Konferencja naukowa pt. „500 lat relokacji miasta Kowala”

13-02-2019

W obecnym 2019 r. mija 500. rocznica aktu odnowienia przez króla Zygmunt I Starego, lokacji królewskiego miasta Kowala na Kujawach, który miał miejsce w 1519 r. Fakt ten Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Burmistrz Miasta Kowala oraz Stowarzyszenie „Aktywny Kowal” zamierzają uczcić organizacją – w dniu 30 kwietnia 2019 r.- konferencji naukowej pt. „500 lat relokacji miasta Kowala”.

W czasie konferencji, która odbędzie się w Kowalu, wygłoszone zostaną następujące referaty:
– Przyczynek do problematyki lokacji i relokacji Kowala oraz innych miast kujawskich;
– Samorząd miasta Kowala w XV wieku;
– Szkic do dziejów kasztelani kowalskiej i starostwa kowalskiego od początku
XV w. do końca istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1795 r.);
– Morfonogeneza Kowala – próba lokalizacji grodu wraz z innymi ważnymi obiektami;
– Przywileje Kazimierza Wielkiego dla Żydów i ich średniowieczne konfirmacje;
– Geneza, nazewnictwo oraz okoliczności zmian ulic i placów w mieście Kowalu;
– Historia Poczty Polskiej w Kowalu;
– Tradycje kazimierzowskie w historii i współczesności Kowala;
– Praca wychowawcza Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu wokół bohatera szkoły Kazimierza Wielkiego.

W celu realizacji powyższego przedsięwzięcia powołano:
1) Komitet Naukowy:
– dr Zdzisław Jan Zasada – prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego,
– mgr Eugeniusz Gołembiewski – burmistrz Miasta Kowala,
– dr Anna Prokopiak-Lewandowska – prezes Stowarzyszenia „Aktywny Kowal”.
2) Komitet Organizacyjny:
– mgr Dorota Szklarska – Włocławskie Towarzystwo Naukowe,
– Grażyna Snopkowska – Urząd Miasta Kowala.
3) Zespół Redakcyjno-Wydawniczy publikacji pokonferencyjnej pt.: „500 lat relokacji miasta Kowala”: – prof. dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej  we Włocławku,
– dr Zdzisław Jan Zasada – prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego,
– dr Anna Prokopiak Lewandowska – prezes Stowarzyszenia „Aktywny Kowal”,
– mgr Eugeniusz Gołembiewski – burmistrz Miasta Kowala

Plonem konferencji naukowej będzie wydawnictwo o tytule zgodnym z tytułem konferencji, w którym opublikowane zostaną wszystkie wygłoszone referaty. Niezależnie od wygłoszonych referatów, organizatorzy dopuszczają zamieszczenie w publikacji materiałów w formie komunikatów, których tematyka będzie związana z historią Kowala, które nie były dotychczas opublikowane oraz szerzej upowszechniane. Komunikaty należy opracować według poniższych kryteriów:
– tytuł artykułu, słowa kluczowe (do 7 wyrazów) oraz abstrakt (do 1500 znaków wraz ze spacjami) powinien być dwujęzyczny – w języku polskim i angielskim;
– objętość tekstu nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (1 800 znaków na stronie A4 wraz ze spacjami);
– wydruk komputerowy: na papierze A4, czcionka Times New Roman CE o wielkości 12, interlinia (odstęp między wierszami) 1,5 wiersza;
– tekst nie powinien być formatowany, bez wymuszonego dzielenia wyrazów
– w odpowiednich miejscach tekstu należy w edytorze tekstu umieścić fotografie, rysunki, mapy itp. z pełnym opisem, z podaniem źródła pochodzenia;
– dodatkowo fotografie, rysunki, mapy itp. należy załączyć do materiału jako osobne pliki o rozszerzeniu pdf;
– przypisy należy umieszczać na dole strony;
– do materiału należy załączyć notkę biograficzną autora oraz dane kontaktowe
(nr telefonu, adres mail)

Komunikaty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: wtn@wtn.pl lub wydruk komputerowy z załączonym nośnikiem elektronicznym (CD, pendrive) na adres pocztowy WTN 87-800 Włocławek, plac Wolności 20 do dnia 28 lutego 2019 r.
Biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną opracowania Komitet Naukowy podejmie decyzję o przeznaczeniu materiału do druku, o czym autor zostanie poinformowany  do dnia 5 III 2019 r.
Mieszkańców Włocławka, Kowala oraz okolicznych miejscowości – już dziś – zapraszamy do udziału w konferencji. O szczegółach zostaniecie Państwo poinformowani na naszej stronie internetowej oraz w zaproszeniach.

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy