Mieczysław Wojciechowski

Członek Honorowy od 1995 r. Urodził się 6 X 1934 r. w Starogardzie Gdańskim. W tym mieście ukończył szkołę podstawową (1949) oraz złożył egzamin dojrzałości w 1953 r. w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących. W latach 1952-1953 pracował zawodowo w charakterze pracownika umysłowego w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Starogardzie Gdańskim.
Studia historyczne odbył na UMK w Toruniu w latach 1953-1957, uzyskując tytuł magistra ze specjalnościami nauczycielską i archiwistyczną. Bezpośrednio po studiach krótko pracował w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku na stanowisku młodszego archiwisty, ale już w listopadzie 1957 r. przeniósł się do UMK w Toruniu – z uczelnią tą związał się na trwałe.

W toruńskim Uniwersytecie zdobywał kolejne stopnie i tytuły naukowe, od stopnia doktora nauk humanistycznych (1962) do stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii Polski i powszechnej XIX i XX w. (1979), aż po tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych (1987). Obecnie jest zatrudniony na UMK w Toruniu na stanowisku profesora zwyczajnego (od 1991). W przeszłości m.in. pełnił funkcje prodziekana ds. dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym UMK (1975­1981) oraz dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK (1981-1987). Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Historii Polski i Powszechnej 1918-1944/1945 w tymże Instytucie.

Dorobek naukowy prof. M. Wojciechowskiego obejmuje łącznie 141 pozycji, w tym książki, obszerne studia, rozprawy, artykuły, recenzje, biografie i inne. Jest autorem, współautorem lub redaktorem następujących książek: „Z dziejów w Rad Robotniczo-Żołnierskich w Wielkopolsce i na Pomorzu 1918-1920” (wspólnie z W. Łukaszewiczem i J. Staszewskim), Poznań 1962; „Powrót Pomorza do Polski 1918-1920”, Warszawa 1981; „Studia z dziejów ziemi dobrzyńskiej XV-­XX wiek” (red.), Warszawa 1987; „100 lat ruchu robotniczego na Pomorzu” (współautor i red.), Toruń 1983; „Powrót. Dokumentacja ustanowienia suwerenności polskiej na Pomorzu w latach 1918-1920” (wspólnie z J. Bełkotem), Toruń 1988; „Od obcego panowania do niepodległego państwa” (współautor i red.), Toruń 1991; „Mniejszości narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym 1920-1939” (współautor i red.), Toruń 1991; „Nowe Miasto Lubawskie. Zarys dziejów” (współautor i red.), Nowe Miasto Lubawskie 1992; „Armia Krajowa na Pomorzu” (współautor i red.) Toruń 1993; „Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Toruniu w XIX i XX wieku” (współautor i red.), Toruń 1993.

W latach 1968-1980 był redaktorem wydawnictwa periodycznego „Acta Universitatis Nicolai Copernici” (Toruń). Od 1994 r. pełni funkcję zastępcy redaktora „Zapisek Historycznych” – organu Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W swoich badaniach profesor M. Wojciechowski zajmuje się w głównej mierze historią Polski w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem regionu wielkopolsko­pomorskiego i kujawskiego. Bierze udział w życiu naukowym w kraju i zagranicą. Był referentem na sesjach naukowych w wielu ośrodkach naukowych w Polsce i zagranicą (Niemcy, Szwecja, Finlandia, Rosja, Łotwa, Estonia.

Zasiadał w różnych strukturach Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, m.in.: w Komisji Historii Stosunków Międzynarodowych (od 1991); od 1993 r. jest członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN. W latach 1986-1990 był kierownikiem ogólnopolskiego Resortowego Programu Badań Podstawowych (RPBP III. 21) pt. „Synteza dziejów polskiej myśli politycznej od połowy XVIII w. po współczesność”. Bierze udział w charakterze członka w pracach zagranicznych instytucji naukowych: Deutsch-Polnisch Kirchengeschichtskommission (Hannover) od 1990 r., Radzie Naukowej Centrum Badania Historii Litwy Zachodniej i Prus przy Uniwersytecie w Kłajpedzie – Litwa (jako jeden z dwóch polskich członków Rady) od 1992 r.
Z WTN związał się od chwili jego powstania w 1979 r. W latach 1979-1982 był wiceprezesem Towarzystwa, zaś w latach 1982-1983 pełnił obowiązki prezesa. Od 1983 r. jest redaktorem naczelnym wydawnictw WTN. W 1993 r. został wybrany na redaktora „Zapisek Kujawsko -Dobrzyńskich”.

Był inicjatorem wielu przedsięwzięć naukowych i wydawniczych, między innymi w 1991 r. pod redakcją prof. M. Wojciechowskiego ukazała się publikacja naukowa pt. „Zasłużeni dla Włocławka”. Był organizatorem i przewodniczącym kilku prestiżowych dla Towarzystwa sesji i konferencji naukowych, takich jak: „Walka z okupantem hitlerowskim na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej” oraz „50-lecie Powstania Warszawskiego”. W latach 1987-1989 reprezentował WTN w Radzie Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Na wniosek Zarządu WTN, Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 8 IV 1995 r. nadało prof. M. Wojciechowskiemu godność Członka Honorowego za szczególny wkład w rozwój Towarzystwa w okresie piętnastu lat działalności.