Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Regionalne oficyny i regionalne środowiska literackie w polityce kulturalnej PRL (1956–1989)” – Łódź, 18–19 czerwca 2018 r.

20-03-2018

Konferencja organizowana w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych. Po przypadającej na lata 1950–1955 centralizacji ruchu wydawniczego w 1956 r. nastąpiła aktywizacja lokalnych środowisk twórców, a także miejskich i wojewódzkich gremiów partyjnych, dążących do powołania regionalnych oficyn wydawniczych. Literaci mieszkający poza Warszawą musieli latami czekać na wydanie książek w stołecznych firmach, część z nich nie mogła się przebić na ogólnopolski rynek wydawniczy.

Czytelnicy nie znali dorobku „swoich” autorów. Taka sytuacja nie sprzyjała ożywieniu twórczości literackiej. Regionalne oficyny, promujące twórczość pisarzy z terenu, na którym działały, miały zmienić ten stan rzeczy. W kolejnych latach powołano regionalne wydawnictwa w Łodzi, Lublinie, Poznaniu, Gdyni, Katowicach i Olsztynie. W prowadzonej przez nich polityce wydawniczej ścierały się interesy lokalnych środowisk twórczych i partyjnyc

Celem organizowanej konferencji będzie naukowa refleksja nad polityką wydawniczą PRL i rolą wymienionych środowisk w kształtowaniu kultury książki. Zamiarem organizatorów jest analiza następujących zagadnień:
• decentralizacja ruchu wydawniczego w PRL,
• polityka kulturalna lokalnych struktur władzy oraz relacje na linii wydawnictwa – partia,
• działalność oddziałów Związku Literatów Polskich,
• ludzie lokalnych środowisk literackich,
• polityka wydawnicza regionalnych oficyn,
• wpływ Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk oraz innych instytucji na repertuar wydawniczy,
• dystrybucja produkcji regionalnego dorobku przez Dom Książki,
• kiermasze, spotkania autorskie, zjazdy pisarzy i inne inicjatywy związane z książką i obiegiem wydawniczym,
• polityka personalna wydawnictw.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w ciągu miesiąca po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Konferencja odbędzie się 18–19 czerwca 2018 r. w Łodzi.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 28 lutego 2018 r. Formularz na stronie: http://www.ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/41696,CALL-FOR-PAPERS-Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Regionalne-oficyny-i-regionalne.html

Program konferencji zostanie ustalony do 22 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji:
dr Magdalena Rzadkowolska
magdala36@interia.pl
dr Evelina Kristanova
evlin@toya.net.p