Sekcja Zdrowia Publicznego

  • promocja zdrowia wśród społeczeństwa, w szczególności Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej;
  • popularyzowanie najnowszych osiągnieć medycyny dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych w zakresie zdrowia i jej profilaktyki;
  • udział w spotkaniach naukowych sympozjach i konferencjach naukowych;
  • prowadzenie badań naukowych i ich publikowanie w czasopismach i opracowaniach specjalistycznych, a także w wydawnictwach Towarzystwa;
  • organizowanie spotkań z uczniami włocławskich szkół, a także słuchaczami uniwersytetów III wieku, na tematy związane ze zdrowiem i zdrowym odżywianiem.
  • propagowanie sportu lokalnego poprzez inicjowanie i patronowanie wydarzeniom sportowym we Włocławku i regionie,
  • współpraca z organizacjami sportowymi we Włocławku i Regionie,
  • zachowanie pamięci o sportowej przeszłości Kujaw Wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej,
  • popularyzowanie wiedzy o sporcie regionalnym wśród młodzieży i mieszkańców,
  • zbieranie informacji i pamiątek dotyczących sportu lokalnego.