Sekcja Nauk Ekonomicznych i Prawnych

 • upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, nauk administracyjnych oraz nauk ekonomicznych i zarządzania wśród mieszkańców Włocławka i regionu, ale przede wszystkim wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych;
 • rozwijanie świadomości prawnej obywateli;
 • organizacja konferencji i seminariów z zakresu prawa i nauk administracyjnych oraz nauk ekonomicznych;
 • członkowie sekcji organizują zebrania naukowe w Towarzystwie na zasadzie spotkań otwartych, także dla osób z zewnątrz, które chcą wziąć w nich udział;
 • członkowie sekcji odbywają spotkania z młodzieżą szkół ponadpodstawowych na tematy związane z aktualnymi problemami ekonomicznymi zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej;
 • przygotowują referaty z zakresu zarządzania (w tym zarządzania zasobami ludzkimi), obejmujące planowanie i podejmowanie decyzji dotyczących  przedsiębiorstw prywatnych, jak i podmiotów rządowych i samorządowych;
 • organizowanie konkursów dla młodzieży szkół średnich związanych z problematyką ekonomiczną i zarządzaniem.
 • inicjowanie i upowszechnianie wiedzy o najnowszych trendach naukowych dotyczących dziedziny nauk humanistycznych i społecznych odnoszących się do pedagogiki, psychologii
  i socjologii;
 • członkowie sekcji biorą udział lub są organizatorami spotkań naukowych, sympozjów i konferencji;
 • sekcja współpracuje z innymi dyscyplinami naukowymi w ramach nauk humanistycznych i społecznych;
 • członkowie sekcji swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystują w spotkaniach z młodzieżą i studentami we Włocławku i regionie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej;
 • udział członków sekcji w działalności wydawniczej, w tym na rzecz „Zeszytów Naukowych Sekcji”;
 • udział członków sekcji w organizowanych przez WTN proseminariach naukowych i doktoranckich.
 • popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i szeroko pojętej ekologii, wśród młodzieży oraz mieszkańców Włocławki i okolic;
 • rozwijanie świadomości ekologicznej;
 • organizacja konferencji i seminariów z zakresu ochrony środowiska ekologicznego iii;
 • inicjowanie i patronowanie wydarzeniom spowodowanym środowiskiem przyrodniczym regionu, które uwzględniają Kujaw i Ziemię Dobrzyńską.