Kierunki rozwoju banków spółdzielczych w Polsce.

Preferencje i projekcje prezesów zarządów

AUTOR:
Marek Stefański
REDAKTOR:
ISBN:
978-83-60150-44-3
FORMAT:
b5
STRON:
94
WYDANO:
Włocławek
CENA:
15

 

Publikacja wydana została w styczniu 2008 roku nakładem Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i zawiera następujące rozdziały:
1. Wprowadzenie
2. Modele bankowości spółdzielczej
3. Charakterystyka badania ankietowego
4. Opinie prezesów zarządów o kierunkach rozwoju banków spółdzielczych
4.1. Strategia rozwoju
4.2. Cel działania
4.3. Forma działalności
4.4. Miejsce na rynku usług bankowych
4.5. Forma świadczenia usług bankowych
4.6. Udział w aktywach sektora bankowego
4.7. Kanały dystrybucji usług bankowych
4.8. Wymóg kapitałowy
4.9. Model organizacji działalności
4.10. Jeden bank zrzeszający
4.11. Pełna konsolidacja
4.12. Nowe wymogi kapitałowe
4.13. Teren działania
4.14. Zmian w otoczeniu po akcesji Polski do Unii Europejskiej
4.15. Główni konkurenci
5. Zakończenie
6. Bibliografia
7. Załączniki
1. Kierunki ewolucji banków spółdzielczych (wzór ankiety)
2. Zestawienie odpowiedzi według zrzeszeń (ilościowo)
3. Zestawienie odpowiedzi według zrzeszeń (w %)
4. Wyniki według wieku respondentów (w %)
5. Wyniki według kierunku wykształcenia respondentów (w %)
6. Wyniki według odpowiedzi na pytanie: „Czy bank spełni wymogi kapitałowe do końca 2007 r.”? (w %)
7. Wyniki według odpowiedzi na pytanie: „Czy w najbliższych latach bank przewiduje: połączyć się z innym bankiem, funkcjonować samodzielnie, funkcjonować w dotychczasowej strukturze czy tez zmienić zrzeszający bank”?
(w %)
8. Wyniki według odpowiedzi na pytanie: „Czy powstanie jeden bank zrzeszający banki spółdzielcze”? (w %)
9. Wyniki według odpowiedzi na pytanie: „Czy nastąpi pełna konsolidacja banków spółdzielczych”? (w %)
10. Wyniki według odpowiedzi na pytanie: „Jaki jest teren działalności banku w zakresie świadczenia usług bankowych”? (w %)
11. Wyniki według odpowiedzi na pytanie: „Jakie podmioty są najpoważniejszymi konkurentami banków spółdzielczych”? (w %)
12. Abstract
Publikację wydano z pomocą finansową Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego.