Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2014

15-05-2016

W 2014 r. w Bibliotece WTN realizowano podstawowe zadania związane z gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem księgozbioru, a także z prowadzeniem działalności informacyjnej i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych. W 2014 r. księgozbiór wzbogacił się o 382 publikacje i na koniec grudnia stanowił 34 815 woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych, 1757 dokumentów życia społecznego oraz 188 rękopisów i maszynopisów.