Połajewo nad Gopłem. Zarys dziejów

AUTOR:
Jarosław Kołtuniak
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-83-9
FORMAT:
STRON:
112
WYDANO:
Włocławek
CENA:
34,00

 

W publikacji zawarto dzieje wsi Połajewo, od początków osadzonych w kontekście archeologicznych opisów kultury materialnej terenu Kujaw wschodnich, na płaszczyźnie kontaktów międzyludzkich i kształtowania się osadnictwa, poprzez szukanie konkretnych śladów przeszłości w zapisach historycznych i zachowanych dokumentach. Zamykają te dzieje najnowsze wydarzenia z życia wsi, dotyczące jej miejsca w całokształcie zmian administracyjnych w 1999 roku. Niniejsza publikacja składa się ze wstępu, w którym zostały omówione źródła i podstawowa literatura tematu oraz z dwóch rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera m.in. dzieje wsi: położenie geograficzne, świadectwa osadnictwa ludzkiego w czasach starożytnych, przynależność administracyjną tej miejscowości i etymologię nazwy Połajewo. W drugim rozdziale m.in. ukazano dzieje kościoła i parafii w ciągu wieków jej istnienia. Przedstawiono informacje o powstaniu parafii, uposażeniu kościoła i jego zasięgu administracyjnym. Ukazano także życie religijno-moralne parafii połajewskiej. Pracę zamykają: zakończenie, aneksy i fotografie. Cenna grupę źródeł stanowiły też kroniki (w tym parafialna i szkolna) oraz krótkie notki wspominkowe w lokalnej prasie.