Zarząd Włocławskiego Towarzystwa Naukowego otrzymał absolutorium za 2014 rok od Walnego Zebrania Członków WTN

01-07-2015

W dniu 19 czerwca 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Na funkcję przewodniczącego obrad wybrano prof. dra hab. Szymona Kubiaka, a misję sekretarza obrad powierzono dr Beacie Haor. Zebranie składało się dwóch części. Pierwsza część miała charakter uroczysty, najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie nadania godności Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego prof. zw. dr. Zygmuntowi Wiatrowskiemu.

Oprawą artystyczną dla tej uroczystości był występ Haliny i Antoniego Łukaszewiczów z Kowala oraz Wincentego Sobczaka z Gołaszewa – zatytułowany „Kochajmy Kujawy” Miłym akcentem było przekazanie Włocławskiemu Towarzystwu Naukowemu plakiety pamiątkowej ”35 lat Włocławskiego Towarzystwa Naukowego”, wykonanej przez Franciszka Olkowskiego, członka WTN.
W części sprawozdawczej członkowie WTN przyjęli sprawozdanie Zarządu z działalności WTN, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za 2014 rok, a następnie udzielili absolutorium Zarządowi WTN za miniony rok. W dalszej części obrad przyjęto plan działalności Towarzystwa i plan budżetu na 2015 rok. Wolne wnioski oraz podjęcie uchwał i wniosków zakończyło obrady.