Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 11

Archeologia i etnologia

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
143-205
STRON:
273
WYDANO:
Włocławek
CENA:
24
NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Arkadiusz Horonziak, Leszek Kajzer
Archeologiczna weryfikacja grodzisk i kopców podworskich na obszarze Kujaw Brzeskich i ziemi dobrzyńskiej – 11

Leszek Kajzer
Zamek w Sadłowie na ziemi dobrzyńskiej – wstęp do problematyki badawczej – 41

Janusz Czebreszuk, Marcin Przybytek
Osadnictwo neolityczne na stanowisku 16 w Narkowie gm. Dobre, woj. włocławskie – 53

Janusz Czebreszuk, Marcin Ignaczak
Osadnictwo neolityczne i wczesno brązowe na stanowisku 12 w Borowie, gm. Dobre, woj. włocławskie – 67

Teresa Dunin Karwicka
Kujawy jako region etnograficzny – 85

Krystyna Pawłowska
Ludowe zapusty, ich symbolika i magiczny sens – 95

Dorota Kalinowska
Strój kujawski – tradycja i współczesność – 107

Iwona Święch
10 lat Muzeum Etnograficznego we Włocławku. Podsumowanie i refleksje – 115

Krystyna Pawłowska
Zespół folklorystyczny „Kujawy” Włocławskiego Centrum Kultury – 133

Jan Święch
Rola muzeów skansenowskich w kształtowaniu świadomości ekologicznej 139

RECENZJE I OMÓWIENIA

Stanisław Leszek Bagdziński, Jolanta Konkel, Mieczysław Szypliński, Rozwój lokalny i polityka gospodarcza władz samorządowych ( na przykładzie województwa włocławskiego)
(Wojciech Kosiedowski) – 153

Stefan Cackowski. Miasta dobrzyńskie i kujawskie w końcu XVIII i na początku XIX wieku (1793-1807)
(Witold Szczuczko) – 157

Mirosław Krajewski, Andrzej Mietz, Zabytki ziemi dobrzyńskiej. Przewodnik bibliograficzny
(Stefan Cackowski) – 163

Mirosław Krajewski, Skępe. Zarys dziejów i obraz współczesny
(Tomasz Chiciński) – 167

Piotr Śliwiński, 500 lat sanktuarium Maryjnego w Skępem
(Piotr Kurlenda) – 171

Szkoła im. Ks. Jana Długosza we Włocławku oraz dzieje jej uczniów i profesorów w latach 1939 – 1994, Cz. 1, 2
(Marian Pawlak) – 175

425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Dokumentacja Jubileuszu
(Marian Pawlak) – 179

Ziemia Kujawska, t. XI
(Tomasz Łaszkiewicz) – 183

Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty historyczne Dobrzyńskiego Oddziału Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą w Rypinie, T. I , T. II, T. III
(Zenon Góźdź) – 189

Maria Danilewicz-Zielińska, Dom-Powieść
(Radosława Graczyk) – 193

WSPOMNIENIA

Czesław Sielicki – nauczyciel, sokolnik, przyrodnik ( 1933-1996)
(Kazimierz Biały) – 195

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w 1996 roku 203
(Stanisław Kunikowski)

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 1996 – 231

Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1995
(Ireneusz Czarciński) – 233

KALENDARIUM
Kalendarium województwa włocławskiego za 1995 rok
(Lozanna i Piotr Bokota) – 243