Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie

„Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” ukazują się nakładem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego od 1980 roku. W 2023 roku ukazał się 36 tom czasopisma poświęcony środowisku przyrodniczemu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej oraz ekologii i ochronie środowiska, o łącznej objętości 360 stron. Obecny tom mógł się ukazać dzięki grantom otrzymanym w ramach ogłoszonych konkursów od Gminy Miasto Włocławek na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w 2023 roku oraz od Fundacji Anwil w ramach projektu „Budujemy mosty 2023”.

W okresie 43 lat ukazywania się „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” doniosłą rolę odgrywali poszczególni redaktorzy czasopisma. Byli to m.in.: prof. Marian Kallas, mgr Marek Zapędowski, prof. Mieczysław Wojciechowski, prof. Stanisław Kunikowski. W 2023 roku, decyzją Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, funkcję redaktora naczelnego objął prof. Witold Stankowski, wieloletni członek Towarzystwa, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wieloletni rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu.

Na zawartość każdego tomu składają się stałe działy takie jak: Z żałobnej karty, Artykuły naukowe, Źródła i materiały, Miscellanea, Recenzje i omówienia, Z życia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (za ostatni rok), Kalendarium Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (za ostatni rok).

Wszystkich zainteresowanych umieszczeniem własnych artykułów w kolejnych tomach czasopisma prosimy o kontakt z biurem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Więcej o “Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich”