Pedagogika Pracy I Andragogika, T.II.

Z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku

AUTOR:
REDAKTOR:
Zygmunt Wiatrowski
Iwona Mandrzejewska-Smól
Andrzej Aftański
ISBN:
978-83-60150-45-0
FORMAT:
b5
STRON:
518
WYDANO:
Włocławek
CENA:
70,00

 

Publikacja ukazała się w marcu 2008 roku, nakładem Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i jest kontynuacją wydanego pod tym samym tytułem rok wcześniej tomu I. Bieżący tom II podzielony został tak jak w przypadku jego poprzednika na cztery części:

Część pierwsza.
Dorastanie Młodzieży w warunkach cywilizacyjnych pierwszego dwudziestolecia XXI wieku.

• Henryk Budzeń, Założony a rzeczywisty wpływ rodziny na dorastanie dzieci
i młodzieży.
• Iwona Mandrzejewska-Smól, Działalność zawodoznawcza w okresie dorastania jednostki ludzkiej.
• Andrzej Aftański, Rola doradcy zawodu w dorastaniu młodzieży w XXI w.
• Ewa Romanowska, Poradnictwo zawodowe w kontekście dorastania młodzieży do decyzji edukacyjno-zawodowych.
• Maria Jakowicka, Kazimierz Uździcki, Rynek pracy w świadomości młodzieży gimnazjalnej, myślącej o dorastaniu zawodowym.
• Magdalena Piorunek, Anna Drzewiecka, Pomiędzy edukacją a rynkiem pracy. Dorastanie w warunkach przemian społeczno-gospodarczych.
• Janusz Abramczyk, Aspiracje zawodowe i plany życiowe licealistów w świetle badań własnych.
• Renata Tomaszewska-Lipiec, Studia wyższe a oczekiwania okresu dorosłości.
• Piotr Stańczyk, Wyższe wykształcenie, rynek pracy i komercjalizacja uniwersytetów
w kontekście postaw i opinii studentów studiów zaocznych.
• Adrian Dunajewski, Kariera zawodowa w percepcji studentów pedagogiki.
• Urszula Jeruszka, Kwalifikacje zawodowe w zbiorze wartości uniwersalnych (w opinii absolwentów szkół zawodowych).
• Walentyna Łozowiecka, Rola wartości zawodowych w życiu dorastającego człowieka.
• Ryszard Skrzypniak, Dorastanie aksjologiczne pokolenia młodzieży w dobie przemian cywilizacyjnych.
• Tadeusz Piątek, Styl życia studentów doby społeczeństwa informacyjnego.
• Ewa Krauze, Edukacja na rzecz kariery zawodowej młodzieży studenckiej.
• Krystyna Marzec-Holka, Niepewność rynku pracy a możliwość tworzenia własnej biografii życiowej młodzieży.
• Stanisław Kunikowski, Nabywanie doświadczenia w okresie dorastania do przyszłej kariery zawodowej. Rola praktyk pedagogicznych.
• Wiesław Grzelak, Uwarunkowania decyzji podejmowanych na kolejnych progach edukacyjnych (relacja z badań biograficznych).

Część druga.
Dorosłość człowieka za szczególnym uwzględnieniem jego aktywności zawodowej
i społecznej.

• Jolanta Wilsz, Rozwój człowieka dorosłego i zmiany dokonujące się w jego osobowości.
• Renata Konieczna-Woźniak, Młodzi dorośli o dorosłości i jej powinnościach?
• Roman Król, Kwalifikacje pedagogiczne nauczyciela jako ważny (chociaż nie jedyny) warunek dochodzenia młodzieży do pełnej dorosłości.
• Teresa Z. Sarleja, Przemiany w systemie zatrudnienia a edukacja (z uwzględnieniem sytuacji w szkołach wyższych).
• Andrzej Cichocki, Nauczyciele dorosłych w kontekście ich edukacji ustawicznej.
• Zdzisław Wołk, Dojrzewanie do pracy zawodowej.
• Bogusław Pietrulewicz, Praca zawodowa w procesie kształtowania kariery zawodowej.
• Lidia Jabłonowska, Elastyczność pracownika – pożądaną kompetencją w środowisku pracy.
• Piotr Kowolik, Michał Pindera, Wypalenie zawodowe w okresie aktywności zawodowej (na przykładzie kadry kierowniczej szkół).
• Ryszard Parzęcki, Zmiana zawodu problemem dorosłości i aktywności zawodowej człowieka.
• Henryk Bednarski, Anna Sas-Badowska, Rekwalifikacja jako droga do aktywizacji
i samodzielności zawodowej.
• Aleksandra Kulpa-Puczyńska, Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy szansą na aktywizacje zawodową osób w wieku przedemerytalnym.
• Wioletta Szumilas-Praszek, Kohabitacja i samotność z wyboru jako przykłady tendencji kształtujących życie rodzinne człowieka w XXI w.
• Marek Rybakowski, Prakseologiczna koncepcja bezpieczeństwa w kształtowaniu dorosłości i kultury pracy specjalistów.

Część trzecia.
Starość człowieka – fazy i przejawy aktywności.

• Kazimierz Wenta, Wychowanie dla starości w chaosie ustawicznych przemian.
• Kazimierz M. Czarnecki, Aktywność postzawodowa dorosłych w wieku senioralnym (tezowe założenia teoretyczne i relacja z badań ankietowych).
• Astrid Tokaj, Aktywne życie w starości. Możliwości i ograniczenia.
• Włodzimierz Bartoszek, Aktywność społeczna osób w wieku senioralnym.
• Marek Lewicki, Rozwój czy zaniechanie postawy kreatywnej i aktywności intelektualnej człowieka dorosłego w momencie jego przejścia na emeryturę.
• Aleksandra Żarkiewicz-Pacak, Zainteresowania i aspiracje osób starszych
w kontekście czas wolnego.
• Krzysztof Czykier, Uczestnictwo w kulturze audiowizualnej wiejskich rodzin wielopokoleniowych.
• Danuta Oleksiak, Edukacja a jakość życia słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
• Jolanta Twardowska-Rajewska, Quousque tandem ars senescendi czyli senior we współczesności.
• Jerzy Halicki, Postrzeganie starości przez seniorów.
• Małgorzata Halicka, Wojciech Pędich, Przemoc wobec ludzi starych w opinii studentów pedagogiki.

Część czwarta.
Przechodzenie na emeryturę i wiek senioralny w świetle pedagogicznych badań empirycznych.

• Iwona Mandrzejewska-Smól, Przechodzenie na emeryturę i wiek senioralny w świetle pedagogicznych badań empirycznych.