Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 13

Mniejszości narodowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
143-205
STRON:
463
WYDANO:
Włocławek
CENA:
44
NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Tomasz Dziki
Związki i stowarzyszenia mniejszości narodowych we Włocławku w okresie międzywojennym – 9

Waldemar Rezmer
Mniejszości narodowe w garnizonie włocławskim w okresie międzywojennym – 43

Maciej Suty
Mniejszość niemiecka we Włocławku i w powiecie włocławskim w latach 1918-1939 – 63

Ryszard Sudziński
Mniejszość niemiecka na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej po 1945 roku – 93

Tomasz Kawski
Ludność żydowska na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w okresie międzywojennym (1918-1939) – 127

Tadeusz Rejmanowski
Felczerzy i lekarze wyznania mojżeszowego Włocławka i regionu kujawskiego (XIX w. – 1939 r.) – 179

Mirosław Krajewski
Holocaust na ziemi dobrzyńskiej – 199

Barbara Berent
Holocaust ludności żydowskiej we Włocławku – 247

Mirosław Golon
Żydzi we Włocławku po II wojnie światowej – 277

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Marian Kallas
Raport o stanie miast kujawskich w 1820 roku – 301

Marianna Gruszczyńska
Początki osadnictwa żydowskiego we Włocławku (część I) – 317

RECENZJE I OMÓWIENIA

Bogdan Chełmicki, Powiat rypiński w latach 1905-1939. Kartki z pamiętnika
(Jarosław Kłaczkow) – 343

Mirosław Krajewski, Ksiądz kanonik doktor Antoni Podleś (1934-1997)
(Tomasz Chinciński) – 346

Kto wygrał? Kto przegrał? Postawy społeczno-religijne diecezjan włocławskich’97, praca zbiorowa pod redakcją ks. Witolda Zdaniewicza SAC i Tadeusza Zembrzuskiego
(Piotr Kurlenda) – 348

Problemy narodowościowe i wyznaniowe na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w XX wieku, zbiór studiów pod redakcją Ryszarda Sudzińskiego
(Piotr Kurlenda) – 354

Ryszard Specjalski, Lipno i okolice. Materiały do monografii
(Jarosław Kłaczkow) – 358

Jadwiga Szymczak-Hoff, Dobre. Zarys Dziejów do 1939 roku
(Stefan Paczkowski) – 361

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 1998
(Stanisław Kunikowski) – 369

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej WTN za rok 1998
(Iwona Kotuła) – 389

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1997
(opracowała Anna Borowiecka) – 391

Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 1998 – 415

KALENDARIUM

Kalendarium województwa włocławskiego za rok 1997
(opracowała Anna Borowiecka) – 417