Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 • inicjowanie i upowszechnianie wiedzy o najnowszych trendach naukowych dotyczących dziedziny nauk humanistycznych i społecznych odnoszących się do pedagogiki, psychologii
  i socjologii;
 • członkowie sekcji biorą udział lub są organizatorami spotkań naukowych, sympozjów i konferencji;
 • sekcja współpracuje z innymi dyscyplinami naukowymi w ramach nauk humanistycznych i społecznych;
 • członkowie sekcji swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystują w spotkaniach z młodzieżą i studentami we Włocławku i regionie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej;
 • udział członków sekcji w działalności wydawniczej, w tym na rzecz „Zeszytów Naukowych Sekcji”;
 • udział członków sekcji w organizowanych przez WTN proseminariach naukowych i doktoranckich.
 • inicjowanie, upowszechnianie, promocja ciekawego, bogatego dorobku naukowego, dziedzictwa kulturowego, literacko-artystycznego, historycznego, językowego Włocławka oraz regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej,
 • członkowie Sekcji są organizatorami oraz biorą też czynny udział w konferencjach naukowych, seminariach, wykładach i spotkaniach otwartych, konkursach literackich, konkursach recytatorskich, spotkaniach autorskich, wystawach itp,
 • członkowie sekcji prowadzą naukową, literacką działalność publikacyjną  (m.in. tomiki poezji, recenzje, artykuły w czasopismach naukowych, kulturalnych, literackich)  oraz  popularyzatorską,
 • sekcja współpracuje z bibliotekami oraz placówkami, instytucjami kulturalnymi Włocławka, Lipna, Radziejowa, Rypina, Kowala, Dobrzynia nad Wisłą.
 • popularyzacja historii lokalnej wśród młodzieży i mieszkańców,
 • organizacja konferencji poświęconych historii Kujaw Wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej,
 • inicjowanie i patronowanie wydarzeniom, dotyczącym przeszłości Regionu,
 • zbieranie informacji i pamiątek, dotyczących historii lokalnej,
 • uczestnictwo w wydarzeniach historycznych we Włocławku i Regionie.