Jubileusz 40-lecia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

18-06-2019

14 czerwca 2019 r. Włocławskie Towarzystwo Naukowe obchodziło uroczystość jubileuszu 40 – lecia działalności, która odbyła się w Collegium Minus Kujawskiej Szkoły Wyższej przy placu Wolności 1 we Włocławku. Uroczystość składała się z dwóch części: sprawozdawczej oraz jubileuszowej. W części sprawozdawczej – zgodnie z porządkiem obrad – dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza obrad. Funkcję przewodniczącego objął dr inż. Adam Rejmak, natomiast misję sekretarza obrad powierzono dr Agnieszce Galczak-Froch. W dalszej kolejności powołano Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie: Arkadiusz Ciechalski – przewodniczący Komisji, Jerzy Giergielewicz – członek oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: przewodnicząca Maria Palińska, członek – Maria Balakowicz. W toku obrad członkowie WTN przyjęli sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za 2018 rok. Udzielili absolutorium Zarządowi WTN za miniony rok. W dalszej części Walnego Zebrania przyjęto plan budżetu oraz nakreślono kierunki działalności Towarzystwa na 2019 rok. W końcowej części spotkania przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków – Maria Palińska – odczytała uchwały podjęte przez Walne Zebranie oraz wnioski zgłoszone przez członków podczas zebrania. Część jubileuszowa, która rozpoczęła się o godz. 15.00, była okazją do podsumowań dotychczasowej działalności Towarzystwa, które jako główny cel swojego działania obrało krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Zarządu WTN dr Zdzisław Jan Zasada. Uroczystość jubileuszową zaszczycili swoją obecnością m.in. Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski – Józef Ramlau, członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Aneta Jędrzejewska, Stanisław Pawlak – radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w imieniu dr Joanny Borowiak Poseł na Sejm RP –Maciej Markiewicz, przedstawiciele władz samorządowych – Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski, zastępca Prezydenta Domicela Kopaczewska, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Wawrzonkoski, a także Edward Szymański – Minister w Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, inicjator i propagator idei utworzenia w 1979 roku Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Burmistrz Kowala – Eugeniusz Gołembiewski, w imieniu starosty Powiatu Włocławskiego Romana Gołębiewskiego – dr inż. Adam Rejmak. W obchodach udział wzięli również: rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku – prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski, Dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej – Piotr Nowakowski, Dyrektor Centrum Kultury „Browar B” – Lidia Piechocka – Witczak. Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji oraz Zakładu Karnego we Włocławku, instytucji kultury, stowarzyszeń, szkół śednich, uczelni. Podczas uroczystości 14 czerwca 2019 roku, podsumowującej 40 – letnią działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, członkowie oraz sympatycy WTN zostali uhonorowani dyplomami i medalami za aktywne wspieranie działalności Stowarzyszenia. Natomiast najaktywniejsi członkowie Towarzystwa otrzymali odznaczenia państwowe. Na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2019 roku o nadaniu odznaczeń, zasłużeni członkowie WTN zostali odznaczeni Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Za zasługi w działalności społecznej i oświatowej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został Dariusz Chrobak. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: za zasługi w działalności społecznej i oświatowej – Henryk Wasilewski, za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji leśnej – Maria Elżbieta Balakowicz, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej – Tomasz Władysław Borowiak. Wręczone zostały również odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadane przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego, następującym członkom Włocławskiego Towarzystwa Naukowego: Ryszardowi Bartoszewskiemu, Stanisławowi Kunikowskiemu oraz Henrykowi Wasilewskiemu. Odznaczenia państwowe czlonkom WTN wręczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau w towarzystwie Prezesa WTN dra Zdzisława Jana Zasady.  Z rąk Prezydenta miasta Włocławek dr. Marka Wojtkowskiego, członkowie WTN za zasługi w działalności społecznej wniesionej dla miasta Włocławka otrzymali Medale Prezydenta Włocławka. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Monika Jabłońska, Stanisław Kunikowski oraz Maria Palińska. Z okazji jubileuszu 40 – lecia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego złoty medal otrzymali członkowie założyciele oraz członkowie honorowi WTN: dr Ambroży Bogucki, prof. dr hab. inż. Witold Czarnecki, prof. dr hab. Jan Felicki, dr inż. Jan Mieczysław Kowalczyk, prof. dr hab. n. med. Szymon Kubiak, prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, dr Stefan Paczkowski, prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk, mgr inż. Marek Schab, prof. zw. dr hab. Bogdan M. Wawrzyniak, prof. zw. dr hab. Zygmunt Jerzy Wiatrowski, prof. zw. dr hab. Mieczysław Wojciechowski. Za wspieranie inicjatyw realizowanych przez WTN złoty medal z okazji jubileuszu 40 – lecia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego otrzymał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Włocławek – dr Marek Wojtkowski, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Towarzystwo Naukowe Płockie, Edward Szymański – Minister w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, propagator idei utworzenia Towarzystwa oraz Dorota Szklarska – dyrektor biura WTN. Srebrnym medalem WTN uhonorowano: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Za długoletnią współpracę oraz wspieranie działalności Towarzystwa medal pamiątkowy z okazji 40 – lecia WTN przyznano: Mikołajowi Bogdanowiczowi – Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, ks. bp. dr. Alojzemu Meringowi – ordynariuszowi diecezji Włocławskiej, Burmistrzowi Kowala – Eugeniuszowi Gołembiewskiemu, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „SANIKO”, Strażackiej Orkiestrze Dętej Królewskiego Miasta Kowala, Annie Marcinkowskiej, Ilonie Wilińskiej. Pamiątkowe medale wręczył Prezes WTN dr Zdzisław Jan Zasada wraz z Sekretarzem Generalnym dr. Adamem Wróblem. Ponadto członkowie oraz wyróżnieni goście z okazji jubileuszu 40 – lecia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego otrzymali publikację poświęconą historii i współczesności Towarzystwa, która została wydana w formie elektronicznej, na krążku DVD. Zamieszczone teksty oraz fotografie doskonale odzwierciedlają funkcję oraz istotę działania ludzi nauki dla Włocławka i regionu kujawsko-pomorskiego. Uroczystość jubileuszową uświetnił występ Strażackiej Orkiestry Dętej Królewskiego Miasta Kowala pod kierunkiem kapelmistrza mgr. Roberta Stranca.