Wojna 1920 roku na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej

AUTOR:
Filip Jakubowski
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-64-2
FORMAT:
STRON:
113
WYDANO:
Włocławek
CENA:
40,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Niniejsza publikacja jest kolejną, która ukazała się na rynku wydawniczym nakładem Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Publikacja stanowi próbę jak najdokładniejszego przedstawienia wydarzeń, jakie rozegrały się podczas wojny 1920 r. na obszarze Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej. Praca składa się z pięciu rozdziałów merytorycznych, wstępu i zakończenia oraz bibliografii, wykazu tabel i szkiców. Rozdziały merytoryczne mają układ chronologiczno-problemowy, który pozwolił stworzyć z jej poszczególnych, różniących się znacznie tematyką i zakresem czasowym części, spójną, a zarazem autonomiczną całość.
W rozdziale pierwszym autor przedstawił genezę konfliktu polsko-bolszewickiego oraz jego rozwój. Część tę zakończono na dacie 4 VII 1920r., kiedy to rozpoczęła się wielka ofensywa bolszewickiego Frontu Zachodniego.
Głównym zadaniem rozdziału drugiego było zapoznanie czytelników z terenem oraz uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi panującymi na obszarze Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej na początku lat dwudziestych.
W rozdziale trzecim opisano powstanie i zadania, jakie stanęły przed powołana do życia w pierwszych dniach lipca 1920 r. Radą Obrony Państwa.
Przedostatni rozdział porusza temat, jakim była sytuacja ludności na terenach zajętych przez oddziały Armii Czerwonej. Autor charakteryzuję w nim różnorodne postawy społeczeństwa ziemi dobrzyńskiej wobec Rosjan.
Praca kończy się opisaniem działań bojowych toczonych na obszarze Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem walk toczonych w okolicach Nieszawy, Bobrownik i Włocławka.