Sekcja Filologiczno-Artystyczna

  • inicjowanie, upowszechnianie, promocja ciekawego, bogatego dorobku naukowego, dziedzictwa kulturowego, literacko-artystycznego, historycznego, językowego Włocławka oraz regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej,
  • członkowie Sekcji są organizatorami oraz biorą też czynny udział w konferencjach naukowych, seminariach, wykładach i spotkaniach otwartych, konkursach literackich, konkursach recytatorskich, spotkaniach autorskich, wystawach itp,
  • członkowie sekcji prowadzą naukową, literacką działalność publikacyjną  (m.in. tomiki poezji, recenzje, artykuły w czasopismach naukowych, kulturalnych, literackich)  oraz  popularyzatorską,
  • sekcja współpracuje z bibliotekami oraz placówkami, instytucjami kulturalnymi Włocławka, Lipna, Radziejowa, Rypina, Kowala, Dobrzynia nad Wisłą.