Jan Moll

Członek Honorowy WTN od 1984 r. Urodził się 24 X 1912 r. w Kowalewie na Pomorzu. Studia lekarskie odbył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Tours-Poitiers we Francji i ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, otrzymując dyplom lekarza w dniu 24 VI 1939 r.
W okresie studiów, jako „externe des Hopitaux de Poitiers”, prowadził zajęcia ze studentami medycyny, później od 1934 r. do 1939 r., początkowo jako demonstrator, a następnie jako młodszy asystentw Zakładzie Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Warszawskiego prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego i Stomatologicznego pod kierunkiem prof. dr. hab. med. Edwarda Lotha.

(more…)

Członek Honorowy WTN od 1988 r. Urodził się 20 VII 1897 r. we Włocławku w rodzinie polskich Żydów od lat osiedlonych na Kujawach. W 1907 r. rodzina Reichsteinów przeniosła się do Zurychu w Szwajcarii. W 1920 r. T. Reichstein otrzymał z wyróżnieniem dyplom inżyniera chemika Politechniki w Zurychu. Pracę doktorską obronił w 1922 r., na Wydziale Chemicznym w Katedrze Chemii Organicznej Politechniki w Zurychu pod kierunkiem Hermana Staudingera, późniejszego laureata Nagrody Nobla. W 1930 r., również na Politechnice w Zurychu, przeprowadził habilitację dotyczącą związków heterocyklicznych.

(more…)

Członek Honorowy od 1992 r. Urodził się 14 III 1923 r. w Pińsku. Był synem oficera Marynarki Wojennej. W Pińsku ukończył 6 klas szkoły powszechnej, a w Gdyni 4 klasy gimnazjum. Po zakończeniu kampanii wrześniowej wraz z rodzicami przeniósł się do Krakowa. We wrześniu 1940 r. S. Sterkowicz został przyjęty do Szkoły Chemicznej w Krakowie, którą ukończył w 1942 r., uzyskując dyplom technika chemika. W tymże roku wstąpił w szeregi Armii Krajowej i wykonywał akcje tzw. małego sabotażu oraz uczestniczył w organizowaniu kompletów nauczania z zakresu gimnazjum. W październiku 1943 r., rodzina Sterkowiczów, zagrożona aresztowaniem przez gestapo, ukrywała się na terenie Generalnego Gubernatorstwa. W lipcu 1944 r., na wieść o zbliżaniu się Armii Czerwonej, S. Sterkowicz przeniósł się z Siedlec do Rembertowa, gdzie zastał go wybuch powstania warszawskiego. 13 VII 1944 r.

(more…)

Członek Honorowy od 1995 r. Urodził się 6 X 1934 r. w Starogardzie Gdańskim. W tym mieście ukończył szkołę podstawową (1949) oraz złożył egzamin dojrzałości w 1953 r. w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących. W latach 1952-1953 pracował zawodowo w charakterze pracownika umysłowego w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Starogardzie Gdańskim.
Studia historyczne odbył na UMK w Toruniu w latach 1953-1957, uzyskując tytuł magistra ze specjalnościami nauczycielską i archiwistyczną. Bezpośrednio po studiach krótko pracował w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku na stanowisku młodszego archiwisty, ale już w listopadzie 1957 r. przeniósł się do UMK w Toruniu – z uczelnią tą związał się na trwałe.

(more…)

Członek Honorowy od 1999 r. Urodził się 2 sierpnia 1935 r. w Toruniu. Tam w 1949 r. ukończył szkołę podstawową, a następnie podjął na­ukę w szkole średniej. W 1954 r. złożył egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Trudne warunki materialne były przyczyną, że jako młodzieniec podjął ciężką pracę fizyczną w Państwowej Komunikacji Samochodowej, pracując w brygadzie przeładunkowej. W 1958 r. obronił dyplom inżyniera rolnictwa w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie i z tym dyplomem podjął pracę jako nauczyciel zawodu w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Chodczu (pow. włocławski). Po roku pracy w roli nauczyciela przeszedł do organizacji młodzieżowej, na stanowisko sekretarza Rady Wojewódzkiej Przysposobienia Rolniczego przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej w Bydgoszczy.

(more…)

Członek Honorowy od 2006 r. Urodził 18 II 1932 r. w Żyrardowie w rodzinie rzemieślniczej. Lata przedszkolne spędził w rodzinnym domu w Milanówku. Okupację hitlerowską wraz z rodziną przetrwał na terenie Generalnego Gubernatorstwa we wsi Koziny pod Mszczonowem w województwie warszawskim. Tam też ukończył szkołę powszechną. Tuż po zakończeniu II wojny światowej przeniósł się do swojego brata zamieszkałego w Szczecinie, gdzie rozpoczął naukę w miejscowym gimnazjum. Liceum ogólnokształcące ukończył w Kołobrzegu w 1950 r. Okres pomaturalny stał się dla młodego abiturienta decydującym w wyborze wyższej uczelni. Zdawał do pięciu uczelni, m.in.: na Wydział Leśnictwa Uniwersytetu w Krakowie, Prawa na Uniwersytecie w Poznaniu, Rybołówstwa Śródlądowego w Olsztynie. Wszystkie egzaminy przeszedł pomyślnie. Ostatecznie podjął decyzję o rozpoczęciu w 1951 r. studiów w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

(more…)

Członek Honorowy od 2012 r. Stanisław Kunikowski urodził się 24 I 1951 r. w miejscowości Skrzeszewy. W 1976 r. podjął pracę zawodową jako asystent w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W latach 1976– 1994 zorganizował od podstaw Dział Miar, tworząc kolekcję metrologiczną, zaliczaną obecnie do jednej z trzech największych w Polsce.
W 1979 r. był w gronie członków założycieli Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, w którym od początku do 2005 r. pełnił funkcję sekretarza generalnego oraz dyrektora Biura.Od 22 III 2005 r. do 20 XII 2007 r. pełnił społeczną funkcję prezesa Towarzystwa. W r. 1997 uzyskał stopień naukowy doktora. W 2007 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1997 r. z ramienia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego był współinicjatorem utworzenia Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, w którym aktualnie pełni społeczną funkcję prezesa Zarządu, jest też przewodniczącym Rady Programowej kwartalnika „Ekowieści”.

(more…)

Członek Honorowy od 2015 r. Zygmunt Jerzy Wiatrowski urodził się 14 IV 1928 r. w Zagórowie w powiecie konińskim, Szkołę Podstawową w Zagórowie ukończył w 1945 r., Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Słupcy w 1948 r., jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w Gdańsku — tu w 1951 r. ukończył matematykę, a w 1961 r. — pedagogikę. W styczniu 1969 r. w WSP w Gdańsku obronił pracę doktorską. W 1975 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego W 1988 r. Rada Państwa nadała mu tytuł profesora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, a od 1991 r. posiada tytuł profesora zwyczajnego. W 2007 r. Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy nadała Profesorowi tytuł doktora honoris causa.

(more…)