Sprawozdanie Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za 2017 rok