Zapraszaliśmy na konferencje naukowe, sympozja…

WTN ma za sobą prawie cztery i pół dekady działalności popularyzatorskiej. Jako organizator i współorganizator kilkuset sympozjów i konferencji wniosło wiele dobrego fermentu do środowiska lokalnego i przyczyniło się do aktywizacji intelektualnej społeczeństwa miasta i regionu. Część konferencji swoją tematyką wykraczała poza region – pierwszą o zasięgu ogólnopolskim była konferencja pt. ,,Współczesne problemy dziecka wiejskiego w Polsce’’ (16-17 czerwca 1980 r.). Dorobek konferencyjny jest imponujący – nie sposób wymienić wszystkich, ale warto przypomnieć niektóre z nich (cykliczne):

 1. dwadzieścia siedem ogólnopolskich konferencji poświęconych problematyce chorób układu krążenia, które odbywały się corocznie w latach 1981-2007. Ich pomysłodawcą i głównym organizatorem był członek honorowy WTN prof. Stanisław Sterkowicz. Prelegentami i moderatorami byli najwybitniejsi polscy kardiolodzy i kardiochirurdzy, m.in. prof. prof. Zbigniew Religa, Jan Moll, Maria Krzemińska-Pakuła, Marian Zembala. Wszystkie referaty i doniesienia zostały opublikowane w 27 tomach materiałów konferencyjnych lub pokonferencyjnych;
 2.  cztery ogólnopolskie konferencje pediatryczne (tematyka: obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci – 1986 r., schorzenia alergiczne układu pokarmowego u dzieci – 1987 r., promocja zdrowia w okresie pre- i perinatalnym u dzieci – 1988 r., mózgowe porażenia dziecięce – 1989 r.);
 3.  trzy ogólnopolskie sesje poświęcone różnym aspektom polskiej heraldyki samorządowej (tematyka: herby miast polskich w okresie zaborów 1772-1918 – 1996 r., heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej 1918-1939 – 2001 r., heraldyka polska w okresie drugiej wojny światowej 1939-1945 – 2004 r.), współorganizatorem było Polskie Towarzystwo Historyczne. Pokłosiem każdej sesji była publikacja materiałów konferencyjnych (trzy tomy);
 4. trzy krajowe konferencje omawiające problematykę zwierzyny drobnej będącej elementem bioróżnorodności środowiska przyrodniczego (1997 r., 2000 r., 2006 r.);
 5. cztery międzynarodowe konferencje poświęcone różnym zagadnieniom rozwoju regionalnego (1999 r., 2001 r., 2003 r., 2005 r.), współorganizatorem był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 6. dwie ogólnopolskie konferencje na temat pogranicza polsko-pruskiego i krzyżackiego, wspólnie z WSHE we Włocławku (2002 r., 2004 r.);
 7. sześć włocławskich sympozjów o bezpieczeństwie i higienie pracy (2012-2017).

Odbyło się również wiele konferencji historycznych, w tym także o charakterze rocznicowym, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Włocławka i regionu, wśród nich sympozja poświęcone:

 1. 120. rocznicy powstania styczniowego (1983 r.), wspólnie z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku;
 2. 75., 80., 85. rocznicy bitwy warszawskiej 1920 r. (1995 r., 2000 r., 2005 r.);
 3. 130. rocznicy ochrony przeciwpożarowej we Włocławku (2004 r.);
 4. 73. rocznicy Zbrodni Katyńskiej (2013 r.);
 5. 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej (2014 r.);
 6. 100. rocznicy pierwszych lotów Jana Nagórskiego nad Arktykę (2014 r.);
 7. 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie (2015 r.);
 8. 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę (2018 r.);
 9. 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej (2019 r.);
 10. 160. rocznicy powstania styczniowego na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej (2023 r.).

Oprócz niewątpliwych wartości merytorycznych konferencji warto wspomnieć o nieco innym ich aspekcie – otóż wiele z nich to efekt dobrej współpracy WTN z renomowanymi uczelniami w regionie i kraju, z instytutami naukowymi, instytucjami kulturalnymi, jednostkami samorządowymi czy podmiotami gospodarczymi. Efektywna współpraca WTN z wieloma różnymi partnerami była i jest nadal jednym z filarów działalności upowszechniającej naukę.