Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 9

Gospodarka i społeczeństwo

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
143-205
STRON:
382
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Jan Pakulski
Jeszcze o zastawie Złotoryi i ziemi dobrzyńskiej Krzyżakom przez Władysława Opolczyka w latach 1391-1392 – 11

Jan Święch
Młynarze wiatraków jako grupa społeczno-zawodowa od XIV do XX wieku – 31

Jarosław Dumanowski
Mechanizmy szlacheckiego obrotu ziemią na Kujawach w drugiej połowie XVI wieku w świetle ksiąg grodzkich brzesko-kujawskich – 55

Zenon Guldon
Dochody duchowieństwa w powiecie lipnowskim w końcu XVIII wieku – 67

Stefan Cackowski
Urbanistyczny obraz miast dobrzyńskich i kujawskich w opisach i opiniach pruskich z końca XVIII wieku – 79

Piotr Bokota
Ze studiów nad społeczeństwem Włocławka w końcu XVIII wieku. Postulaty badawcze – 95

Romualda Hankowska
Hotel Polski we Włocławku – 113

Włodzimierz Gerko
Inicjatywy budowli warzelni soli w Ciechocinku na przełomie XVIII i XIX wieku – 149

Stefan Paczkowski
Bariery rzemieślniczej edukacji. Z dziejów kujawskiego rzemiosła – 163

Henryk Rochnowski
Przemysł województwa włocławskiego w latach 1975-1992 – 171

Bogdan Wawrzyniak
Przemiany społeczno-gospodarcze na wsi włocławskiej w latach 1975-1992 – 197

Stanisław L. Bagdziński
Aspekty gospodarcze rozwoju lokalnego w procesie transformacji systemowej na przykładzie woj. włocławskiego – 219

Stanisław Kunikowski
Społeczny ruch naukowy w zaborze rosyjskim. Rola i znaczenie – 241

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Marian Kallas
Opis Lubrańca z 1820 roku – 259

Andrzej Mietz
Opis Dąbrowic Kujawskich z 1820 roku – 271

Marianna Gruszczyńska
Włocławek XIX-wieczny w zasobie Archiwum Państwowego we Włocławku – 287

RECENZJE I OMÓWIENIA

Ziemia Kujawska, t. IX, PTH Oddział w Inowrocławiu
(Dariusz Karczewski) – 309

Ziemia Kujawska, t. X, PTH Oddział w Inowrocławiu
(Przemysław Olstowski) – 315

Rypin. Szkice z dziejów miasta. Pod redakcją M. Krajeńskiego. Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie
(Mariusz Wołos) – 319

M. Krajewski, Powstanie styczniowe między Skrwą a Drwęcą. WTN
(Anna Maria Stogowska) – 323

K. Sarnowska, Zdziwienie. Poezje
(Tadeusz Grzegorzewski) – 327

Ks. S. Librowski. Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, t. I: lata 1232-1550
(Andrzej Radzimiński) – 331

Od wieków kształci pastrzerzy. Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, praca zbiorowa pod redakcją ks. J. Bagrowicza i In. Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne
(Ks. Zdzisław Pawlak) – 335

Z ŻYCIA WLOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1993-1994
(Stanisław Kunikowski) – 341

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia województwa włocławskiego za lata 1991-1993
(Ireneusz Czarciński) – 355