Sekcja Nauk Ekonomicznych i Prawnych

  • upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, nauk administracyjnych oraz nauk ekonomicznych i zarządzania wśród mieszkańców Włocławka i regionu, ale przede wszystkim wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych;
  • rozwijanie świadomości prawnej obywateli;
  • organizacja konferencji i seminariów z zakresu prawa i nauk administracyjnych oraz nauk ekonomicznych;
  • członkowie sekcji organizują zebrania naukowe w Towarzystwie na zasadzie spotkań otwartych, także dla osób z zewnątrz, które chcą wziąć w nich udział;
  • członkowie sekcji odbywają spotkania z młodzieżą szkół ponadpodstawowych na tematy związane z aktualnymi problemami ekonomicznymi zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej;
  • przygotowują referaty z zakresu zarządzania (w tym zarządzania zasobami ludzkimi), obejmujące planowanie i podejmowanie decyzji dotyczących  przedsiębiorstw prywatnych, jak i podmiotów rządowych i samorządowych;
  • organizowanie konkursów dla młodzieży szkół średnich związanych z problematyką ekonomiczną i zarządzaniem.