Włocławek w 1787 roku.

Zabudowa miasta i struktura majątkowo-społeczna mieszkańców

AUTOR:
Joanna Hofman-Kupisz
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-45-6
FORMAT:
STRON:
52
WYDANO:
Włocławek
CENA:
18,00

 

Nakładem Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego ukazuje się a rynku wydawniczym publikacja Joanny Hofman-Kupisz Włocławek w 1787 roku. Zabudowa miasta i struktura majątkowo-społeczna mieszkańców. Celem niniejszej publikacji jest zbadanie materialnych różnic mieszkańców Włocławka w 1787 roku poprzez analizę posiadania parceli, miejsc zamieszkania i wysokości płaconych czynszów. Praca obejmuje miasto Włocławek według stanu ujętego w wykazie ulic, właścicieli parcel, stanowiących aneks do protokołu Komisji Dobrego Porządku i obejmuje obszar skupiony wokół katedry i Rynku, zwanego później Starym Rynkiem. Niniejsza publikacja składa się ze wstępu prezentującego temat, podstawę źródłową i stan badań; z trzech rozdziałów merytorycznych oraz podsumowania. W części merytorycznej rozdział pierwszy oparty jest na literaturze i omawia dzieje miasta od początku istnienia jako osady grodowej do 1787 roku. Wykazuje wzrost znaczenia Włocławka po uzyskaniu praw miejskich, następnie jego największy rozkwit przypadający na XVI wiek i na końcu upadek gospodarczy, materialny miasta w okresie wojen i wewnętrznej anarchii od połowy XVII wieku. Rozdziały drugi i trzeci zawierają głównie wyniki badań, których celem było uchwycenie zróżnicowania majątkowego i sporządzenie wykazu najbogatszych mieszkańców, instytucji, cechów i bractw w 1787/1788 roku. Niektóre wyniki badań nujęte zostały w postaci tabel.