Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej

AUTOR:
REDAKTOR:
Marek Stefański
ISBN:
978-83-60150-51-1
FORMAT:
b5
STRON:
211
WYDANO:
Włocławek
CENA:
20

 

W niniejszej publikacji zamieszczono 9 artykułów, pióra 11 autorów:
Agnieszka Łuczak, Andrzej Potoczek, „Budowanie potencjału innowacyjnego regionu. Wybrane doświadczenia województwa kujawsko-pomorskiego”, Jacek Wojciechowski, „Możliwości absorpcji funduszy unijnych w kontekście zadłużenia gmin miejskich województwa kujawsko-pomorskiego”, Anna J. Strzelecka, „ Poziom konkurencyjności gmin powiatu włocławskiego na tle pozostałych gmin województwa kujawsko-pomorskiego”, Agnieszka Czuchra, „Przedsiębiorca w okresie programowania 2007-2013 w regionalnych programach operacyjnych”, Agnieszka Kusztal, „Pomoc publiczna jako jedna z form wsparcia rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw”, Mariola Kola-Bezka, „Budowanie potencjału konkurencyjności MSP w oparciu o środki unijne (na przykładzie przedsiębiorstwa Nadwiślanka SA)”, Karolina Sadowiska, „Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego z uwzględnieniem szans pozyskiwania funduszy strukturalnych”, Marek Stefański, „Rola banków spółdzielczych w absorpcji funduszy pomocowych Unii Europejskiej (studium przypadku)”, Michał Pietraszewski, Zygmunt Katolik, „Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej jako zewnętrzne źródło finansowania inwestycji w branży energetycznej (na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku)”.