Konferencja naukowa o muzealnictwie pożarniczym z udziałem włocławian

22-11-2016

W dniu 15 listopada 2016 r. odbyła się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach (CMP), woj. śląskie, konferencja naukowa pn.: Muzealnictwo w Polsce na tle dziejów ochrony przeciwpożarowej. Współorganizatorem był Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Patronat honorowy nad obradami objęli: nadbryg. Leszek Suski – komendant główny PSP oraz Edward Lasok – prezydent Mysłowic. Spotkanie uświetnili obecnością: dr hab. Urszula Oettingen z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Jacek Olbrycht z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków z Warszawy i Zbigniew Meres (Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP), dr hab. prof. nazdw. Stanisław Kunikowski (Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, dr Zdzisław Jan Zasada (Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Członek Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZOSP RP). W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy muzeów i izb pożarniczy z całej Polski, a także: historycy, kolekcjonerzy, pasjonaci oraz młodzież licealna z klas o profilu pożarniczym, łącznie ok. 140 osób.
Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor CMP – st. bryg. Edward Pruski. Witając gości przybliżył dokonania i zasługi Związku Floriańskiego, co wpisywało się w stulecie powołania tego stowarzyszenia. W części oficjalnej miało miejsce przekazanie na ręce Dyrektora CMP zabytkowego sztandaru z 1921 r. przez OSP Moskorzew (woj. świętokrzyskie). Delegacja OSP przybliżyła słuchaczom interesujące dzieje sztandaru.
Licznie reprezentowani goście wysłuchali dziesięciu referatów. Dr hab. Tadeusz Olejnik – nestor historyków pożarnictwa omówił biografie i zasługi pionierów polskiego muzealnictwa pożarniczego. Dr hab. Urszula Oettingen zaprezentowała problematykę ochrony zabytków pożarnictwa w krajobrazie kulturowym ziem polskich. Duże zainteresowanie wzbudził referat dr. hab. Władysława Tabasza traktujący o odbiorze socjologicznym muzeów pożarniczych przez zwiedzających. Dr hab. Stanisław Kunikowski omówił istotny element muzealnictwa, jakim jest obecnie edukacja bezpieczeństwa w tego typu placówkach. Dr Zdzisław J. Zasada przedstawił tradycje pożarnicze najstarszej na Kujawach straży pożarnej we Włocławku. Referaty wygłosili także: Zbigniew Todorski (kierownik Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu), Kamil Stasiak (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Dariusz Falecki (CMP w Mysłowicach), Piotr Bielicki (Kościan) i Grzegorz Kamiński (Polskie Towarzystwo Historyczne).
Konferencji towarzyszyło otwarcie dwóch wystaw: „Muzea i Izby tradycji pożarniczej w Polce” oraz „Sikawki w miniaturze z kolekcji Zygmunta Karga”. Na pierwszej ekspozycji zaprezentowano blisko 30 największych muzeów i izb pożarniczych w Polsce. Druga wystawa prezentuje misternie odwzorowane sikawki powozowe wykonane przez modelarza-amatora.
Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja. Jej przedmiotem było ustalenie wspólnych zadań dla muzealników i miejsca następnego spotkania. W jej toku ustalono konieczność wznowienia „Muzealnego Rocznika Pożarniczego”, który od 1990 r. był platformą dla publikacji naukowych o historii pożarnictwa. Dyrektor CMP wyszedł z inicjatywą opracowania mapy muzeów i izb pożarniczych z ich charakterystyką oraz zaproponował opracowanie wspólnego rejestru najcenniejszych zbiorów strażackich w Polsce. Sumując, mysłowickie spotkanie stanowiło pierwszą próbę integracji szerokiego grona muzealników i naukowców zajmujących się zawodowo pożarnictwem.
Znaczącym dla włocławian było spotkanie i wymiana poglądów z wybitnym historykiem pożarnictwa oraz autorem bardzo licznych publikacji prof. Tadeuszem Olejnikiem. W bezpośredniej rozmowie zaakcentowano ścisłe związki, jakie na przestrzeni dziejów polskiego pożarnictwa wiązało straż pożarną z Włocławka z jednostką w Łowiczu. Podkreślono, że obydwie wniosły bardzo duży wkład w kształtowanie podwalin ruchu strażackiego na terenie Królestwa Polskiego i całej Polski. Zaproponowano, by te długoletnie i owocne tradycje wskrzesić, odnawiając kontakty między obecnymi strażami ochotniczymi i zawodowymi oraz badaczami parającymi się dziejami tych straży.

Tekst: Archiw. CMP w Mysłowicach
Fot. konferencja: Anita Wawrzyńska-Pastuszka
Fot. eksponaty: Zdzisław J. Zasada