Powstaje trzeci tom słownika poświęcony ludziom niepospolitym z Kowala i okolic.

27-03-2023

Dwa pierwsze tomy publikacji zostały wydane przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe: w 2006 r. „Kazimierz Wielki oraz niepospolici z Kowala i okolic” pod red. Zdzisława Zasady i Bogdana Ziółkowkiego oraz w 2008 r. „Piotr Tylicki oraz niepospolici z Kowala i okolic”, także pod redakcją dr. Z. Zasady.

Łącznie w obydwu słownikach ukazało się ponad 250 biogramów. W związku z bardzo dużą popularnością obydwu tomów wśród czytelników, Zespół Redakcyjny podjął decyzję o kontynuacji serii i wydaniu drukiem kolejnego, trzeciego tomu publikacji, który będzie nosił tytuł „Jan Nowicki oraz  niepospolici z Kowala i okolic”. Zakres terytorialny dotyczy osób, których biogramy mają związek z tą częścią powiatu włocławskiego, dla których Kowal, aż do 1836 roku, był miastem powiatowym.

Przedsięwzięcie realizowane jest przy aktywnym udziale władz samorządowych miasta i gminy Kowal, gminy Baruchowo i Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Planujemy zamieszczenie biogramów osób, nieujętych w poprzednich wydawnictwach (wykaz w załączeniu). Celem wydawcy jest utrwalenie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą, działalnością społeczną, naukową położyli zasługi dla rozwoju, zachowania tożsamości narodowej miejscowego społeczeństwa, umacniania oświaty, kultury, sportu, itp. W ten sposób chcemy przywrócić pamięć o życiu i dokonaniach wielu niepospolitych mieszkańców „małych ojczyzn” poprzez fakt urodzenia, edukacji, dokonań czy zasług na różnych płaszczyznach.

Jeśli chcielibyście upamiętnić swoich sąsiadów, znajomych, członków rodzin lub inne niepospolite osoby z tego terenu, opracowując ich biogram, zapraszamy do kontaktu i współpracy z Komitetem Redakcyjnym (szczegóły w załączonej ulotce).

Posiadasz źródła, informacje o wybitnych osobach nieujętych w poprzednich wydaniach – zapraszamy do współpracy.

Komitet Redakcyjny
Arkadiusz Ciechalski
Anna Marcinkowska
Anna Prokopiak-Lewandowska
Zdzisław Jan Zasada

Do pobrania

Ulotka

Wykaz już opracowanych życiorysów