Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

17-10-2018

W dniu 13 października 2018 r. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, której założycielem jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe, uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2018/2019. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, studenci, absolwenci, wykładowcy i pracownicy Kujawskiej Szkoły Wyższej, a także liczne grono członków WTN.

W swoim wystąpieniu JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski podsumował działalność Uczelni w minionym roku akademickim 2017/2018 oraz wskazał główne kierunki jej rozwoju na lata następne. W dalszej kolejności głos zabrał prezes WTN dr Zdzisław Zasada życząc Władzom Uczelni zrealizowania wszelkich planów rozwojowych oraz pomnażania sukcesów dydaktycznych i badawczych, będących chlubą Uczelni. Szczególnie ciepłe słowa skierował do studentów pierwszego roku, życząc, aby zapał towarzyszący w dniu inauguracji nie opuszczał ich do końca edukacji, a oczekiwania związane z nauką zostały spełnione.
W kolejnym punkcie uroczystości inauguracyjnej ślubowanie złożyli przyszli studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Po immatrykulacji zebrani odśpiewali Gaudeamus Igitur.
Jednym z najważniejszych punktów uroczystości było złożenie podziękowań przez JM Rektora prof. nadzw. dr hab. Stanisława Kunikowskiego odchodzącym z Uczelni Profesorom. Za długoletnią pracę zawodową na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku uhonorowani zostali prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski oraz prof. dr hab. n. med. Szymon Kubiak – Członkowie Honorowi Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Następnie – zgodnie z porządkiem obrad – przystąpiono do wręczenia medali oraz wyróżnień przyznanych przez Władze Uczelni. Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medale za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku: prof. zw. dr hab. Franciszkowi Rozpłochowi – wieloletniemu pracownikowi dydaktycznemu Uczelni, Włocławskiej spółce ,,ANWIL S.A.’’, a także Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Włocławku.
Wyróżnienia za szczególne osiągnięcia naukowo-dydaktyczne i organizacyjne w roku akademickim 2017/2018, otrzymali wykładowcy: dr Tomasz Borowiak, dr Renata Brzezińska, dr Urszula Kempińska – członkowie WTN oraz dr Maria Posłuszna-Owcarz i mgr Joanna Skiba.
Za szczególne zaangażowanie i pracę na rzecz Uczelni w minionym roku akademickim 2017/2018 wyróżnienia otrzymali również pracownicy administracyjni: mgr Emilia Bodenszac, mgr Monika Jabłońska – członkini WTN, mgr Edyta Rogiewicz, mgr Natalia Tomaszewska, Anetta Supel, mgr Ewa Śmigielska – członkini WTN, mgr Ilona Wilińska.
Podczas inauguracji ogłoszono listę Dziecięciu Najlepszych Absolwentów oraz ,,Primus Inter Pares’’ Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Podczas uroczystości wykład inauguracyjny pt. ,,Dylematy energetyczne przyszłości’’ wygłosił prof. dr hab. Jerzy Garbacz – wykładowca Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w latach 2002—2007 rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Prof. J. Garbacz prowadzi badania w obszarze badań fizycznej adsorpcji gazów i roztworów ciekłych na powierzchniach ciał stałych, opracował szereg teoretycznych modeli równowagi adsorpcyjnej w układach o zróżnicowanych charakterze energetycznym powierzchni i szerokim wachlarzu oddziaływań międzycząsteczkowym.
W niedzielę 14 października Senat, wykładowcy i studenci uczestniczyli we Mszy św. odprawionej w Bazylice Katedralnej w intencji Uczelni, w związku z inauguracją nowego roku akademickiego 2018/2019 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.