Uroczystość 90-lecia urodzin dr h. c. prof. dr. hab. Zygmunta Wiatrowskiego – Członka Honorowego WTN

14-04-2018

W dniu 14 kwietnia 2018 r. w Ciechocinku odbyła się uroczystość 90-lecia urodzin dr h. c. prof. dr. hab. Zygmunta Wiatrowskiego – Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Zygmunt Wiatrowski (ur. 14 kwietnia 1928 r. w Zagórowie), polski pedagog, specjalizujący się w pedagogice pracy. W 1951 roku ukończył studia matematyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Pracował jako nauczyciel i wizytator, w 1961 r. ukończył w trybie zaocznym studia pedagogiczne. Stopień doktora uzyskał w 1969 r., a doktora habilitowanego w 1975 r.. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1988 r. W 1974 r. podjął pracę w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie UKW), na tej uczelni pracował do przejścia na emeryturę w 1998 r. W latach 1978-1980 był dyrektorem Instytutu Pedagogiki i Psychologii, pełnił też funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego (1980–1984), prorektora do spraw nauki (1984–1987) i prodziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii (1993–1997). Od 1997 r. mieszka w Ciechocinku, pracuje w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Główne problemy i obszary badawcze, które podejmuje w pracach naukowo-badawczych to: teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki pracy, powodzenia i niepowodzenia szkolne oraz zawodowe, nauczyciel szkoły zawodowej, osobowościowe i prakseologiczne aspekty dorastania i dorosłości człowieka związane z pracą prozawodową i zawodową, aksjologiczne i powinnościowe konteksty myślenia o pracy, ale także społeczne i edukacyjne problemy filatelistyki. W dniu 15 maja 2007 r. otrzymał w Kijowie tytuł doktora honoris causa Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. 24 czerwca 2013 r., dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej, podczas uroczystej sesji Rady Miasta nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zagórowa. Jest aktywnym filatelistą, działającym w Polskim Związku Filatelistów, znanym jako współorganizator i prezes Polskiej Akademii Filatelistyki (1983-2001) oraz członek honorowy Europejskiej Akademii Filatelistycznej.
Z rąk władz państwowych, lokalnych i resortowych otrzymał wiele odznaczeń, w tym najważniejsze: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1989); Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978); Medal ,,Zasłużony dla Bydgoszczy’’; Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Medal Ministerstwa Nauki i Oświaty Ukrainy ,,Zasłużony dla Oświaty i Nauki’’; Złoty Medal Europejskiej Akademii Filatelistyki; Medal Prof. Lorentowicz ,,Zasłużony dla Ciechocinka’’.
Podczas obchodów jubileuszu 90-lecia urodzin, które miały miejsce w Ciechocinki, władze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego złożyły wyrazy wdzięczności dla Profesora Z. Wiatrowskiego, które w poniższym wystąpieniu wygłosił prezes Towarzystwa dr Zdzisław Jan Zasada:

Wielce Szanowny Panie Profesorze Zygmuncie Wiatrowski

W kręgach naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego jest Pan Profesor znanym, uznanym, niestrudzonym oraz oddanym członkiem sprawie naukowo-organizacyjnego życia Towarzystwa. W latach 2004-2010 był Pan Profesor przewodniczącym Sekcji Pedagogiki, Psychologii i Socjologii WTN. W okresie od 20 listopada 2008 roku do 22 maja 2012 roku piastował Pan zaszczytną godność członka Zarządu WTN.
Do wspomnień zaliczyć już należy Pańską pozytywistyczną działalność pod koniec 2008 roku, kiedy z woli prezydenta miasta Włocławka, podjął się Pan zadania uzdrowienia skomplikowanej sytuacji we władzach Towarzystwa. Pańskie konstruktywne oraz merytoryczne wystąpienie na nadzwyczajnym walnym zebraniu Towarzystwa przyczyniło się do zmiany Statutu WTN oraz składu Zarządu WTN.
Rzeczą zasługującą na podkreślenie, w ostatnim dziesięcioleciu i w pierw¬szej dekadzie XXI w., było aktywne uczestnictwo Pana profesora, w zasadzie, we wszystkich konferencjach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim zorganizowanych przez WTN i KSW we Włocławku. W każdym z tego typu przedsięwzięć władze Towarzystwa oraz organizatorzy mogli liczyć na aktywny udział Pana profesora jako prelegenta, a w bardzo licznych przypadkach, był Pan osobą podsumowywującą obrady.
Na wniosek władz oświatowych, uczelnianych, samorządowych, ale i także WTN, za przejawy szczególnej aktywności władze państwowe oraz organizacje społeczne nadały Panu profesorowi Zygmuntowi Wiatrowskiemu odznaczenia i wyróżnienia.
Wśród nich, za dokonania społeczne oraz pedagogiczne, ścisły związek z działalnością WTN Walne Zebranie Członków WTN nadało Panu Profesorowi w dniu 19 czerwca 2015 roku Godność Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Warto podkreślić, że w 2011 roku Pan Profesor Zygmunt Wiatrowski obchodził jubileusz 60-lecia pracy zawodowej i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, który został uczczony okolicznościową publikacją pod red. prof. Stanisława Kunikowskiego pt.: „Księga Pamiątkowa profesora Zygmunta Wiatrowskiego”.
Natomiast w dniu dzisiejszym uroczyście obchodzimy jubileusz 90-lecia urodzin Pana Profesora. I nie jest dziełem przypadku, że odbywa się on dokładnie w Jego rocznicę narodzin, w miejscu zamieszkania oraz działalności społecznej Profesora – Ciechocinku.
Szanowny Panie Profesorze, wielce dostojny Jubilacie!
Pana Profesora sukcesy związane z naukami pedagogicznymi, a także z bardzo licznymi dokonanymi w pracy dydaktycznej oraz na niwie filatelistycznej w dużym stopniu zawdzięczać należy Jego świętej pamięci małżonce, która Pana wspierała, często doradzała, niejednokrotnie odciążając od wielu codziennych spraw.
W odniesieniu do wzajemnych relacji, między Panem Profesorem a Włocławskim Towarzystwem Naukowym, z całą pewnością należy stwierdzić, że miały one znaczący wpływ na atmosferę oraz działalność Towarzystwa i niejednokrotnie były podziwiane przez starszych i młodszych naszych członków. To one, na długie lata, zostaną zapamiętane i zapisane w annałach Towarzystwa oraz we wdzięcznej pamięci Członków Honorowych WTN, członków Zarządu i pracowników Biura WTN oraz tych wszystkich osób, które miały jakikolwiek związek z osobą Pana Profesora.
Pozostając w przekonaniu, że będziemy jeszcze długo świętować kolejne Pańskie Jubileusze, życzymy, aby każdy następny rok przynosił Panu Profesorowi wszystko co w życiu najpiękniejsze, a więc zdrowie, szczęście, niewyczerpane pokłady wiary oraz spełnienie marzeń.

we Włocławku, 13 kwietnia 2018 r.