Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo ˗ Wyborcze członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – 16 lutego 2023 r.

16-02-2023

W dniu 16 lutego 2023 roku, w sali konferencyjnej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, odbyło się Walne Zebranie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, w którym wzięło udział 113 członków.

W pierwszej części (tzw. uroczystej) wszystkich zgromadzonych powitał w imieniu Zarządu, prezes Towarzystwa prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski. Uczczono pamięć, zmarłych w 2022 roku członków Towarzystwa: mgr. Krzysztofa Mąkola – członka WTN od
1986 r. (zm. 23.03.2022 r.), mgr. Jerzego Giergielewicza – członka WTN od 2006 r., od 2012 roku do dnia śmierci członek Sądu Koleżeńskiego (zm. 20.04.2022 r.), mgr Wiesławę Bagdzińską – członkini WTN od 1999 r. (zm. 28.06.2022 r.), mgr inż. Danutę Pawlak – członkini WTN od 2015 r. (zm. 28.09.2022 r.), prof. zw. dra hab. Mieczysława Wojciechowskiego – członka Założyciela w 1979 r., od 1995 r. członka Honorowego WTN (zm. 30.12.2022 r.).

Zgodnie z przyjętą tradycją został wygłoszony referat naukowy. Wykład pt. ”Wkład Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w rozwój środowiska naukowego Włocławka i regionu” wygłosił prezes zarządu Towarzystwa prof. Stanisław Kunikowski.

W dalszej części Walnego Zebrania członkowie podjęli jednogłośnie uchwałę – z wniosku Zarządu WTN z dnia 24 listopada 2022 r.  – o nadaniu godności Prezesa Honorowego Doktorowi Zdzisławowi Janowi Zasadzie. Gratulacje Honorowemu Prezesowi Towarzystwa złożyli m.in.: Prezydent Włocławska dr Marek Wojtkowski oraz Burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski. Dr Zdzisław Zasada w swoim wystąpieniu serdecznie podziękował Walnemu Zebraniu członków Towarzystwa za przyznaną godność Prezesa Honorowego, wskazując na rolę, jaką Towarzystwo odgrywało, i odgrywa nadal, w życiu społecznym, naukowym i kulturalnym nie tylko Włocławka, ale także regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Działalność Towarzystwa, jak podkreślił dr Z. Zasada, jest owocem i sukcesem wielu już pokoleń działaczy Towarzystwa, którzy w minionych latach odegrali istotną rolę kreatorów wielu przedsięwzięć w sferze naukowej, wydawniczej, popularyzatorskiej i bibliotecznej. Największym sukcesem jest utworzenie w 1995 roku, obecnej Kujawskiej Szkoły Wyższej. Jest to prawdopodobnie jedyny przypadek w Polsce, kiedy stowarzyszenie naukowe posiada własną uczelnię. Życzył Towarzystwu i jego Zarządowi dalszych sukcesów i osiągnieć naukowych.

W części uroczystej Zarząd WTN wręczył okolicznościowe Dyplomy członkom Towarzystwa, którzy obchodzili jubileuszowy staż członkowski: 40-lecia: mgr Stanisław Lewandowski, dr n. med. Wiesław Nowakowski; 35-lecia: mgr inż. Jacek Dąbek; 25-lecia: dr Andrzej Potoczek, mgr inż. Maria Balakowicz, mgr inż. Paweł Czekalski, mgr Jarosław Stańczyk; 20-lecia: dr Urszula Kempińska, mgr Dariusz Koziński, mgr Ryszard Piotrowski, mgr Barbara Ziółkowska, ks. dr hab., prof. ucz. Janusz Henryk Gręźlikowski. W drugiej części zebrania – wyborczej, po dokonaniu wyboru przewodniczącego
i sekretarza obrad przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności Zarządu WTN, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za lata 2019 – 2022, Walne Zebranie podjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdania i udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi. Podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia kierunków planu działalności Towarzystwa na 2023 r. oraz zatwierdzono budżet na 2023 r.Do przewodniczącego obrad Walnego Zebrania Towarzystwa wpłynął wniosek kilkudziesięciu członków Towarzystwa w sprawie wykreślenia z listy członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego sześciu osób za bulwersujące działania podejmowane w ciągu ostatnich dwóch lat, które doprowadziły do obniżenia prestiżu i naruszenia dobrego imienia Towarzystwa. Przeprowadzono głosowanie w powyższej sprawie, w skutek czego podjęto uchwałę o skreśleniu ze składu członków Towarzystwa następujących osób: mgra R. Bartoszewskiego, mgra P. Bielickiego, dra Z. Brendy, dra inż. A. Rejmaka, dra M. Stefańskiego, dra M. Szuszmana.

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

  • mgr Jerzy Lewandowski – przewodniczący
  • mgr Stanisław Pawlak – członek
  • mgr Eugeniusz Andrzejewski – członek

Dokonano wyboru Sądu Koleżeńskiego w składzie:

  • mgr Stanisław Wawrzonkoski – przewodniczący
  • mgr Jarosław Pułanecki – członek
  • dr Krzysztof Gandziarski – członek
  • mgr Henryk Wasilewski – członek
  • dr Wiesław Marciniak – członek

Walne zebranie członków Towarzystwa zatwierdziło znajdujące się w porządku obrad zmiany w statucie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Po dokonaniu przez Sąd Rejestrowy w Toruniu (KRS) zatwierdzenia zmian w statucie Towarzystwa, zostanie on umieszczony na stronie internetowej Towarzystwa.
W końcowej części Walnego zebrania podjęto następujące uchwały i wnioski przedstawione przez Komisję Uchwał i wniosków:
Uchwała nr 1 w sprawie wykreślenia sześciu osób z listy członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego;

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności WTN za lata: 2019
(w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r., 2020 (w okresie od 01.01.2020 r. do 16.09.2020 r.) oraz 2022 (w okresie od 10.05.2022 r. do 31.12.2022 r.);

Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej WTN za lata 2019; 2020; 2021; 2022;

Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego WTN w latach 2019 – 2022;

Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2019, 2020 (w okresie od 01.01.2020 r. do 16.09.2020 r.) i 2022 (w okresie od 10.05.2022 r. do 31.12.2022 r.);

Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia kierunków planu działania WTN na rok 2023;

Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia budżetu WTN na 2023 r.;

Uchwała nr 8 w sprawie wyboru składu Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na kadencję 2023-2027;

Uchwała nr 9 w sprawie dokonania zmian w Statucie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.