Włocławek. Dzieje miasta T. 1 Od początków do 1918 roku

AUTOR:
REDAKTOR:
Jacek Staszewski
ISBN:
83-88115-08-1 całość
83-88115-09-X tom I
FORMAT:
STRON:
727
WYDANO:
Włocławek
CENA:
100,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Niniejsza publikacja jest podzielona na trzy części obejmujące dzieje Włocławka w różnych okresach: średniowiecze (do połowy XV wieku), czasy Rzeczypospolitej szlacheckiej oraz okres pod zaborami (1793-1918). Z pierwszej części monografii czytelnik dowie się o początkach osadnictwa
i biskupstwa we Włocławku, podstawach gospodarczych oraz strukturze zawodowej miasta, a także kapitule i duchowieństwie katedralnym. Poza tym część zawiera informacje o samorządzie miejskim, herbach i pieczęciach miasta, społeczności miejskiej w dobie polokacyjnej układzie przestrzennym i zabudowie. W kolejnej części, Włocławek w czasach szlacheckich ukazany został przez pryzmat jego gospodarki, jak i działalności cechów rzemieślniczych. Nie pominięto tu również dziejów kościelnych Włocławka w czasach nowożytnych. Przedstawiono rozwój przestrzenny od połowy XV do 1793 roku, informacje o Komisji Dobrego Porządku oraz samorządzie miejskim przed i po reformie 1787 roku. Część drugą kończy rozdział poświęcony opiece zdrowotnej i społecznej. Treść części trzeciej – dotyczącej okresu pod zaborami – wypełnia dalszy opis takich kwestii jak: władze miejskie, życie gospodarcze, cechy rzemieślnicze, układ przestrzenny, środowisko kościelne, opieka zdrowotna i społeczna. Dodatkowo ta część uzupełnia wiedzę czytelnika o informacje na temat zaludnienia Włocławka, jego oświaty i szkolnictwa. W publikacji wspomniano działające we Włocławku towarzystwa sportowe Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Stowarzyszenie Gimnastyczne „Sokół” i Klub Sportowy „Cuiavia”. Całość monografii Włocławek. Dzieje miasta t. 1 kończy artykuł poświęcony udziałowi Włocławka w walkach o niepodległość w latach 1794-1918, w powstaniu kościuszkowskim, wojnach napoleońskich, powstaniu listopadowym, powstaniu styczniowym, rewolucji 1905/1907 oraz w I wojnie światowej.