Jubileusz 95-lecia Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, profesora doktora habilitowanego doktora honoris causa Zygmunta Wiatrowskiego.

24-04-2023

Jubileusz 95-lecia Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, profesora doktora habilitowanego doktora honoris causa Zygmunta Wiatrowskiego.

W dniu 19 kwietnia 2023 r., w Ciechocinku Włocławskie Towarzystwo Naukowe zorganizowało uroczyste spotkanie z okazji 95 urodzin Członka Honorowego WTN – Zygmunta Wiatrowskiego.

Prof. dr hab. dr h. c. Zygmunt Wiatrowski, Członek Honorowy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Honorowy Profesor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, 14 kwietnia obchodził jubileusz 95-lecia urodzin. Prof. Z. Wiatrowski urodził się w Zagórowie (obecnie woj. wielkopolskie). Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, studiował matematykę oraz pedagogikę (II stopień) w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Na tej samej Uczeni uzyskał – w 1969 r. – stopień doktora nauk humanistycznych. Natomiast tytuł Profesora otrzymał w 1988 r. W 2007 r. władze Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy nadały Profesorowi tytuł Doktora Honoris Causa. W swojej karierze zawodowej Z. Wiatrowski pełnił wiele funkcji na uczelniach, w tym m. in.: dziekana Wydziału Pedagogicznego WSP w Bydgoszczy, a w kolejnych latach 1984-1987, prorektora tej Uczelni. Przez wiele lat Profesor był wykładowcą w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, gdzie pełnił także funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki.

Profesor Z. Wiatrowski zaangażowany jest także w pracę społeczną, będąc członkiem stowarzyszeń, m. in.: Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka. W kręgach naukowych WTN, do którego wstąpił w 2000 r., znany jest jako niestrudzony, oddany sprawie naukowego i organizacyjnego życia Towarzystwa. W uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju WTN, jego popularyzację w regionie i kraju Zwyczajne Walne Zebranie WTN nadało w 2015 r. Panu Profesorowi godność członka honorowego. Natomiast w działalności filatelistycznej, która jest wielką pasją Jubilata, znany jest jako współorganizator i Prezes Honorowy Polskiej Akademii Filatelistyki oraz członek honorowy Europejskiej Akademii Filatelistyki. Profesor Z. Wiatrowski jest także Honorowym Obywatelem miasta i gminy Zagórów oraz Honorowym Obywatelem Ciechocinka. Wieloletnia działalność naukowo-dydaktyczna Profesora została doceniona przez władze państwowe, resortowe i organizacje społeczne, czego dowodem są licznie przyznane odznaczenia i medale, w tym: Krzyż Oficerski OOP (1999); Medal „Komisji Edukacji Narodowej” (1978); Medal Europejskiej Akademii Filatelistyki (2001); Medal Komisji Nauk Pedagogicznych PAN (2016).

Uroczystość jubileuszu 95 urodzin Pana Profesora, która odbyła się w pięknej scenerii kawiarni „Rustykalna” w Ciechocinku, uhonorowały swoim udziałem władze państwowe, wojewódzkie, samorządowe, współpracownicy naukowi Jubilata, przedstawiciele władz organizacji społecznych, instytucji Ciechocinka i Włocławka, przedstawiciele kościoła, a także grono przyjaciół i najbliższa rodzina. Spotkanie prowadził Prezes Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, wieloletni współpracownik
i przyjaciel Jubilata. Po laudacji wygłoszonej na cześć Profesora przez prezesa WTN, głos zabrali poszczególni goście, w tym między innymi: dr Joanna Borowiak – Poseł na Sejm RP, Marek Smoczyk – sekretarz województwa kujawsko-pomorskiego, Jarosław Jucewicz – Burmistrz Ciechocinka, Monika Jabłońska – wiceprezydent Miasta Włocławek, prof. Ludwik Malendowicz – Prezes Honorowy Polskiej Akademii Filatelistyki, Wojciech Pomajda – prezes Sanatorium „Łączność” w Ciechocinku, prof. Stefan Kwiatkowski – wieloletni przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, prof. Ryszard Gerlach – przedstawiciel Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i wychowanek Jubilata, prof. Franciszek Szlosek – przedstawiciel Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
i wieloletni przyjaciel Pana Profesora.

Wszyscy Goście, dziękując drogiemu Jubilatowi za pracę na rzecz polskiej nauki, działalność społeczną i naukową, za wysiłek na rzecz wielu pokoleń swoich uczniów, a także kontynuatorów swojej działalności, wznieśli tradycyjny toast życząc Profesorowi ad multos annos! Gratulujemy i życzymy dwieście lat !

Zaproszenie