Żydzi w Lubrańcu

AUTOR:
REDAKTOR:
Władysław Kubiak
ISBN:
83-88115-40-5
FORMAT:
STRON:
127
WYDANO:
Włocławek
CENA:
50,00
NAKŁAD WYCZERPANY

W niniejszej publikacji autor, opisuje miasteczko Lubraniec jako miejsce kiedyś zamieszkujące przez Żydów. Okresem wyróżniającym się w stosunkach polsko-żydowskich był wiek XX. W tym czasie Polska była wielkim skupiskiem narodu żydowskiego, żydowskiego nawet stała się najważniejszym ośrodkiem intelektualnym Żydów. Sytuacja mniejszości żydowskiej w Lubrańcu na przestrzeni dziejów nie odbiegała od norm obowiązujących w Polsce. Liczba, ich rozmieszczenie, struktura zawodowa, działalność polityczna i społeczno-kulturalna oraz stosunek do państwa polskiego odpowiadały tendencjom panującym w całej Polsce. Zachowały się nieliczne materialne dowody pobytu Żydów w Lubrańcu. Publikacja zawiera następujące rozdziały:

-Początki osadnictwa żydowskiego.
-Dawne przywileje dla Żydów.
-Organizacja gminy żydowskiej.
-Gospodarka finansowa w gminie żydowskiej w okresie międzywojennym.
-Władze gminy żydowskiej.
-Cmentarz żydowski.
-Synagoga żydowska.
-Ludność żydowska w miasteczku.
-Działalność żydowskich organizacji, stowarzyszeń i związków.
-Życie polityczne w gminie żydowskiej.
-Żydzi w okresie okupacji hitlerowskiej.

W publikacji zamieszczono także stare fotografie, załączniki, indeks osobowy, indeks geograficzny.