Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 18

Społeczeństwo Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
331
WYDANO:
Włocławek
CENA:
60

 

SPIS TREŚCI

Włodzimierz Gerko (1924-2003). Wspomnienie pośmiertne
(Szymon Kubiak) – 9

ARTYKUŁY

Dariusz Kwiatkowski
Aktywność polityczna szlachty dobrzyńskiej na arenie sejmikowej w latach 1764-1793 – 13

Marek Wojtkowski
Postawa społeczeństwa Kujaw wschodnich wobec sprawy narodowej w powstaniu Styczniowym 1863-1864 – 33

Andrzej Cieśla, Katarzyna Kadzidłowska
Dzieje Związku Nauczycielstwa Polskiego i jego poprzedników na terenie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej do 1939 roku – 57

Zdzisław Pawluczuk
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1906-1939 – 75

Adam Kucharski
Historia rodu Karnkowskich z Karnkowa. Studium z genealogii ziemi dobrzyńskiej – 105

Józef Dębiński
Szkice do dziejów parafii Mąkoszyn – 133

Jarosław Kołtuniak
Ludność żydowska w Piotrkowie Kujawskim (XVIII-XX w.) – 155

Małgorzata Sobotka
Przemiany społeczne oraz ekonomiczne i przestrzenne strefy podmiejskiej Włocławka w latach dziewięćdziesiątych XX wieku na przykładzie gminy Fabianki – 169

STUDIA – POLEMIKI

Wiesław Mering
Czy jest nam dzisiaj potrzebna metafizyka? – 185

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Mariusz Bentkowski
Urzędnicy – sygnatariusze aktu sejmiku brzeskiego z 1433 roku (część I) – 195

RECENZJE I OMÓWIENIA

Ciechocinek. Dzieje uzdrowiska, pod red. Szymona Kubiaka
(Zygmunt Wiatrowski) – 213

Andrzej Cieśla, Katarzyna Kadzidłowska, Tajna oświata i martyrologia nauczycieli w powiecie nieszawskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945
(Stefan Paczkowski) – 217

Czasy które przeżył. Dr Stanisław Wachowiak (1890-1972), polityk, działacz gospodarczy i społeczny, Materiały z sesji naukowej odbytej 7 maja 2001 roku w Inowrocławiu w opracowaniu Edmunda Mikołajczaka i Piotra Strachanowskiego
(Józef Dębiński) – 219

Zdzisław Jan Zasada, Straż pożarna królewskiego miasta. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu (1902-2001)
(Nel Powel) – 222

Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie, Materiały z konferencji naukowej, Górzno1-2 czerwca 2002 r., pod red. Kazimierza Grążawskiego
(Agnieszka Wróbel) – 226

Filip Jakubowski, Wojna 1920 roku na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej
(Marek Orłowski) – 230

Marek Stefański, Ubezpieczenia społeczne w Polsce. Wybrane problemy
(Lech Ostrowski) – 235

Marek Stefański, Organizacja i funkcjonowanie Oddziału banku na przykładzie Oddziału Centrum PKO BP S.A. we Włocławku
(Henryk Zalewski) – 236

Bożena Boczarska, Włocławska ballada
(Adam Wróbel) – 238

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2003
(Stanisław Kunikowski) – 243

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
(Stanisław Kunikowski) – 251

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2003
(Iwona Kotuła) – 274

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2002
(opracowała Anna Borowiecka) – 277

Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2003 – 311

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2002
(opracowała Danuta Byczyńska) – 313