Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

09-06-2017

W dniu 9 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Zebranie składało się z części naukowej oraz części sprawozdawczej.

W pierwszej części (naukowej), którą prowadził prezes Zarządu dr Zdzisław Zasada, członkowie Towarzystwa uczcili minutą ciszy zmarłych w minionym roku członków WTN. Odeszli od nas:
– prof. dr hab. Marian Pawlak – zm. 26.12.2016 r.
– dr inż. Witold Terechowicz – zm. 19.04.2017 r.

Następnie dr Zbigniew Brenda – Członek Zarządu WTN, wygłosił referat naukowy ,,Przestrzeń publiczna a jakość życia’’.

W drugiej części (sprawozdawczej) – zgodnie z porządkiem obrad – dokonano wyboru przewodniczącego obrad, funkcję tę objął Henryk Wasilewski, a misję sekretarza obrad powierzono Edycie Rogiewicz. Członkowie WTN przyjęli sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za 2016 rok, a następnie udzielili absolutorium Zarządowi WTN za miniony rok. W dalszej części obrad przyjęto plan budżetu oraz nakreślono kierunki działalności Towarzystwa na 2017 rok. W ostatniej części obrad przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków – dr Maria Palińska – odczytała uchwały podjęte przez Walne Zebranie oraz wnioski zgłoszone przez członków podczas Zebrania.