspomagającej rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
9. działalności wspomagającej rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
11. prowadzenie działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
12. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
13. działanie na rzecz zaspokajania potrzeb wspólnot samorządowych;
14. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej.

§ 8

Dla realizacji swych celów Towarzystwo może:
1. tworzyć komisje i sekcje naukowe;
2. organizować pracownie naukowe i techniczne;
3. prowadzić własne badania naukowe, realizować prace naukowe, popularnonaukowe,
fotograficzne i fonograficzne oraz inne audiowizualne, jak również współpracować w tym zakresie z innymi ośrodkami i instytucjami;
4. wykonywać własne i zlecone prace naukowo-badawcze, ekspertyzy;
5. popularyzować zdobycze nauki i osiągnięcia swoich członków;
6. prowadzić działalność wydawniczą, wydawać we własnym zakresie lub za pośrednictwem instytucji wydawniczych dzieła i roczniki, sprawozdania, czasopisma naukowe, popularnonaukowe, literackie i inne;
7. prowadzić działalność popularnonaukową za pośrednictwem nowoczesnych
nośników informatycznych, w tym Internetu;
8. prowadzić biblioteki naukowe, gromadzić materiały naukowe oraz tworzyć i powiększać własne księgozbiory, urządzać pokazy zbiorów bibliotecznych;
9. prowadzić działalność oświatową i szkoleniową zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10. organizować sesje i konferencje naukowe oraz seminaria i sympozja,
11. organizować posiedzenia naukowe, odczyty, wykłady;
12. organizować wystawy promujące Włocławek, region Kujaw i ziemi dobrzyńskiej;
13. organizować wycieczki naukowe;
14. podejmować formy działalności naukowej popularyzujące problematykę regionu, w szczególności naukę i kulturę;
15. inicjować i organizować prace społeczne oraz przyjmować dary od osób fizycznych i prawnych przekazywane na rzecz Towarzystwa;
16. udzielać pomocy finansowej i przyznawać nagrody w związku z działalnością naukową w kraju i za granicą, a także fundować stypendia, w szczególności dla wyróżniających się studentów;
17. gromadzić środki finansowe dla realizacji zadań Towarzystwa;
18. organizować proces pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej dla Towarzystwa;
19. współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organami administracji publicznej.

§ 9

Towarzystwo dla realizacji celów statutowych może współpracować z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi, z towarzystwami naukowymi, kulturalno- oświatowymi i zawodowymi, a także podmiotami gospodarczymi i organizacjami samorządowymi.

§ 10

Towarzystwo dla realizacji swoich celów i rozwoju nauki może tworzyć wyższe uczelnie, placówki oświatowe oraz powoływać inne placówki naukowe.

§ 11

W celu pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań statutowych Towarzystwo może powoływać fundacje i za ich pośrednictwem uczestniczyć w działalności podmiotów gospodarczych.

§ 12

Towarzystwo jako organizacja pożytku publicznego prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną.

§ 13

1. Działalność odpłatna obejmuje:
1.1. działalność wydawniczą i informacyjną;
1.2. organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów;
1.3. działalność marketingową;
1.4. prace badawczo-rozwojowe.
2. Przychody z działalności odpłatnej mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.

§ 14

1. Działalność nieodpłatna obejmuje:
1.1. popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowych;
1.2. rozwijanie wszechstronnych kontaktów z regionami w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów statutowych Towarzystwa.
2. Działalność nieodpłatna finansowana jest z dotacji na realizację zadań publicznych na podstawie umów zawartych z organami administracji publicznej.

Rozdział III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 15

W wewnętrznej działalności Towarzystwa obowiązują zasady równości
praw i obowiązków wszystkich członków. Wzajemne stosunki między członkami
powinna cechować koleżeńskość, wzajemny szacunek i życzliwość.

§ 16

Członkowie dzielą się na:
1. czynnych,
2. honorowych,
3. wspierających.

§ 17

Członkiem czynnym może zostać osoba fizyczna, pełnoletnia, zainteresowana zagadnieniami naukowymi i ich popularyzacją, posiadająca wyższe wykształcenie, mająca dorobek naukowy bądź osoba szczególnie zaangażowana w życie naukowe, kulturalne.

§ 18

1. O przyjęciu w poczet członków czynnych decyduje Zarząd, który decyzję podejmuje na podstawie złożonej deklaracji, podpisanej przez dwóch wprowadzających czynnych członków Towarzystwa.
2. W razie odmowy przyjęcia osobie tej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Towarzystwa.
3. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 19

Członkowie czynni Towarzystwa mają prawo do:
1. udziału w Walnych Zebraniach Towarzystwa oraz posiedzeniach naukowych wszystkich organów Towarzystwa;
2. kandydowania do władz Towarzystwa i wybierania tych władz;
3. przedstawiania swoich prac naukowych na posiedzeniach właściwych organów Towarzystwa;
4. brania udziału w sesjach, seminariach, sympozjach i wykładach naukowych organizowanych przez Towarzystwo;
5. publikowania w wydawnictwach Towarzystwa własnych prac naukowych i popularnonaukowych przyjętych przez organ nadzorujący wydawnictwa;
6. korzystania ze zbiorów bibliotecznych, urządzeń Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami;
7. noszenia odznaki organizacyjnej.

§ 20

Członkowie czynni Towarzystwa są zobowiązani do:
1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa;
2. brania czynnego udziału w działalności Towarzystwa i urzeczywistniania jego celów i zadań;
3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie, do 30 czerwca za dany rok; emerytów, na ich pisemne oświadczenie, obowiązuje składka roczna w wysokości 50%;
4. dbania o majątek Towarzystwa i przyczyniania się do jego powiększania;
5. postępowania zgodnie z zasadami etyki i zasadami współżycia społecznego.

§ 21

Utrata członkostwa czynnego następuje przez:
1. dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa, zgłoszone na piśmie;
2. śmierć członka lub likwidację osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej członkiem wspierającym;
3. skreślenie z listy członków Towarzystwa uchwałą Zarządu, podjętą na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich w okresie przekraczającym 1 rok, chyba że Zarząd uzna sytuację za usprawiedliwioną wyjątkowymi okolicznościami, zgłoszonymi przez zainteresowanego na piśmie;
4. wykluczenie z Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu, podjętej na wniosek Sądu Koleżeńskiego za nieprzestrzeganie Statutu, postępowanie nieetyczne godzące w interesy Towarzystwa, działalność na szkodę Towarzystwa lub pozbawienie praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu oraz jeżeli członek został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, prawu autorskiemu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo karno-skarbowe albo inne przestępstwa związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
5. skreślenie uchwałą Zarządu, podjętą na wniosek Sądu Koleżeńskiego z innych ważnych powodów.

§ 22

1. Członek skreślony lub wykluczony z Towarzystwa bądź zawieszony w prawach członkowskich, w przypadkach, o których mowa w § 21 pkt. 3, 4, 5, może w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały odwołać się od uchwały Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego — za pośrednictwem Zarządu — do najbliższego Walnego Zebrania.
2. Walne Zebranie decyzję podejmuje w głosowaniu jawnym.
3. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 23

1. Godność członka honorowego mogą otrzymać osoby fizyczne za szczególne zasługi w zakresie działalności przewidzianej przez Statut.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Towarzystwa na wniosek Zarządu.
3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków czynnych.
4. Członkowie honorowi Towarzystwa są zobowiązani do:
4.1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa;
4.2. brania czynnego udziału w działalności Towarzystwa i urzeczywistniania jego celów i zadań;
4.3. dbania o majątek Towarzystwa i przyczyniania się do jego powiększania;
4.4. postępowania zgodnie z zasadami etyki i zasadami współżycia społecznego.
5. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
6. Utrata członkostwa honorowego następuje przez:
6.1. dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa, zgłoszone na piśmie;
6.2. śmierć członka;
6.3. wykluczenie z Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu, podjętej na wniosek Sądu Koleżeńskiego za nieprzestrzeganie Statutu, postępowanie nieetyczne godzące w interesy Towarzystwa, działalność na szkodę Towarzystwa lub pozbawienie praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu oraz jeżeli członek honorowy został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, prawu autorskiemu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo karno-skarbowe albo inne przestępstwa związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
6.4. skreślenie uchwałą Zarządu, podjętą na wniosek Sądu Koleżeńskiego z innych ważnych powodów.

§ 24

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która popiera cele statutowe Towarzystwa, uiszcza na jego rzecz składki roczne w zadeklarowanej wysokości, nie niższej jednak niż kwota zatwierdzona przez Walne Zebranie dla członków czynnych, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 18.
2. Członek wspierający może uczestniczyć w pracach Towarzystwa z głosem doradczym.
3. Utrata członkostwa wspierającego następuje przez:
3.1. dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa, zgłoszone na piśmie;
3.2. śmierć członka lub likwidację osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej członkiem wspierającym;
3.3. skreślenie z listy członków Towarzystwa uchwałą Zarządu, podjętą na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich w okresie przekraczającym 1 rok, chyba że Zarząd uzna sytuację za usprawiedliwioną wyjątkowymi okolicznościami, zgłoszonymi przez zainteresowanego na piśmie;
3.4. wykluczenie z Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu, podjętej na wniosek Sądu Koleżeńskiego za nieprzestrzeganie Statutu, postępowanie nieetyczne godzące w interesy Towarzystwa, działalność na szkodę Towarzystwa lub pozbawienie praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu oraz jeżeli członek wspierający został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, prawu autorskiemu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo karno-skarbowe albo inne przestępstwa związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
3.5. skreślenie uchwałą Zarządu, podjętą na wniosek Sądu Koleżeńskiego z innych ważnych powodów.

§ 25

Członkowie wspierający mają prawo do:
1. współdziałania w rozwijaniu terenowych badań naukowych dla potrzeb społecznego i gospodarczego rozwoju, w szczególności Kujaw i ziemi dobrzyńskiej;
2. udziału w pracach Towarzystwa z głosem doradczym;
3. członek wspierający nie ma prawa wybierać i być wybranym do władz Towarzystwa.

Rozdział IV

WŁADZE I ORGANY TOWARZYSTWA

§ 26

1. Władzami Towarzystwa są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

§ 27

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie.
2. Do udziału w Walnym Zebraniu uprawnieni są członkowie Towarzystwa.
3. Prawo głosowania mają członkowie czynni i honorowi.

§ 28

1. Walne Zebranie może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
2. Walne Zebranie w trybie zwyczajnym zwołuje Zarząd corocznie — w pierwszym półroczu.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek 1/3 członków czynnych Towarzystwa, zgłoszony na piśmie, z podaniem porządku obrad, w terminie najpóźniej 30 dni od złożenia wniosku.
4. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.
5. O terminie Walnego Zebrania zawiadamiani są wszyscy członkowie Towarzystwa co najmniej 14 dni wcześniej.

§ 29

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
1. wybór spośród członków czynnych Towarzystwa: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;
2. przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi;
3. uchwalanie przedstawionych przez Zarząd kierunków planu działania oraz zatwierdzanie budżetu Towarzystwa;
4. nadawanie godności członka honorowego;
5. nadawanie godności prezesa honorowego osobie szczególnie zasłużonej dla Towarzystwa, piastującej przez szereg lat funkcję prezesa Zarządu;
6. zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd darowizn i zapisów;
7. zmiana Statutu. Statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie na podstawie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym większością 3/4 głosów biorących udział w głosowaniu podczas Walnego Zebrania;
8. ustalanie wysokości składek członkowskich;
9. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu i Sądu Koleżeńskiego w sprawie skreślenia, wykluczenia i zawieszenia w czynnościach członka;
10. rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa;
11. rozwiązanie lub likwidacja wyższej uczelni, placówek oświatowych, zakładów naukowo-badawczych;
12. rozwiązanie lub likwidacja fundacji;
13. Walne Zebranie na wniosek Zarządu podejmuje uchwałę w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, praw do nieruchomości lub innych aktywów o znacznej wartości (ponad 100 tys. zł), wg wartości rynkowej, będących składnikami majątkowymi Towarzystwa.

§ 30

1. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków Towarzystwa w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Dla dokonania zmian w Statucie wymagana jest większość 3/4 biorących udział w głosowaniu podczas Walnego Zebrania.
3. Walne Zebranie dokonuje wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w głosowaniu tajnym.
4. Przy wyborze władz Towarzystwa za wybranych uważa się tych członków, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
5. Protokół z Walnego Zebrania podpisują przewodniczący i sekretarz obrad.
6. Kopie protokołu i uchwał Walnego Zebrania, w wypadkach przewidzianych ustawą Prawo o stowarzyszeniach, przesyła się organowi nadzorującemu oraz sądowi.

§ 31

Zarząd jest naczelną władzą wykonawczą Towarzystwa. W okresie między Walnymi Zebraniami Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa.

§ 32

1. Do Zarządu mogą być wybrani tylko członkowie czynni Towarzystwa.
2. Do Zarządu nie mogą być wybrani przedstawiciele naczelnych władz uczelni, której WTN jest Założycielem, pełniący funkcje: rektora, prorektorów, dziekanów, kanclerza i kwestora.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 33

1. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzi od 7 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza generalnego oraz skarbnika.

§ 34

W przypadku zdekompletowania składu Zarządu w trakcie kadencji może on być uzupełniony o kolejnego członka Towarzystwa, który w trakcie wyborów otrzymał największą liczbę głosów. Uzupełnienie odbywa się na okres danej kadencji i nie może przekroczyć 1/3 liczby składu Zarządu wybranego przez Walne Zebranie.

§ 35

1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie corocznie udziela Zarządowi absolutorium.
2. W przypadku nieuzyskania absolutorium o dalszej działalności Zarządu decyduje Walne Zebranie.

§ 36

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes Towarzystwa.
2. Zarząd odbywa posiedzenie co najmniej raz w kwartale.
3. Dla ważności jego uchwał konieczna jest obecność co najmniej 50% liczby członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie Towarzystwa, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
4. Uchwały zapadają większością głosów. W razie równości rozstrzyga przewodniczący.

§ 37

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone przez Zarząd osoby niebędące członkami Zarządu.

§ 38

1. Zarząd kieruje całokształtem pracy Towarzystwa. Zarząd reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i działa w jego imieniu.
2. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
2.1. odbywanie posiedzeń, a w miarę potrzeby posiedzeń nadzwyczajnych, o charakterze uroczystym;
2.2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
2.3. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Towarzystwa;
2.4. przedstawianie Walnemu Zebraniu kierunków planów działania i preliminarzy budżetowych Towarzystwa;
2.5. przedstawianie Walnemu Zebraniu kandydatów na członków honorowych;
2.6. powoływanie i likwidowanie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa oraz sprawowanie nad nimi nadzoru;
2.7. zarządzanie majątkiem Towarzystwa i sprawami Towarzystwa w ramach budżetu i zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez Walne Zebranie;
2.8. podejmowanie decyzji w sprawie inwestycji i remontów, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powoływanych przez Zarząd;
2.9. nadzorowanie i koordynowanie działalności naukowej, popularnonaukowej i wydawniczej;
2.10. powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji naukowych;
2.11. zatwierdzanie planów pracy komisji i sekcji oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich realizacji;
2.12. sprawowanie wewnętrznej kontroli nad działalnością komisji i sekcji naukowych;
2.13. wypełnianie funkcji organu założycielskiego wobec uczelni i innych placówek oświatowych i naukowych;
2.14. zatwierdzanie planów wydawniczych Towarzystwa;
2.15. przyjmowanie członków czynnych i wspierających;
2.16. przyjmowanie zapisów i darowizn na rzecz Towarzystwa;
2.17. przyznawanie dyplomów honorowych szczególnie zasłużonym członkom Towarzystwa oraz osobom i instytucjom działającym na rzecz Towarzystwa;
2.18. powoływanie i odwoływanie dyrektora biura i kierowników jednostek organizacyjnych Towarzystwa;
2.19. rozpatrywanie zaleceń i wniosków Komisji Rewizyjnej;
2.20. załatwianie wszelkich spraw wynikających ze Statutu i celów działania Towarzystwa, niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania i innych władz Towarzystwa.

§ 39

Prezes i wskazany przez niego członek Zarządu są upoważnieni do złożenia podpisów bankowych i podpisywania pism kierowanych do banku.

§ 40

1. Towarzystwo na zewnątrz reprezentują prezes, wiceprezesi, sekretarz generalny.
2. Prezes Towarzystwa:
2.1. reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz;
2.2. kieruje bieżącą działalnością Zarządu;
2.3. zwołuje posiedzenia Zarządu, ustala ich porządek oraz im przewodniczy;
2.4. rozstrzyga głosowanie w razie równości głosów;
2.5. czuwa nad przestrzeganiem Statutu oraz nad zbiorami i majątkiem Towarzystwa;
2.6. koordynuje działalność pozostałych członków Zarządu;
2.7. podpisuje pisma Zarządu;
2.8. może upoważniać członków Zarządu do zastępstwa w wykonywaniu określonych przez siebie zadań i czynności.
3. Sekretarz generalny:
3.1. prowadzi protokoły z posiedzeń Zarządu;
3.2. opracowuje wytyczne (programy) pracy;
3.3. przygotowuje sprawozdania z działalności;
3.4. czuwa nad rejestrem członków;
3.5. prowadzi księgę wydawnictw oraz nadzoruje działalność wydawniczą;
3.6. prowadzi księgę konferencji, sympozjów i sesji oraz prac naukowych i popularnonaukowych.
4. Skarbnik jest kierownikiem finansowo-księgowym Towarzystwa, a w szczególności:
4.1. opracowuje roczny budżet Towarzystwa, a w razie potrzeby budżety cząstkowe;
4.2. nadzoruje prowadzenie ksiąg rachunkowych i inwentarzowych Towarzystwa;
4.3. nadzoruje terminowość i wysokość uiszczanych przez członków składek członkowskich;
4.4. nadzoruje strukturę przychodów i wydatków Towarzystwa;
4.5. nadzoruje prawidłowość rozliczeń dotacji otrzymywanych przez Towarzystwo;
4.6. prowadzi księgę darów i prac społecznych na rzecz Towarzystwa;
4.7. nadzoruje pracę księgowości.
5. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składa 2 członków Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

§ 41

Członkowie Zarządu obowiązani są uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, brać czynny udział w pracach Towarzystwa, spełniać powierzone im funkcje i zadania oraz składać sprawozdania z ich realizacji.

§ 42

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Towarzystwa w liczbie 3 członków spośród członków czynnych Towarzystwa.
3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. W przypadku zdekompletowania składu Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji może być on uzupełniony o kolejnego członka, który w trakcie wyborów otrzymał największą liczbę głosów.
5. Uzupełnienie odbywa się na okres danej kadencji.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
7.1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
7.2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Posiedzenia Komisji są prawomocne, jeżeli w obradach uczestniczy 2 członków, w tym przewodniczący.
9. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.
10. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie co najmniej raz w półroczu.
11. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej wybranych przez Walne Zebranie Towarzystwa, w tym przewodniczącego.
12. Uchwały zapadają większością głosów. W razie równości rozstrzyga przewodniczący posiedzenia.
13. Szczegółowe zasady działania Komisji określa regulamin wewnętrzny.

§ 43

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.1. kontrola całokształtu działalności finansowej, gospodarczej i administracyjnej Towarzystwa pod względem celowości, zgodności z prawem, Statutem i uchwałami Walnego Zebrania;
1.2. kontrola opłacania składek członkowskich;
1.3. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania z kontroli działalności finansowej i gospodarczej oraz zarządzania majątkiem Towarzystwa.

§ 44

Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu i stawia wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 45

Komisja Rewizyjna ma prawo zgłaszania Zarządowi uwag i wniosków w sprawie bieżącej działalności Towarzystwa.

§ 46

1. Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walne Zebranie w liczbie 5 osób w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby członków.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.
4. W przypadku zdekompletowania składu Sądu Koleżeńskiego w trakcie trwania kadencji może być on uzupełniony o kolejnego członka, który w trakcie wyborów otrzymał największą liczbę głosów.
5. Uzupełnienie odbywa się na okres danej kadencji.
6. Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego zwołuje przewodniczący lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący.
7. Dla ważności uchwał Sądu Koleżeńskiego konieczna jest obecność co najmniej 50% liczby członków wybranych przez Walne Zebranie Towarzystwa, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
8. Uchwały zapadają większością głosów. W razie równości rozstrzyga przewodniczący posiedzenia.

§ 47

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków czynnych postanowień Statutu i zasad programowych Towarzystwa.

§ 48

1. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
a. upomnienie,
b. nagana,
c. zawieszenie w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat.
2. Sąd Koleżeński może wnioskować do Zarządu o wykluczenie członka z Towarzystwa za nieprzestrzeganie Statutu, postępowanie nieetyczne godzące w interesy Towarzystwa, działalność na szkodę Towarzystwa lub pozbawienie praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu oraz jeżeli członek został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, prawu autorskiemu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, za przestępstwo karno-skarbowe albo inne przestępstwa związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

§ 49

Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania zgodnie z § 22 Statutu.

§ 50

1. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Towarzystwa.
2. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu.

§ 51

Organami naukowymi Towarzystwa są sekcje i komisje.

§ 52

1. Sekcje i komisje są organami naukowymi Towarzystwa, które tworzy się dla realizacji poszczególnych zadań Towarzystwa.
2. Komisje i sekcje powołuje i odwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 członków.
3. Komisje i sekcje działają na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd regulaminu i otrzymanych od niego zaleceń.

§ 53

1. Pracą sekcji i komisji kieruje przewodniczący, wybierany w głosowaniu zwykłą większością głosów.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz stanowią prezydium sekcji lub komisji.
3. Wewnętrzną strukturę organizacyjną sekcji i komisji zatwierdza Zarząd Towarzystwa.

§ 54

Do zakresu działania sekcji i komisji należą:
1. opracowywanie i uchwalanie planów działania;
2. składanie uchwalonych planów działania i sprawozdań z ich wykonania, do zatwierdzenia, Zarządowi Towarzystwa;
3. przedstawianie do Zarządu Towarzystwa wniosków w sprawach wydawniczych;
4. występowanie do Zarządu z wnioskami o przyjęcie członków;
5. inicjowanie i wspieranie badań naukowych zespołowych i indywidualnych;
6. organizowanie sesji, konferencji, seminariów i innych posiedzeń naukowych w uzgodnieniu z Zarządem Towarzystwa.

Rozdział V

ODDZIAŁY TOWARZYSTWA

§ 55

Zarząd może wyrazić zgodę na założenie oddziału Towarzystwa, jeżeli co najmniej 15 członków Towarzystwa, skupionych wokół wyróżniającego się ośrodka, zamieszkałych w danej miejscowości i okolicy, złoży pisemny wniosek o założenie oddziału.

§ 56

Uchwałę o powołaniu oddziału zatwierdza Walne Zebranie na swoim najbliższym posiedzeniu.

§ 57

1. Władzami oddziału są: Walne Zebranie oddziału i Zarząd oddziału przy przestrzeganiu zasad stałego zwierzchnictwa władz WTN.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Przy wyborze władz stosuje się odpowiednio § 26, § 30, § 34, § 35 i § 36 Statutu.

§ 58

1. W skład Zarządu oddziału wchodzi od 5 do 7 członków.
2. Zarząd oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 59

Zarząd kieruje pracami oddziału oraz składa w pierwszym miesiącu każdego roku kalendarzowego Zarządowi Towarzystwa sprawozdanie z działalności wraz z planem pracy na bieżący rok.

§ 60

Oddziały publikują prace naukowe swoich członków w wydawnictwach Towarzystwa, które uzyskują dodatkowo nadruk nazwy oddziału.

§ 61

Zasady finansowania oddziałów ustala Zarząd Towarzystwa.

§ 62

1. Majątek oddziału wchodzi w skład majątku Towarzystwa.
2. Nadzór finansowo-księgowy nad finansami oddziału sprawuje skarbnik Towarzystwa.

§ 63

Oddział używa pieczęci podłużnej i okrągłej Towarzystwa z dopiskiem „Oddział w…”.

§ 64

Zarząd Towarzystwa może rozwiązać oddział, jeżeli:
1. Walne Zebranie oddziału złoży taki wniosek;
2. władze oddziału nie przestrzegają postanowień Statutu, uchwał Zarządu oraz innych organów statutowych Towarzystwa;
3. władze oddziału działają na szkodę Towarzystwa;
4. brak środków finansowych uniemożliwia oddziałowi prowadzenie działalności statutowej.

Rozdział VI

ORGANY NADZORU

§ 65

Nadzór nad działalnością Towarzystwa sprawuje Prezydent Miasta Włocławek. W zakresie korzystania z uprawnień organizacji pożytku publicznego nadzór sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego. W zakresie umów o powierzenie realizacji zadania publicznego nadzór sprawują właściwe organy administracji publicznej.

Rozdział VII

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 66

1. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Działalność gospodarcza jest prowadzona jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Zyski z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.
3. Działalność gospodarczą w imieniu Towarzystwa prowadzi Zarząd.
4. Działalność gospodarcza nie może być prowadzona ze środków przekazanych w formie dotacji, o których mowa w § 67 ust. 1 pkt 1.2.
5. Zarząd Towarzystwa może przyznać członkowi Towarzystwa nagrodę pieniężną za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej, badawczej lub społecznej.
6. Zarząd Towarzystwa, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może przyznać członkowi Towarzystwa, pozostającemu w trudnych warunkach materialnych, ze środków, o których mowa w § 67 ust. 1 pkt 1.5, 1.6, 1.7, bezzwrotną zapomogę pieniężną.
7. Zarząd Towarzystwa określa:
7.1. formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Towarzystwie;
7.2. składniki majątkowe Towarzystwa, które mogą być przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.
8. Walne Zebranie może określić maksymalną kwotę, jaka może być zaangażowana — jako zobowiązanie Towarzystwa — w dany rodzaj działalności gospodarczej.

Rozdział VIII

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 67

1. Na majątek Towarzystwa składają się:
1.1. wpływy ze składek członkowskich;
1.2. dotacje władz państwowych, samorządowych oraz Polskiej Akademii Nauk;
1.3. dotacje, zapisy, darowizny i spadki przekazane przez osoby fizyczne;
1.4. wpłaty podmiotów gospodarczych oraz innych instytucji i osób prawnych;
1.5. wpływy z tytułu zleconych Towarzystwu prac naukowo-badawczych, ekspertyz i prac wydawniczych oraz działalności gospodarczej Towarzystwa;
1.6. wpływy ze sprzedaży wydawnictw Towarzystwa;
1.7. dochody pracowni prowadzonych przez Towarzystwo;
1.8. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
1.9. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych;
1.10. przychody z innych rodzajów działalności statutowej Towarzystwa.
2. Źródła finansowania Towarzystwa są jawne.

§ 68

1. Fundusze Towarzystwa mogą być przeznaczone wyłącznie na jego cele statutowe.
2. Podstawą gospodarki finansowej Towarzystwa i oddziałów terenowych są budżety uchwalone odpowiednio przez Zarząd Towarzystwa lub Zarząd oddziału.
3. Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku ruchomego oraz podejmowanie działalności gospodarczej następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.
4. Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomego, o wartości ponad 100 tys. Wg wartości rynkowej, następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa.
5. Oświadczenia w sprawach majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych o nabyciu lub zbyciu praw Towarzystwa, na podstawie uchwały Zarządu, łącznie składa 2 członków Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes (reprezentacja łączna).

§ 69

W zakresie dysponowania majątkiem Towarzystwa Statut zabrania:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2. przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IX

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA TOWARZYSTWA

§ 70

1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 4/5 głosów na skutek złożonego na piśmie wniosku podpisanego przez co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa.
2. W razie rozwiązania Towarzystwa ostatnie Walne Zebranie podejmie uchwałę o likwidacji i przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 71

1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz innych organów, jeśli ich powołanie przewiduje Statut, pełnią swoje funkcje społecznie.
2. Członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz innych organów, jeśli ich powołanie przewiduje Statut, nie mogą być pracownicy etatowi Towarzystwa oraz osoby, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 72

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (DzU, nr 20, poz. 104, zm. DzU z 1990 r., nr 14, poz. 86, z 1996 r., nr 27, poz. 118, z 1998 r., nr 106, poz. 668) z późniejszymi zmianami.

§ 73

Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut uchwalony przez Walne Zebranie Towarzystwa w dniu 22 marca 2005 roku ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie Towarzystwa w dniu 30 marca 2006 roku.

Załącznik do Statutu
Znak graficzny Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

[ LOGO ]