Zarząd Włocławskiego Towarzystwa Naukowego otrzymał absolutorium za 2014 rok od Walnego Zebrania Członków WTN

01-07-2015