Doradztwo i postęp w rolnictwie polskim

AUTOR:
Bogdan Marian Wawrzyniak
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-77-4
FORMAT:
STRON:
265
WYDANO:
Włocławek
CENA:
29,00

 

Publikacja wydana została nakładem Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w 2003 roku. Autorem książki jest prof. dr hab. Bogdan Marian Wawrzyniak – profesor tytularny nauk rolniczych w zakresie agronomii. Profesor jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, członkiem-założycielem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. W 1999 r. otrzymał godność Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Niniejsza publikacja jest już kolejną praca autora z tematyki rolnictwa, w ostatnich latach ukazały się: Doradztwo rolnicze (cz. I w 1991 r. i cz. II w 1993 r.), Doradztwo w agrobiznesie (w 2000 r.) oraz Monografia rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego (2002 r.). W wydawnictwie zamieszczono następujące opracowania:

I. Ogólna charakterystyka służby rolnej i doradczej.
1. Pojęcie służby rolnej i doradczej.
2. Kadry inżynieryjno-techniczne w rolnictwie a zawód doradcy.
3. Funkcje służb rolnych i doradczych.

II. Współczesne pojęcie doradztwa w agrobiznesie
1. Definicja doradztwa w agrobiznesie.
2. Struktury i systemy doradztwa w agrobiznesie.

III. Powstanie i rozwój instytucji doradztwa rolniczego.
1. U źródeł narodzin służb rolnych w Polsce.
2. Agronomia społeczna w okresie międzywojennym.

IV. Kształtowanie doradztwa rolniczego w Polsce.
1. Odbudowa służb rolnych i ich podstawowe funkcje w latach 1945-1956.
2. Reaktywowanie działalności służb rolnych w latach 1957-1959.

V. Charakterystyka służb rolnych pracujących w latach 1960-1967.
1. Agronom gromadzki.
2. Zootechnicy gromadzcy.
3. Agronomówki.

VI. Kierunki ewolucji pracy doradczej gromadzkiej służby rolnej w latach 1968-1972.
1. U źródeł zmian w funkcjonowaniu gromadzkiej służby rolnej.
2. Problemy rozwoju ilościowego gromadzkiej służby rolnej.
3. Metody pracy gromadzkiej służby rolnej.
4. Kierowanie pracą służby doradztwa rolniczego w gromadzie.
5. Doskonalenie zawodowe gromadzkiej służby rolnej.
6. Wynagradzanie i premiowanie gromadzkiej służby rolnej.

VII. Gminna służba rolna w latach 1973-1981.
1. Podstawowe zasady organizacyjne gminnej służby rolnej.
2. Podstawowe funkcje społeczno-zawodowe kierownika gminnej służby rolnej.
3. Metody pracy i zakresy działania rejonowych instruktorów rolnych.
4. Instruktorki wiejskiego gospodarstwa domowego urzędu gminnego.
5. Instruktorzy do spraw budownictwa wiejskiego.
6. Instruktorzy do spraw melioracji i łąkarstwa.
7. Instruktorzy do spraw gospodarki ziemią i geodeci.
8. System doskonalenia zawodowego gminnej służby rolnej.
9. Zasady wynagradzania gminnej służby rolnej.
10. Dynamika zmian ilościowych i jakościowych w składzie gminnej służby rolnej.

VIII. Rozwój służby doradczej wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego.
1. U źródeł powstania wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego.
2. Pierwszy okres działalności WOPR (1975-1981).
3. Drugi okres działalności WOPR (1982-1986).
4. Struktury organizacyjne wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego i ich podstawowe funkcje.
5. Planowanie postępu rolniczego w wojewódzkich ośrodkach postępu rolniczego.
6. Charakterystyka służby doradczej pracującej w wojewódzkich ośrodkach postępu rolniczego.
7. Wynagradzanie służby doradczej WOPR.

IX. Służby surowcowe, branżowe i specjalistyczne w jednolitym systemie wdrażania i upowszechniania postępu w rolnictwie.
1. Służby poradnictwa surowcowego spółdzielczości mleczarskiej.
2. Służby związków i zrzeszeń branżowych.
3. Służba organizatorów obsługi rolnictwa gminnych spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.
4. Służby surowcowo-plantacyjne przemysłu rolno-spożywczego.

X. Ośrodki doradztwa rolniczego (1991-2000).

XI. Teoria upowszechniania postępu w rolnictwie.
1. Pojecie i istota postępu rolniczego.
2. Historyczne aspekty postępu rolniczego.
3. Rodzaje postępu rolniczego.

XII. Postęp w produkcji roślinnej.
1. Początki innowacji w produkcji roślinnej.
2. Nasiennictwo i doświadczalnictwo rolnicze.
3. Siew, pielęgnowanie i sprzęt roślin.
4. Nawożenie roli i roślin.
5. Systemy rozwoju rolnictwa według Juliana Aua.
6. Postęp w produkcji roślinnej po II wojnie światowej.

XIII. Postęp w produkcji zwierzęcej.
1. Kształtowanie się początków nowoczesnego chowu zwierząt.
2. Postęp w produkcji zwierzęcej po II wojnie światowej.

XIV. Postęp techniczny w rolnictwie.

XV. Czynniki stymulujące postęp rolniczy.
1. Pierwotne czynniki postępu rolniczego.
2. Czynniki charakteryzujące postęp rolniczy po II wojnie światowej.