Monografia parafii Jeziorsko

AUTOR:
Ks. Wojciech Frątczak
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-56-1
FORMAT:
STRON:
132
WYDANO:
Włocławek
CENA:
44,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Niniejsza publikacja obejmuje całość dziejów parafii Jeziorsko od początku do 1969 r., czyli do śmierci proboszcza ks. Jana Wiatra. Z myślą o przyszłych badaczach, autor zamieścił wiele szczegółów, które znalazł w aktach w czasie kwerendy, a które nie zawsze są istotne dla niniejszego opracowania. Okres dziejów parafii po II wojnie światowej jest opracowany dość pobieżnie, ponieważ większość akt parafii jest nadal przechowywanych w bieżącym archiwum Kurii Diecezjalnej i nie są praktycznie dostępne. Publikacja jest podzielona na pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisano położenie i terytorium parafii, jej erekcję, należące do niej miejscowości i ich dzieje. Ustalono liczbę parafian w ciągu dziejów, dziejów nawet innych wyznań mieszkających na terenie parafii. Opisano też przynależność administracyjną parafii, zarówno kościelną, jak i administracji świeckiej. Rozdział drugi poświęcony jest uposażeniu parafii. Omówiono więc wysokość wpływów z dziesięcin i legatów. Opisano ziemię, będącą uposażeniem proboszczów, a także opłaty i podatki, jakie płaciła parafia. Na końcu opisano nieruchomości będące własnością parafii i ich rozwój w ciągu wieków. Rozdział trzeci poświęcony jest dziejom miejsc kultu, a więc świątyń istniejących na terenie parafii. Rozdział czwarty to dzieje służby Bożej w parafii. Zawarto w nim opisy życia religijnego, duszpasterstwa odpustów, obyczajów, działalności charytatywnej i oświatowej, Ostatni rozdział poświęcono duszpasterzom parafii – proboszczom i wikariuszom.