Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 30

Osadnictwo i demografia na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
199
WYDANO:
Włocławek
CENA:
25

 

SPIS TREŚCI

Od Redakcji
(Mieczysław Wojciechowski) – 9

ARTYKUŁY

Piotr Papiernik
Grobowce kujawskie w Wietrzychowicach i Gaju. Osiemdziesiąt lat badań archeologicznych – 13

Paweł Sobczyk
Badania wykopaliskowe wielokulturowego kompleksu osadniczego w Kołacie- Rybnikach, stanowisko 2, w ziemi dobrzyńskiej – 31

Władysław Kubiak
Przemiany demograficzne w Lubrańcu w latach 1830-1866 (na podstawie ksiąg Metrykalnych) – 69

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Ks. Zbigniew Gmurczyk
Księgi metrykalne parafii dekanatu czernikowskiego w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku jako źródło do opracowania lokalnych monografii historycznych – 99

Tomasz Cybulski
Działalność baptystów we Włocławku w drugiej połowie XIX wieku na podstawie wspomnień prof. Ottona Koeniga – 109

Radosława Graczyk
Marii Danilewicz Zielińskiej kujawski pejzaż wspomnień. Szkic o opowiadaniach i Powieści Dom – 123

RECENZJE I OMÓWIENIA

Wojciech Frątczak, Diecezja włocławska w okresie II wojny światowej
(ks. Józef Dębiński) – 137

Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Doświadczenie, stan obecny, perspektywy, praca zbiorowa pod redakcją Sławomira Łanieckiego
(Stanisław Kunikowski) – 143

Zdzisław Jan Zasada, 140 lat straży pożarnej we Włocławku (1874-2014)
(Janusz Gmitruk) – 145

Robert Stodolny, Od Aleksandrowi do Aleksandrowi Kujawskiego, Studia i szkice historyczne
(Stefan Paczkowski) – 147

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2015
(Zdzisław Jan Zasada) – 151

Sprawozdanie z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2015 165 Sekcja Filologiczno-Artystyczna
(Adam Wróbel) – 165

Sekcja Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
(Marek Stefański) – 172

Sekcja Nauk Prawnych i Administracyjnych
(Fabian Nalikowski) – 174

Sekcja Nauk Technicznych i Przyrodniczych
(Maria Balakowicz) – 176

Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
(Stanisław Kunikowski) – 177

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2014 (wybór)
(opracowała Barbara Ziółkowska) – 179

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2014
(opracowała Danuta Byczyńska) – 189