Zarząd Włocławskiego Towarzystwa Naukowego ogłasza konkurs na funkcję Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku , na kadencję 2020-2024

14-05-2020

Działając w oparciu o art. 24. 2, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668), § 38, ust. 2, pkt 2. 13 Statutu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i § 15, ust. 2 Statutu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Zarząd  Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wypełniając funkcję organu założycielskiego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ogłasza konkurs na funkcję Rektora Uczelni na kadencję 2020-2024.

WYMAGANIA

Na funkcję Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku może kandydować osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) przed dniem rozpoczęcia postępowania konkursowego nie ukończyła siedemdziesiątego roku życia;
3) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
4) w dotychczasowej pracy dydaktycznej wykazała się umiejętnościami organizacyjnymi i menedżerskimi;
5) posiada udokumentowane doświadczenie związane z zarządzaniem uczelnią wyższą lub jej jednostkami naukowo-dydaktycznymi, a także innymi jednostkami naukowo-dydaktycznymi realizującymi działalność naukową oraz edukację na poziomie wyższym;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
7) korzysta z pełni praw publicznych.

ZGŁOSZENIE
Kandydat przystępujący do konkursu winien złożyć:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na funkcję Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku;
2) propozycję programu działania i rozwoju uczelni (na okres 4-letni, równy kadencji);
3) CV wraz z załącznikami (kserokopie) potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
4) oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Uczelnia będzie jego podstawowym miejscem pracy;
5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na funkcję Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.);

Zgłoszenie do konkursu wraz z dokumentami należy przesłać drogą pocztową, listem poleconym, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Konkurs na funkcję Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku” na adres: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 87-800 Włocławek, Plac Wolności 20, w terminie najpóźniej do 29 maja 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcia konkursu dokona Zarząd Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, podejmując stosowną uchwałę do dnia 15 czerwca 2020 r.
Zarząd zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne. Ponadto Zarząd zastrzega sobie również prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego: www.wtn.pl w terminie do dnia 16 czerwca 2020 roku.
Po zakończeniu kwalifikacji dokumenty kandydatów pozostaną w archiwum Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.