Józef Piłsudski wobec Europy i wybranych zagadnień wewnętrznych Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1935) w 70. rocznicę śmierci

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
Zbigniew Karpus
ISBN:
978-83-60150-31-3
FORMAT:
b5
STRON:
221
WYDANO:
Włocławek- Toruń
CENA:
56,00

 

Wydana publikacja zawiera szczegółowy zapis przebiegu sesji naukowej pt „Józef Piłsudski a Europa (1918-1935) w 70. rocznicę śmierci”, która odbyła się w dniu 12 maja 2005 roku w gmachu Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. W trakcie sesji wygłoszono 14 referatów, przy czym prelegentami byli historycy zatrudnieni w WSHE oraz na UMK w Toruniu. Naukę zagraniczną reprezentował wśród referatów historyk z Grodna dr Eduard Mażko (Białoruś). Przedstawiono poglądy J. Piłsudskiego na politykę zagraniczną II Rzeczypospolitej wobec państw europejskich. Obrady zamknął referat, zawierający ocenę polityki zagranicznej J. Piłsudskiego w propagandzie i historiografii Polski Ludowej (do 1989 r.). Niniejsza publikacja została wydana dzięki pomocy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, głownie jego prezesa dr. Stanisława Kunikowskiego, które stało się współwydawcą książki wspólnie z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UMK w Toruniu. Zawarto w niej 11 studiów i artykułów, które stanowią poszerzone i uzupełnione wersje referatów wygłoszonych na sesji naukowej.