VI Włocławskie Sympozjum Naukowe o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy

13-01-2017

W dniu 13 stycznia 2017 r. Włocławskie Towarzystwo Naukowe wraz Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku zorganizowało VI Włocławskie Sympozjum Naukowe o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy p.n. „Ergonomia środowiska pracy i życia człowieka”.

Do współpracy organizatorzy zaprosili Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o.. Obrady odbyły się nowoczesnych, wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt multimedialny, pomieszczeniach Włocławskiego Inkubatora. W sympozjum udział wzięli pracodawcy, kierownicy instytucji i organizacji społecznych, dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia z Włocławka, powiatu włocławskiego i powiatów ościennych oraz inspektorzy z zakresu BHP, a także społeczni inspektorzy pracy z Włocławka i regionu, studenci KSW we Włocławku realizujący naukę na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych (kierunek BHP i pokrewne).

Otwarcia sympozjum dokonał dr Henryk Stępień prof. nadzw. KSW – dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych KSW we Włocławku, który witając uczestników obrad, podkreślił znaczenie organizowanych od sześciu lat sympozjów, akcentując ich rolę wspomagającą pracę służb BHP oraz dostarczającą nowej wiedzy studentom i słuchaczom Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

We wprowadzeniu do sympozjum dr Zdzisław Jan Zasada – prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego powiedział m.in.: Poruszone w dniu dzisiejszym pewne elementy problematyki dotyczące ergonomii pracy w kontekście jej środowiskowego usytuowania, znajdują się także w rozważaniach i badaniach prowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Ta kierowana przez panią profesor doktor habilitowaną nauk medycznych Danutę Koradecka jest główną placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.

Natomiast liczne artykuły z zakresu problematyki bezpieczeństwa pracy można znaleźć na łamach miesięcznika „Przyjaciel przy Pracy”, który od kilku lat – tak jak CIOP – pełni rolę patrona nad naszym przedsięwzięciem.

Mając na uwadze złożone aspekty bezpiecznej i higienicznej pracy, organizatorzy obecnego sympozjum, za jego główny cel postawili: przedstawienie problemów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach, instytucjach i organizacjach; promowanie w środowisku Włocławka oraz ościennych powiatów zagadnień prozdrowotnych wśród pracodawców i pracowników; ukazanie wybranych elementów działań wspomagających służby bhp w miejscu ich pracy; zaprezentowanie dla studentów KSW we Włocławku elementów z zakresu ergonomii pracy.

Na zakończenie wystąpienia autor zaprezentował film pt. „Zasady kardynalne BHP i ochrony środowiska”, który został udostępniony dzięki uprzejmości Pratt & Whitney w Rzeszowie.

Sympozjum poprowadził mgr Sławomir Kukiełczyński – wykładowca KSW we Włocławku, który zapowiadając kolejnych prelegentów przedstawił ich krótkie notki biograficzne. Program VI Sympozjum przedstawiał się następująco:

– Rola nauk o pracy – w tym szczególnie ergonomii – w kształtowaniu środowiska pracy, prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski – wykładowca Wydziału Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
– Choroby zawodowe jako poważny problem społeczno-ekonomiczny, lek. med. Joanna Zaremba – specjalistka medycyny pracy, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku
– Rola zachowań prozdrowotnych w promocji zdrowia pracowników, dr Marek Zieliński – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
– Ergonomia z elementami systemów technicznych kształtujących otoczenie osoby z niepełnosprawnościami, dr Małgorzata Wróblewska – specjalistka w zakresie polityki społecznej, kustosz dyplomowany Politechniki Opolskiej
– Rozwój ergonomii i bezpieczeństwa pojazdów transportu pasażerskiego, dr inż. Michał Sójka – dziekan Wydziału Mechanicznego w Grudziądzu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
– Jak pracować bezpiecznie z komputerem? mgr Halina Bugajska – wykładowca Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Nakładem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego ukazała się publikacja pt. „Bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawa. Włocławskie sympozja o bezpieczeństwie i higienie pracy (2012-2016)” pod redakcją Zdzisława Jana Zasady, która jest plonem pięciu zrealizowanych dotychczas sympozjów. Wydawnictwo mogli nabyć wszyscy uczestnicy sympozjum podczas obrad.