Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

04-06-2018

W dniu 4 czerwca 2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Zebranie składało się z części naukowej oraz części sprawozdawczej.

W pierwszej części (naukowej) prezes Zarządu dr Zdzisław Zasada powitał członków Towarzystwa, a następnie referat naukowy pt. ,,Działalność Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku na tle innych towarzystw teologicznych w Polsce’’, wygłosił ks. dr hab. Lech Król – prezes TTN WSD we Włocławku. W drugiej części (sprawozdawczej) – zgodnie z porządkiem obrad – dokonano wyboru przewodniczącego obrad, funkcję tę objął dr inż. Adam Rejmak, a misję sekretarza obrad powierzono dr Agnieszce Galczak-Froch. W toku obrad członkowie WTN przyjęli sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za 2017 rok, a następnie udzielili absolutorium Zarządowi WTN za miniony rok. W dalszej części Walnego Zebrania przyjęto plan budżetu oraz nakreślono kierunki działalności Towarzystwa na 2018 rok. W ostatniej części spotkania przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków – mgr Henryk Wasilewski – odczytał uchwały podjęte przez Walne Zebranie oraz wnioski zgłoszone przez członków podczas Zebrania.