SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO ZA 2023 ROK

27-05-2024

W 2023 r. Włocławskie Towarzystwo Naukowe realizowało działania statutowe nakreślone uchwałą Walnego Zebrania Towarzystwa z dnia 16 lutego. Przede wszystkim zrealizowało dwa projekty wydawnicze dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym: X tom „Włocławskiego Słownika Biograficznego” pod red. Stanisława Kunikowskiego oraz 36 tom „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich”. Periodyk przygotowany został przez Zespół Redakcyjny pod kierunkiem Witolda Stankowskiego.

W 2023 r. Zarząd Towarzystwa włączył się w prace organizacyjne związane z budową Pomnika Pomordowanym Mieszkańcom Włocławka i powiatu Włocławskiego w Katyniu, Miednoje, Charkowie i Bykowni w 1940 r. Nad całością prac związanych z odsłonięciem Pomnika pieczę sprawuje społeczny Komitet Budowy Pomnika, zarejestrowany jako stowarzyszenie zwykłe w dniu 27.01.2020 r., na czele, którego stanął Prezes WTN prof. Stanisław Kunikowski.

W przypadku zgromadzenia niezbędnych środków finansowych, odsłonięcie Pomnika zaplanowane zostało na 13 kwietnia 2025 r., w 85-rocznicę Kaźni Katyńskiej. Większość prac związanych z budową Pomnika została wykonana pro publico bono, m.in.: projekt, dokumentacja techniczna, prace ziemne.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe w marcu 2023 r. zorganizowało konferencję naukową pt. „Powstanie Styczniowe na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. W 160. Rocznicę”. W konferencji udział wzięli głównie uczniowie szkół średnich, a także klas ósmych szkół podstawowych z Włocławka i regionu. Dużym powodzeniem cieszyła się wycieczka śladami miejsc Powstania Styczniowego zorganizowana w drugim dniu konferencji. Planowane jest opublikowanie materiałów pokonferencyjnych, po zgromadzeniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Zarząd Towarzystwa w 2023 r. podejmował działania organizacyjne związane z uaktywnieniem działalności sekcji naukowych. Niestety, frekwencja na spotkaniach członków poszczególnych sekcji była mała, co spowodowało, że działalność niektórych sekcji nie była
w pełni realizowana.

W 2023 r. skład poszczególnych organów władzy przedstawiał się następująco.:

Zarząd WTN: prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski- prezes, dr Agnieszka Galczak-Froch – wiceprezes, ks. dr hab. Lech Król – wiceprezes; dr Miłosz Kłobukowski – sekretarz generalny,
dr Fabian Nalikowski  – skarbnik, dr Henryk Rode – członek, mgr Arkadiusz Ciechalski – członek.

W dniu 16 lutego 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego wybrano następujące składy:

Komisja Rewizyjna: mgr Jerzy Lewandowski – przewodniczący, mgr inż. Stanisław Pawlak – wiceprzewodniczący, mgr Eugeniusz Andrzejewski – sekretarz Komisji.

Sąd Koleżeński: mgr inż. Stanisław Wawrzonkoski – przewodniczący, dr Krzysztof Gandziarski – członek, dr Wiesław Marciniak – członek, mgr Jarosław Pułanecki – członek, mgr Henryk Wasilewski – członek.

Na dzień 01 stycznia 2023 r. Włocławskie Towarzystwo Naukowe liczyło 200 członków. W  ciągu 2023 r. w poczet czynnych członków Towarzystwa przyjęto 13 osób,
5 osób przywrócono w prawach członka, 4 osoby zrezygnowały z członkostwa, 13 osób zostało wykreślonych i 3 osoby zmarły. Na dzień 31 grudnia 2023 r. Włocławskie Towarzystwo Naukowe liczyło 198 członków.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wśród członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego najliczniejszą grupę stanowiły osoby z tytułem zawodowym magistra, których
w 2023 r. było łącznie 95 osób. Drugą pod względem liczebności stanowiła grupa osób posiadających stopień naukowy doktora – 49. Stopień naukowy doktora habilitowanego i tytuł naukowy profesora posiadało 18 członków Towarzystwa. Pozostali członkowie posiadali następujące wykształcenie: dr inż. – 6 osób, mgr inż. – 22 osoby, inż. – 4, z wykształceniem średnim lub licencjatem – 4 osoby.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wśród członków WTN było 7 członków założycieli:
prof. dr. hab. Jan Felicki, dr inż. Jan Mieczysław Kowalczyk, prof. dr hab. Szymon Kubiak, prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Ratajczyk, mgr inż. Marek Schab, prof. dr hab. Bogdan Wawrzyniak. Prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski – zmarł 30 grudnia 2022 r., prof. dr hab. inż. Witold Czarnecki – zmarł 23 marca 2023 r.

W październiku 2023 r. pożegnaliśmy natomiast Henryka Lewandowskiego – członka WTN od 1995 r.

W 2023 r. odbyło się 5 posiedzeń Zarządu. Zarząd podjął 35 uchwał, w tym 20 uchwał dotyczących działalności statutowej Towarzystwa i 15 dotyczących działalności Kujawskiej Szkoły Wyższej — w związku z pełnieniem funkcji organu założycielskiego Uczelni. Frekwencja na poszczególnych posiedzeniach Zarządu kształtowała się następująco: 17 stycznia – 7 osób, 16 marca – 6 osób, 29 czerwca – 6 osób, 10 października – 6 osób, 14 grudnia – 6 osób. Średnia frekwencja wyniosła 89 procent.

W roku 2023 Włocławskie Towarzystwo Naukowe pozyskało środki finansowe na działalność statutową z następujących źródeł: Gminy Miasta Włocławek – dotacja otrzymana w ramach otwartego konkurs ofert nr 1 (wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku) na dofinansowanie wydania publikacji: „Włocławski Słownik Biograficzny”, t. X; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/2023 dot. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do wydania publikacji „Włocławski Słownik Biograficzny”, t. X. „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” t. 36 dofinansowane zostały przez Fundację ANWIL w ramach projektu „Budujemy mosty 2023”. Środki pozyskane zostały również ze składek członkowskich, w tym składka członkowska Gminy Miasta Włocławek. Pozostałe środki pochodziły ze sprzedaży wydawnictw,
z repartycji opłat reprograficznych za 2022 r. (od Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska) oraz z czynszu za wynajem lokali w siedzibie Towarzystwa.

Dzięki dotacjom pozyskanym od Gminy Miasta Włocławek na podstawie Umowy Nr KSP.K.526.29.2023 oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na podstawie umowy Nr UM_KN.616.1.109.2023, wydany został X tom „Włocławskiego Słownika Biograficznego”, pod redakcją Stanisława Kunikowskiego. Periodyk przygotowany na wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim, wydany został w nakładzie 250 egz. Tom X WSB jest materialnym efektem pracy wieloosobowego zespołu autorskiego oraz pracowników merytorycznych i technicznych, którzy zadbali o szatę graficzną i wysoki poziom edytorski publikacji. W dziesiątym tomie Słownika znalazło się 79 biogramów osób już nieżyjących – działających we Włocławku od czasów najdawniejszych aż po czasy współczesne oraz osób wywodzących się z Włocławka, których dokonania wykraczały poza granice regionu i Polski. W Słowniku zamieszczone zostały również biogramy osób, które nie urodziły się we Włocławku, czasami krótko w nim przebywały, ale po opuszczeniu miasta zapewniły sobie poczesne miejsce w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym, naukowym, bądź kulturalnym. Publikacja zawiera biogramy osób różnych narodowości
i wyznań, które piastowały ważne funkcje administracyjne i kościelne w mieście na przestrzeni wieków, osób związanych z walką o niepodległość w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej, które brały w nich czynny udział, poległy, zginęły w obozach koncentracyjnych lub zostały stracone w innych okolicznościach, ale także tworzących najnowszą historię III Rzeczypospolitej. Włocławskie Towarzystwo Naukowe ogłosiło drukiem dziesiąty tom Włocławskiego Słownika Biograficznego dla oddania twórcom naszej historii należnego szacunku i przekazania potomnym wiedzy o ich dziełach i czynach. To także wola okazania wdzięczności przodkom za ich codzienną walkę o godne życie dla siebie i lepszą przyszłość dla następnych pokoleń. W tworzenie dziesiątego tomu Słownika zaangażowało się 25 autorów, nad którymi pieczę sprawowała Rada Naukowa złożona z samodzielnych ludzi nauki w skład której weszli: ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawlak (przewodniczący), prof. dr hab. Zbigniew Karpus, ks. prof. dr hab. Lech Król, prof. dr hab. Andrzej Radzimiński oraz Komitet Redakcyjny w składzie: Stanisław Kunikowski (przewodniczący), Dorota Szklarska (sekretarz), Władysław Kubiak, ks. Kazimierz Rulka, Adam Wróbel. W najnowszym tomie WSB opublikowane zostały biogramy następujących osób: Albiński Stefan Dariusz, Antkowski Włodzimierz Krzysztof, Babiński Bohdan (Bogdan), Barz Paul, Bełza Tadeusz, Bombolski Stanisław, Bromirski Wojciech Bogumił, Celmer Jadwiga, Czarnecki Witold Marian, Dolecki Władysław, Dykiert Stefan Jan, Feder Czesław Bronisław, Filipczyk Eugeniusz Leszko, Filipiak Zbigniew Kazimierz, bp Garnysz Maciej Grzegorz, ks. Gastołek Jan, Gawłowski Marian Zygmunt, Gębicki Józef, Giergielewicz Jerzy Kazimierz, Gołoński Andrzej, Górtowski Gabriel, ks. Gryniakow Jerzy, Hanejko Jakub, Janczewski Wawrzyniec, Jaroszewski Kazimierz, Jędrzejewski Sławomir Marian, Kacznow Romuald Jan, Kalota Stefan, Kawecki Zbigniew Marian, Kiełczewski Janusz Wiktor, Kiełczewski Marian Stefan, Kiełczewski Tadeusz Antoni, Kiełczewski Witold Kazimierz, Kociołowicz Jerzy, Kossobudzki Czesław, Kostrzewa Wiktor Michał, bp Kościelecki Mikołaj, Kraszewska-Sikorska Elżbieta, ks. Kujawski Witold Konstanty, Kusociński Wojciech, Kuźmicz Jan, Kwiatkowski Jan, Liberski Bolesław Antoni, Lipiecki Walentin, Łozicki Piotr, ks. Maciejewski Aleksander, Marczak Jan, Megged Aharon (rodowe Greenberg), Merfeld (Meerfeld) Benedykt, Mielęcki Kazimierz Henryk, Mikoszewski Julian, Milczarek Stanisław, Muniak Mieczysław, Najdek Tadeusz Edmund, Naumczuk Jerzy, Nogala Adam, Nogala Zdzisław Tadeusz, bp Paprocki Wacław, Perlikowski Józef, Pietkiewicz Romuald Kazimierz, Pietrzak Bogumiła w zgromadzeniu s. Ewencja, Piliński Włodzimierz, Potrzebowski vel Potrzobowski Karol, Przybyszewski Wojciech Jordan, Rogalewski Czesław, prymas Skarszewski Wojciech Józef, Stasiaczek Stanisław, Stryjasz (Stryjaś) Zdzisław, Suski Stanisław, prymas Szembek Krzysztof Antoni, Szparkowski Zdzisław, Szymański Wojciech Jan, bp Święcicki Stanisław Jacek, ks. Waszczyński Stanisław, Wąsicki Jan Antoni Wojciech, Wojciechowski Mieczysław, Wójcik Zofia w zgromadzeniu s. Zofia, Ziółkowski Hieronim, Złotnikiewicz Franciszek Andrzej.

Dotacje uzyskane z Fundacji ANWIL na podstawie Umowy nr 22/BM/2023 oraz  Gminy Miasta Włocławek na podstawie Umowy Nr KSP.K.526.30.2023 pozwoliły na wydanie naszego sztandarowego periodyku. Przygotowany przez Zespół Redakcyjny pod kierunkiem prof. dra hab. Witolda Stankowskiego 36 tom „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” poświęcony został problematyce związanej z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego oraz nierozerwalnie z nią powiązaną edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Publikacja wydana została w nakładzie 180 egz. W tomie 36 znalazły się cztery artykuły naukowe: W. Lenart “Zarys predykcji przemian klimatycznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej”, Z. Babiński, M. Habel “Zaniechanie budowy Kaskady Dolnej Wisły a problem ekologii i gospodarki na erozyjnym odcinku poniżej Zbiornika Włocławskiego”, M. Palińska “Edukacja ekologiczna w obliczu wyzwań XXI wieku”, J. Garbacz, M. Kozakiewicz, E. Kopkowska “Adsorpcja – fizykochemiczny fundament zjawisk powierzchniowych i międzyfazowych”. W dziale “Źródła i materiały” zostały opracowane m.in. miejsca upamiętnienia walk obronnych 1920 r. na terenie Włocławka, działalność Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku na rzecz środowiska naturalnego Włocławka i regionu, historia miasta i społeczeństwa Piotrkowa Kujawskiego w świetle zachowanych ksiąg metrykalnych z lat 1826–1850, a także przedstawiona została sylwetka Józefa Falkowskiego z Zadusznik – bohatera wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. i jego późniejsze losy. Obecny tom zawiera również dział Miscellanea, w którym przedstawiona została edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 r. oraz ocena potencjalnego bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście jego dywersyfikacji. W “Zapiskach…”, oprócz ww. działów, zamieszczone zostały “Recenzje i omówienia”, “Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej” za rok 2020 i 2021, “Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej” za rok 2020 i 2021. W tomie 36 przedstawione zostały także sprawozdania z działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za lata 2020 – 2022 oraz sprawozdania poszczególnych sekcji WTN. Ponadto w rozdziale “Z żałobnej karty” przybliżone zostały sylwetki znanych, regionalnych działaczy – członków Towarzystwa, którzy zmarli w 2021 r.: ks. Wojciecha Hanca, dra inż. Edwarda Czubakowskiego, Andrzeja Szczepańskiego i ks. Witolda Kujawskiego.

Do ważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez WTN w roku sprawozdawczym należy zaliczyć:

– konferencja naukowa pt. ”Powstanie Styczniowe na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. W 160. Rocznicę” – 14 – 15 marca 2023 r.

Konferencja zorganizowana została przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe przy współpracy Centrum Kultury „Browar B.” w dniu 14 marca 2023 r. 160 rocznica ostatniego zrywu niepodległościowego Polaków w XIX wieku stała się ważnym impulsem do podjęcia przez nasze Towarzystwo inicjatywy przedstawienia walk powstańczych w regionie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Zadaniem konferencji było przypomnienie jak dużą rolę odegrał nasz region w walkach powstańczych oraz pokazanie miejsc upamiętniających powstańców. Podczas konferencji zostało wygłoszonych 9 referatów, poświęconych działaniom powstańczym ludności cywilnej, żołnierzy oraz duchowieństwa, a także zostały przedstawione artefakty – ślady potyczek powstańców z wojskami rosyjskimi w 1863 r. – znajdujące się
w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.

Drugiego dnia, tj. 15 marca, pięćdziesięciu uczestników konferencji wzięło udział
w wycieczce autokarowej pn. „Śladami miejsc pamięci Powstania Styczniowego na Kujawach”. Uczestnicy zwiedzili miejsca związane z wydarzeniami największego zrywu niepodległościowego Polaków, gdzie zostały zapalone znicze i złożone kwiaty. Wśród miejsc pamięci znalazły się m.in.: Włocławek, Brześć Kujawski, Byczyna, Dobre, Krzywosądz, Zakrzewo, Aleksandrów Kujawski, Niszczewy.

Konferencja adresowana była do mieszkańców Włocławka i okolic, a przede wszystkim do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz ostatnich klas szkół podstawowych, którzy licznie wzięli udział w wydarzeniu.

Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski i Ordynariusz Diecezji Włocławskiej ks. Biskup Krzysztof Wętkowski.

– jubileusz 95-lecia Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, profesora doktora habilitowanego doktora honoris causa Zygmunta Wiatrowskiego.

W dniu 19 kwietnia 2023 r., w Ciechocinku Włocławskie Towarzystwo Naukowe zorganizowało uroczyste spotkanie z okazji 95 urodzin Członka Honorowego WTN – Zygmunta Wiatrowskiego.

Prof. dr hab. dr h. c. Zygmunt Wiatrowski, Członek Honorowy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Honorowy Profesor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku,  14 kwietnia obchodził 95 urodziny. Uroczystość odbyła się w pięknej scenerii kawiarni „Rustykalna” w Ciechocinku. Spotkanie uhonorowały swoim udziałem władze państwowe, wojewódzkie, samorządowe, współpracownicy naukowi Jubilata, przedstawiciele władz organizacji społecznych, instytucji Ciechocinka i Włocławka, przedstawiciele kościoła, a także grono przyjaciół i najbliższa rodzina. Spotkanie prowadził Prezes Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, wieloletni współpracownik
i przyjaciel Jubilata. Po laudacji wygłoszonej na cześć Profesora przez prezesa WTN, głos zabrali poszczególni goście, w tym między innymi: dr Joanna Borowiak – Poseł na Sejm RP, Marek Smoczyk – sekretarz województwa kujawsko-pomorskiego, Jarosław Jucewicz – Burmistrz Ciechocinka, Monika Jabłońska – wiceprezydent Miasta Włocławek, prof. Ludwik Malendowicz – Prezes Honorowy Polskiej Akademii Filatelistyki, Wojciech Pomajda – prezes Sanatorium „Łączność” w Ciechocinku, prof. Stefan Kwiatkowski – wieloletni przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, prof. Ryszard Gerlach – przedstawiciel Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i wychowanek Jubilata, prof. Franciszek Szlosek – przedstawiciel Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
i wieloletni przyjaciel Pana Profesora.

Wszyscy Goście, dziękując drogiemu Jubilatowi za pracę na rzecz polskiej nauki, działalność społeczną i naukową, za wysiłek na rzecz wielu pokoleń uczniów, a także kontynuatorów swojej działalności, wznieśli tradycyjny toast życząc Profesorowi ad multos annos!

– wykłady na Nową Epokę

W dniu 16 marca br., w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku, odbyła się uroczysta inauguracja cyklu spotkań z młodzieżą włocławskich szkół pod nazwą „Wykłady na nową epokę”. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem przez Prezydenta Włocławka dra Marka Wojtkowskiego. Uczestnicy spotkania wysłuchali trzech wykładów:

1.      Najważniejsze wydarzenia w dziejach Włocławka , który przedstawił dr Władysław Kubiak, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, pracownik dydaktyczny Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku;

2.      Wybitne postaci związane z Włocławkiem zaprezentował prof. KSW dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego;

3.      Miejsca szczególnie bliskie sercu włocławian zaprezentował mgr Henryk Wasilewski, nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Na uwagę zasługują inicjatywy p. Pawła Lenkiewicza na rzecz upamiętnienia we Włocławku osób związanych ze sportem. Z jego inicjatywy stadion leśny na Zazamczu otrzymał imię Kazimierza Kasperkiewicza, pioniera lekkiej atletyki w naszym mieście, reprezentanta Polski i działacza społecznego tegoż osiedla. Kazimierz Kasperkiewicz był medalistą Mistrzostw Polski oraz Uniwersjady. Został nominowany na Igrzyska Olimpijskie w Amsterdamie, w których nie mógł jednak uczestniczyć z powodu kontuzji. Wychował wielu medalistów Mistrzostw Polski. Był pierwszym trenerem Ryszarda Marczaka, olimpijczyka w maratonie. To właśnie Kazimierz Kasperkiewicz był jednym z inicjatorów powstania stadionu leśnego na osiedlu Zazamcze.
Paweł Lenkiewicz był również współinicjatorem ufundowania przez miasto Włocławek tablicy upamiętniającej Napoleona Dzwonkowskiego, która została powieszona w głównym holu stadionu OSIR. Napoleon Dzwonkowski był wieloletnim instruktorem i sędzią lekkiej atletyki, uczestnikiem Mistrzostw Europy w Oslo, członkiem kadry narodowej, wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski w biegach długich i przełajowych. Został dwukrotnie nominowany na Igrzyska Olimpijskie.

W 2023 r. kontynuowane były prace w siedzibie Biblioteki Naukowej WTN.

Biblioteka Naukowa funkcjonuje w strukturze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego od 1979 r. Do zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych. W 2023 r. udostępnianie zbiorów użytkownikom odbywało się wyłącznie na miejscu w czytelni. Prowadzona była także działalność informacyjna polegająca na udzielaniu pomocy czytelnikom w wyszukiwaniu literatury na dany temat. Biblioteka dotychczas zgromadziła 35 953 woluminów książek i czasopism, ponad 1760 dokumentów życia społecznego, 50 prac doktorskich, 86 prac magisterskich, 35 prac licencjackich i inżynierskich. Wydzielony księgozbiór regionalny, w którym gromadzone zostały materiały dotyczące Kujaw i ziemi dobrzyńskiej był na bieżąco uzupełniany. W Bibliotece Naukowej WTN znajduje się również kilka bardzo cennych – wydzielonych – księgozbiorów, które zostały przekazane w formie darów przez osoby prywatne oraz instytucje.

W roku 2023 do księgi inwentarzowej biblioteki wpisano ogółem 80 egzemplarzy książek i czasopism, które następnie zostały wprowadzone do katalogu elektronicznego. Biblioteka prenumeruje czasopismo dziennik Gazetę Pomorską oraz rocznik Polski Słownik Biograficzny. W minionym roku nie zakupiono książek. Natomiast dzięki wymianie oraz darom – księgozbiór wzbogacił się o 80 woluminów. Wśród darczyńców były osoby prywatne: Piotr Bychowski, Wioletta Dubacka, ks. Krzysztof Konecki, Bożena Koredczuk, Władysław Kubiak, Stanisław Kunikowski, Jerzy Lewandowski, Łukasz Starczewski, Henryk Wasilewski, Zygmunt Wiatrowski, Mirosław Włodkowski, Jarosław Wojciechowski, Zdzisław J. Zasada oraz liczne instytucje:  Instytut Archeologii i Etymologii PAN, Urząd Miasta Brześcia Kujawskiego, Urząd Miasta Kowal, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku,    Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu, Wydawnictwo Słowo/Obraz,    Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku.

Stan zbiorów Biblioteki Naukowej na dzień 31 XII 2023 r. wynosił 35953 woluminów, o wartości 572018,04 zł.

Należy również zaznaczyć, że udostępniano zbiory biblioteczne członkom Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, którzy zamówili książki telefonicznie lub przez elektroniczną skrzynkę pocztową.

W roku sprawozdawczym czytelnię odwiedziło 10 osób, którym udostępniono 25 woluminów książek i czasopism. Należy podkreślić, że biblioteka wraz z czytelnią czynna była jedynie raz w tygodniu, ze względu na brak środków finansowych na wynagrodzenie dla pracownika biblioteki.[1]

Włocławskie Towarzystwo Naukowe dziękuje wszystkim członkom oraz osobom które wpierały swoją społeczną pracą działania, zwłaszcza wydawnicze, naszego Towarzystwa.
Cieszymy się, że udało się nam zrealizować większość planów, które ujęte zostały z Planie działalności WTN na rok 2023.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń WTN w 2023 r.

26 I 2023 r. dr Miłosz Kłobukowski, sekretarz generalny WTN uczestniczył w Walnym Zebraniu Członków LGD reprezentując Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

07 II 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN
w Warszawie, uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Rady Towarzystw Naukowych.

22 II 2023 r. dr Władysław Kubiak, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego reprezentował WTN podczas finału projektu edukacyjnego „Wspólna przeszłość kluczem do przyszłości”. Projekt został zorganizowany przez III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku a Włocławskie Towarzystwo Naukowe objęło tę inicjatywę honorowym patronatem, przekazując 52 egzemplarze publikacji WTN jako nagrody dla uczestników debaty.

02 III 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wziął udział w spotkaniu Zarządu i Rady Forum Rozwoju Regionalnego w Ostromecku, którego jest członkiem.

08 III 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN
w Warszawie, uczestniczył w zebraniu plenarnym Rady Towarzystw Naukowych, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

14 III 2023 r. Włocławskie Towarzystwo Naukowe przy współpracy Centrum Kultury „Browar B.”, zorganizowało konferencję naukową pt. „Powstanie styczniowe na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. W 160. rocznicę”, pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Włocławka Marka Wojtkowskiego i Biskupa Włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego. Podczas konferencji referaty wygłosili m.in.: dr Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławka, członek WTN, dr Hanna Szczechowicz – członek WTN, dr Tadeusz Trocikowski – członek WTN.

15 III 2023 r. w ślad za konferencją, zorganizowaną przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe w dniu 14 III 2023 r., odbyła się wycieczka autokarowa „Śladami miejsc pamięci Powstania Styczniowego na Kujawach”, w której uczestniczyły delegacje uczniów szkół biorących udział w konferencji wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście.

16 III 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz ks. dr hab. Lech Król, wiceprezes zarządu WTN wzięli udział w gali konkursu „Przyjaciel Młodzieży”, zorganizowanej w Centrum Kultury „Browar B.”, przez III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

21 III 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wziął udział w międzyszkolnej konferencji popularnonaukowej poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, zorganizowanej przez II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika we Włocławku. Wśród organizatorów konferencji był mgr Henryk Wasilewski, nauczyciel II LO, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

23 III 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wziął udział w inauguracji roku akademickiego dla studentów międzynarodowych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

13 IV 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, dr Zdzisław J. Zasada, prezes honorowy WTN i mgr Arkadiusz Ciechalski, członek zarządu WTN wzięli udział w uroczystości nadania Bibliotece Miejskiej w Kowalu imienia Jerzego Giergielewicza oraz promocji książki „Jerzy Giergielewicz Kustosz Historii Miasta Kowala.

14 IV 2023 r. dr inż. Ryszard Chodynicki, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku uczestniczył w uroczystości, z okazji 78. Rocznicy forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy I i II Armii Wojska Polskiego oraz święta Wojsk Inżynieryjnych – Dnia Sapera zorganizowanej przy Pomniku Sapera 3 Wppont we Włocławku.

19 IV 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN
w Warszawie, uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Prezydium Rady Towarzystw Naukowych.

25 IV 2023 r. mgr Elżbieta Zaborowska, pracownik Biblioteki Naukowej WTN, członkini Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Open Access. Rola bibliotek w upowszechnianiu idei otwartej nauki”.

30 IV 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, wziął udział w premierze Oratorium na 900-lecie Diecezji Włocławskiej, które odbyło się w katedrze włocławskiej.

04 V 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wraz prof. dr. hab. Jerzym Garbaczem, Rektorem Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, członkiem WTN zostali zaproszeni do wystąpienia w czasie otwarcia konferencji pn. „Strażacy a niepodległość 1863-2023”, która odbyła się w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie. Organizatorem Konferencji było Muzeum Niepodległości oraz Związek Ochotniczej Straży Pożarnej RP.

08 V 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN
w Warszawie, uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Prezydium Rady Towarzystw Naukowych

05 V 2023 r. mgr inż. Maria Balakowicz, członkini WTN uczestniczyła w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej reprezentując Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

18 V 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wziął udział w spotkaniu inaugurującym powstanie Zespołu Lokalnej Współpracy, które odbyło się w siedzibie Nadleśnictwa Włocławek, na zaproszenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

02 VI 2023 r. mgr Małgorzata Wdowczyk, członkini sekcji filologiczno-artystycznej WTN wygłosiła wykład poświęcony Marii Danilewicz-Zielińskiej, na który zaprosiła do siedziby KPCEN we Włocławku.

06 VI 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz dr Władysław Kubiak, członek WTN, uczestniczyli w spotkaniu delegacji Oddziałów KDUTW zorganizowanym przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku wraz Kujawsko Dobrzyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

14 VI 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN
w Warszawie wraz z dr. Zdzisławem Zasadą, prezesem honorowym WTN wzięli udział w konferencji „Status i funkcjonowanie towarzystw naukowych w Polsce” zorganizowanym przez Marszałka Senatu Rzeczypospolitej oraz Radę Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN.

15 VI 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, wziął udział w zakończeniu roku akademickiego 2022/2023 Włocławskiego Uniwersytetu Seniora.

15 VI 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, uczestniczył w XVII Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w Kole, reprezentując Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

16 VI 2023 r. Włocławskie Towarzystwo Naukowe pod patronatem Prezydenta Miasta Włocławka Marka Wojtkowskiego zorganizowało pierwsze spotkanie z młodzieżą włocławskich szkół z cyklu. „Wykłady na Nową Epokę”. Poszczególne wydarzenia mają na celu popularyzację historii, kultury i tożsamości włocławian i Włocławka. Referaty podczas spotkania wygłosili m.in.: prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, dr Władysław Kubiak – członek WTN, mgr Henryk Wasilewski – członek WTN.

16-18 VI 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, przyjął zaproszenie od dra Jarosława Kołtuniaka, starosty radziejowskiego na Święto Powiatu Radziejowskiego, reprezentując Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

28 VI 2023 r. dr Miłosz Kłobukowski, sekretarz generalny Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, wziął udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, jako przedstawiciel Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

30 VI 2023 r. mgr Małgorzata Wdowczyk, członkini sekcji filologiczno-artystycznej WTN podczas zebrania sekcji wygłosiła prelekcję pt. „Marii Danilewicz-Zielińska – człowiek książki, inspirator. Korespondencyjne wspomnienia”. W imieniu zarządu WTN w spotkaniu uczestniczył mgr Arkadiusz Ciechalski – członek zarządu.

26 VII 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Lokalnej Współpracy, (powołanego w dniu 18 V br.) zwołanym przez Nadleśnictwo Włocławek.

26 VII 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na zaproszenie Romana Gołębiewskiego, Starosty Włocławskiego oraz Sławomira Pańdzierskiego, Dyrektora Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku uczestniczył w uroczystym otwarciu Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku,

21-24 VIII 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wziął udział w II Letnim Zakopiańskim Spotkaniu Metodologicznym (II LZSM) w Ośrodku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Dafne” w Zakopanem. Podczas konferencji omawiane były m. in. problemy prawomocności
i wiarygodności badań naukowych online.

30 VIII 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego uczestniczył w Gali Jubileuszowej z okazji 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

04 IX 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wziął udział w uroczystej akademii z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 r. we Włocławku, działającej przy Kujawskiej Szkole Wyższej.

07 IX 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wraz z dr. Zdzisławem J. Zasadą, prezesem Honorowym WTN uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Naukowej Związku Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie, po którym zorganizowane zostało uroczyste spotkanie z okazji 102. rocznicy powstania Związku. W imieniu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i społeczności KSW, głos zabrał prezes prof. ucz. dr hab. S. Kunikowski przekazując „List Gratulacyjny” na ręce Prezesa Zarządu Głównego OSP RP Waldemara Pawlaka.

20 IX 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wziął udział w spotkaniu z okazji Jubileuszu 30-lecia powstania oddziału Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości we Włocławku, na które został zaproszony przez mgr. inż. Jerzego Lewandowskiego, prezesa Zarządu PSRWN Oddziału we Włocławku, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej WTN.

21 IX 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i dr Władysław Kubiak uczestniczyli w konferencji promującej publikację „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939”, zorganizowanej przez Instytut De Republika oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

23 IX 2023 r. dr Agnieszka Galczak-Froch, wiceprezes WTN reprezentowała Włocławskie Towarzystwo Naukowe w uroczystości z okazji jubileuszu 115-lecia Oddziału Kujawskiego PTK-PTTK we Włocławku.

23-24 IX 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wziął udział w obchodach 100-lecia Towarzystwa Łowieckiego
w Kowalu, zorganizowanego w ramach obchodów 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego.

28 IX 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN
w Warszawie uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN.

29 IX 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, wziął udział w uroczystym otwarciu Interaktywnego Centrum Fajansu – Skarbca Fajansu.

04 X 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Komitetu Budowy Pomnika Pomordowanym Mieszkańcom Włocławka i Powiatu Włocławskiego – Ofiarom Zbrodni Katyńskiej 1940 r., którego członkami są: prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (przewodniczący Komitetu), dr Agnieszka Galczak-Froch, wiceprezes WTN (z-ca przewodniczącego Komitetu), mgr Dorota Szklarska, dyrektor WTN (sekretarz Komitetu) oraz członkowie Komitetu w osobach: mgr Monika Jabłońska, członek WTN,  dr Władysław Kubiak, członek WTN, dr Zdzisław Jan Zasada, prezes honorowy WTN.

11 X 2023 r. dr Władysław Kubiak, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, wręczył list gratulacyjny w imieniu zarządu WTN podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubaniu.

14 X 2023 r. dr Miłosz Kłobukowski, sekretarz generalny Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, reprezentował Towarzystwo podczas inauguracji formacyjnej 2023/2024 Wyższego Seminarium Duchownego w 900-lecie Diecezji Włocławskiej, podczas którego wręczył list gratulacyjny w imieniu Zarządu WTN.

20 X 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2023/2024 Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podczas którego dr Miłosz Kłobukowski, sekretarz generalny Włocławskiego Towarzystwa Naukowego,wygłosił wykład inauguracyjny.

21 X 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wraz z dr. Zdzisławem Zasadą, prezesem honorowym WTN, uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego 2023/2024 Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz we Mszy św., która odbyła się z tej okazji.

23 X 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, wygłosił wykład podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rypinie.

25 X 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN
w Warszawie uczestniczył w zebraniu plenarnym Rady Towarzystw Naukowych.

6 XI 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, wziął udział w uroczystym zebraniu Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka, podczas którego odznaczeni odznaką Zasłużony Członek TPC zostali prof. Zygmunt Wiatrowski i prof. Szymon Kubiak, członkowie honorowi Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

23 XI 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, wziął udział w uroczystości Święta Szkoły i ślubowaniu uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Akademickich KSW im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku.

24 XI 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, na zaproszenie Dyrektora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, uczestniczył w otwarciu Młyna Wodnego w Kłóbce.

5 XII 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, wziął udział w uroczystych obchodach 105. rocznicy istnienia
III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

6 XII 2023 r. mgr Arkadiusz Ciechalski, członek zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, uczestniczył w wykładzie otwartym pt. „Błogosławiony Biskup Michał Kozal- próba odczytania dzisiaj”, organizowanym przez Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchowego we Włocławku.

11 XII 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, uczestniczył w zebraniu rady programowej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, jako przewodniczący Rady Programowej Muzeum.

14 XII 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, uczestniczył w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez  Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku.

19 XII 2023 r. prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, wziął udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez  Burmistrza Ciechocinka i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechocinku.

[1]Informacja opracowana przez pracownika Biblioteki WTN – mgr Elżbietę Zaborowską