Wyniki postępowania wstępnego w procesie wyłaniani kandydatów na funkcję Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

14-06-2020

Jako prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego informuję, że zamieszczone informacje na Facebooku oraz w mediach lokalnych, w przedstawionej formie, nie mają merytorycznego odzwierciedlenia ze stanem faktycznym. Zarząd WTN w ślad za ogłoszonym konkursem na funkcję rektora KSW w dniu 9 VI 2020 r. dokonał oceny dokumentów prof. KSW dra hab. Stanisława Kunikowskiego – dotychczasowego rektora Uczelni oraz dra Adama Rejmaka – etatowego pracownika Starostwa Powiatu Włocławskiego. W wyniku zarządzonego głosowania na kandydatów przeważającą liczbę głosów otrzymał dr A. Rejmak.

Zgodnie z wypełnianiem funkcji organu założycielskiego dla KSW (§ 38, pkt. 2.13 Statutu WTN) oraz do powinności Zarządu WTN należy: powoływanie i odwoływanie – po zasięgnięciu opinii senatu uczelni – rektora uczelni, zawieranie umowy o pracę z rektorem i określanie stanowiska (Statut KSW, Zał. Nr 1 do Uchwały z dn. 20 IX 2019 r.,§ 15, pkt 2). Cytowana powyżej procedura przedstawienia kandydata Senatowi KSW dokonana zostanie w dn. 18 VI 2020 r., po czym Zarząd WTN podejmie ostateczną decyzję.

Z związku z powyższym podawanie przedwczesnych informacji– przed zakończeniem procesu wyłaniania osób na funkcję rektora KSW –jest nadużyciem wprowadzającym opinię społeczną, a przede wszystkim studentów oraz kadrę dydaktyczną i administracyjną w zamierzony błąd.

Dr Zdzisław Jan Zasada

13 VI 2020 r.