Sprawozdanie Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2018