Komunikat – odwołanie terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków WTN, zaplanowanego na dzień 16 czerwca 2020 r.

20-05-2020

Zarząd Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na podstawie § 28 ust.2 Statutu WTN odwołuje termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego ustalony na mocy Uchwały nr 100 Zarządu WTN z dnia 03 kwietnia 2020 r. na dzień 16 czerwca 2020 r. (wtorek) na godz. 16.00 (w I terminie) i 16.15 (w II terminie). Jednocześnie nie ustala daty dziennej zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, z zastrzeżeniem, że musi się ono odbyć nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Zarząd WTN od dnia 1 lipca 2020 roku ustanawia pełnomocnika stowarzyszenia do podejmowania działań w zakresie zarządu zwykłego, w osobie dra Zbigniewa Brendy – wiceprezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Pełnomocnictwo ma charakter ciągły i trwa do dnia odbycia Zwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i powołania nowego Zarządu członków WTN.

UZASADNIENIE

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się na terenie Polski epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz uchwaleniem przez Sejm RP ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych innymi skutkami sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) wskazane jest podjęcie przedsięwzięć prewencyjnych w tym zakresie, m.in. poprzez przestrzeganie zakazu organizowania zgromadzeń i imprez masowych.

W organizacjach pozarządowych decyzję o odwołaniu zaplanowanego Walnego Zebrania i ustaleniu nowego terminu podejmuje organ wskazany w statucie jako uprawniony do zwołania zebrania. W przypadku WTN, zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu, jest także Zarząd Towarzystwa.

Dla zachowania ciągłości władz statutowych WTN, z zapisów § 26, pkt 2 oraz § 28, pkt 2 Statutu WTN wynika, że końcowym terminem, w którym powinno odbyć się Walne Zebranie Członków WTN jest 30 czerwca danego roku. Ustalona wcześniej dzienn adata odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego -ze względu na zagrożenie epidemiologiczne -powinna być przesunięta na termin późniejszy, mimo, że działanie takie naruszy przepisy statutu.

Decyzja o przesunięciu terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego znajduje uzasadnienie w powszechnie akceptowanej wykładni prawa i w orzecznictwie sądów cywilnych. Charakter stosunków stowarzyszenia przyjmuje, że statut stowarzyszenia jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy stowarzyszeniem a jego członkami, a także pomiędzy członkami stowarzyszenia. Tak więc, przy interpretacji zapisów statutowych organizacji pozarządowych należy posiłkować się przepisami prawa cywilnego.

Stan zagrożenia epidemią może być traktowany jako przejaw siły wyższej. Pojęcie siły wyższej nie zostało w prawie polskim unormowane. Ustawodawca pozostawił jego określenie doktrynie i orzecznictwu. Podstawowe koncepcje teoretyczne siły wyższej zostały rozwinięte na tle prawa zobowiązań, przy rozważaniu siły wyższej jako przyczyny usprawiedliwiającej niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. Siłę wyższą ujmuje się zatem jako zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć, ani mu się przeciwstawić.

W tych okolicznościach odwołanie terminu walnego zebrania jest możliwe zwłaszcza, że decyzja podejmowana jest w okresie trwania kadencji obecnego Zarządu. Nawet jeśli nowa data walnego zebrania przypadnie w czasie, kiedy kadencja ta już upłynęła, będzie ona miała charakter obowiązujący.

Wobec powyższego Zarząd WTN stoi na stanowisku przełożenia Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Członków WTN na termin późniejszy, który umożliwi bezpieczne jego przeprowadzenie. Stąd też przesunięcie terminu zwołania walnego zebrania członków poza termin określony w statucie, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne na termin po ustaniu tego zagrożenia jest prawnie uzasadniony.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa w działalności WTN, Zarząd WTN od dnia 1 lipca 2020 roku ustanawia pełnomocnika stowarzyszenia do podejmowania działań w zakresie zarządu zwykłego w osobie dra Zbigniewa Brendy – wiceprezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Pełnomocnictwo ma charakter ciągły i trwa do dnia odbycia Zwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i powołania nowego Zarządu członków WTN.