W dniu 3 maja 2021 r. zmarł dr inż. Edward Czubakowski – członek WTN, prezes zarządu w latach 2007-2008

10-05-2021

Urodził się 5.VI.1941 r. we wsi Lubrańczyk, gm. Lubraniec w pow. włocławskim. Naukę rozpoczął w 1948 r., w Szkole Podstawowej w Lubrańcu. W Lubrańcu też ukończył Liceum Ogólnokształcące (1960). Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1966 r. na wydziale Technologii Żywności i Mleczarstwa w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Studia doktoranckie ukończył na wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, uzyskując stopień naukowy doktora nauk technicznych (1986).

Dr inż. Edward Czubakowski przez ponad 40 lat pracował w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego oraz organizacjach spółdzielczych, zajmujących się produkcją żywności. W tym to czasie kierował i zarządzał przedsiębiorstwami, spółdzielniami, związkami gospodarczymi oraz spółkami prawa handlowego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.
Pracując w przemyśle, podjął pracę (2002 r.) w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku jako adiunkt, a następnie objął funkcję dziekana Wydziału Ochrony Środowiska tej Uczelni, którą pełnił w okresie 2002-2007.
W swoim dorobku naukowym posiadał kilkanaście publikacji naukowych, w tym dwa opracowania książkowe z zakresu gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska, dwa patenty z zakresu przechowalnictwa żywności oraz termodynamiki stosowanej.
W latach 1999-2010 był członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, należał do sekcji nauk ekonomicznych i sekcji nauk technicznych. W okresie od 20.12.2007 do 30.09.2008 pełnił funkcję prezesa Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Przez wiele lat (od 1991 r.) działał w Kujawskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej we Włocławku, pełniąc funkcję Prezydenta Izby
Za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki, w tym przemysłu spożywczego oraz Samorządu Gospodarczego, odznaczony został m. in.:
• Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001)
• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986)
• Srebrnym Krzyżem Zasługi (1978)

Dr inż. Edward Czubakowski był ekspertem gospodarczym, który położył wybitne zasługi w rozwoju gospodarki państwa i służbie społecznej. Szczególne zasługi odnotowano w gospodarce żywnościowej kraju i regionu kujawsko-dobrzyńskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponad 40 lat kierował i zarządzał dużymi i średnimi podmiotami gospodarczymi przemysłu spożywczymi.