Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

14-10-2017

W dniu 14 października 2017 r. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, której założycielem jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe, uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2017/2018. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, studenci, absolwenci, wykładowcy i pracownicy Kujawskiej Szkoły Wyższej, a także liczne grono członków WTN.

W swoim wystąpieniu JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski podsumował działalność Uczelni w minionym roku akademickim 2016/2017 oraz wskazał główne kierunki jej rozwoju na lata następne. W dalszej kolejności głos zabrał prezes WTN dr Zdzisław Zasada zwracając się do zebranych:

Magnificencjo Rektorze! Wielce Szanowny Senacie! Panie i Panowie Profesorowie! Szanowni Goście! Drodzy Studenci!

To już, dwudziesta trzecia w dziejach uczelni inauguracja roku akademickiego. Tradycją stało się, że podczas uroczystości rozpoczęcia każdego nowego roku akademickiego, związanej także z immatrykulacją najmłodszych studentów, wysłuchiwaliśmy wykładu. W dniu dzisiejszym zaprezentuje go generał doktor Mieczysław Gocuł – były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a obecnie nauczyciel akademicki naszej Uczelni.

Panie generale, jesteśmy zaszczyceni, że znajduje się Pan w gronie profesorskim Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku i zapewne z wielkim zainteresowaniem oraz ciekawością wysłuchamy pańskiego wystąpienia.

Szanowni Państwo! Pozwólcie że obecnie zwrócę się do studentów i słuchaczy naszej uczelni.

Drodzy studenci i słuchacze!

Rozpoczęcie studiów, a dla niektórych ich kontynuacja, należy do najważniejszych wydarzeń w Waszym życiu oraz jest znaczącym elementem w historii Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Szczególne istotnym faktem jest ono dla naszych najmłodszych studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, przyjętych dzisiaj do wspólnoty akademickiej.

To do nich chciałbym przede wszystkim skierować swoje przesłanie, ale dotyczy ono także i starszych roczników studiujących.

Szanowni Państwo!

Bądźcie świadomi, że przez kolejne lata Kujawska Szkoła Wyższa będzie waszym miejscem wielogodzinnego pobytu. A więc:

  • szanujcie swoją uczelnię, jej historię i teraźniejszość;
  • szanujcie profesorów, pracowników i kolegów. Z nimi będziecie przez kilka lat przebywać pod wspólnym dachem;
  • szanujcie mienie uczelni, bo ono ma służyć nie tylko Wam, lecz także i tym, którzy po Was przyjdą;
  • dokładajcie wszelkich starań, by osiągane wyniki nauczania były jak najlepsze.

Drodzy Państwo!

W tej Uczelni studiowała i kształciła się bardzo liczna grupa jej absolwentów, którzy po zdobyciu dyplomów zaczęli realizować swoje ścieżki awansu. Zapewne wpłynęło to na zaspokojenie ich własnych ambicji, ale i także na polepszenie statusu społecznego i ekonomicznego. To właśnie niełatwe studia w Uczelni – którą Państwo świadomie wybraliście – pozwolą wam na osiągnięcie zawodowego sukcesu.

Bo dzisiejsza gospodarka, życie społeczne, warunki egzystencjonalne wymagają od bardzo licznego grona młodych ludzi podjęcia zadań związanych z podnoszeniem na wyższy poziom własnych umiejętności.

Szanowne Grono Profesorskie!
Szanowni Goście!

Występuje dzisiaj w imieniu Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – założyciela naszej Uczelni – zdajemy sobie sprawę, że Szkole przyszło działać w specyficznym, niezmiernie trudnym okresie. Wiemy doskonale, że najpoważniejszymi czynnikami są: niż demograficzny, znajdowanie pracy na obczyźnie, zmiany w prawie własnościowym i gospodarczym oraz nierównomierne traktowanie wyższego szkolnictwa państwowego i niepublicznego.

Problematyka ta była wielokrotnie rozpatrywana przez władze Uczelni, jak i Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Jesteśmy świadomi, że rozpoczęta w roku ubiegłym kolejna kadencja władz Uczelni nie jest czasem łatwym. W zapowiedziach władz ministerialnych wyraźnie rysują się zmiany wprowadzające nowe rozwiązania w szkolnictwie wyższym. Szczegółowa analiza dokumentów zarówno w sferze projektów, jak i podjętych już decyzji nie napawa optymizmem. Odczuwa się swoistą niechęć i pozostawienie, z ich żywotnymi problemami, uczelni wyższych niepublicznych – społecznych czy prywatnych. Brak jest też, wśród decydentów, wiary oraz przekonania do prawnego stworzenia dla nich zbliżonych warunków, do uczelni państwowych.

Wiemy dokładnie, że ocena jakości kształcenia jest zdeterminowana, nie liczbą studiujących, lecz efektami kształcenia, wiążących się z zatwierdzeniem nowych kierunków oraz osiągniętymi w trakcie roku akademickiego wynikami. Na szczególne podkreślenie zasługują starania rektora oraz dziekanów naszej Uczelni, które przedkładają się na uruchamianie nowych i potrzebnych na rynku pracy absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Z tego też tytułu nauka w KSW staje się pożyteczna i atrakcyjne dla tych wszystkich, którzy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje, by znaleźć atrakcyjną i dobrze płatną pracę lub osiągnąć wyższy poziom awansu zawodowego.

Szanowni Państwo!

Jednocześnie – szanując autonomię Uczelni –  Zarząd WTN deklaruje wspieranie we wszelkich poczynaniach jej władz w zakresie realizacji bieżącej, jak i długofalowej działalności. Ta deklaracja nie jest tylko podyktowana kurtuazją, ale dowiodła na przestrzeni ubiegłych lat, że współpraca naszych jednostek doprowadzała do pozytywnego rozwiązywania różnych problemów.

Zapewniam studentów, pracowników naukowych i administracyjnych KSW, że podjęte studia i praca zawodowa są niezagrożone. Mogę śmiało stwierdzić, że dzisiejsze rozpoczęcie nowego roku akademickiego znajdzie w czerwcu swój pomyślny finał, a następne lata studiów zostaną powitane kolejnym Gaude Mater Polonia.

Należy podkreślić, że w pokonywaniu tych problemów Zarząd WTN uzyskiwał wsparcie ze strony parlamentarzystów, władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu włocławskiego, a przede wszystkim władz miasta Włocławka. Licząc na dalszą współpracę proszę przyjąć z tego tytułu serdeczne podziękowania.

Dziękuję także ciałom kolegialnym działającym przy naszej Uczelni, które w sposób merytoryczny, organizacyjny i niejednokrotnie finansowy wspomagały Kujawską Szkołę Wyższą.

Będąc przekonanym, że wspomagających Uczelnię przyjaciół nie zabraknie, życzę Jego Magnificencji Rektorowi Kujawskiej Szkoły Wyższej, Senatowi Uczelni, dziekanom oraz pracownikom naukowym i administracyjnych osiągnięcia zamierzonych celów i jak najmniej zmartwień. Niech podjęta działalność dydaktyczna i organizacyjna przyniesie Państwu zadowolenie oraz nieukrywaną satysfakcję z każdego sukcesu, odniesionego przez studenta oraz słuchacza naszej Uczelni.

Podobnie gorące życzenia i pozdrowienia, z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, za pośrednictwem Pana dyrektora Zbigniewa Suszyńskiego, kieruję do dyrekcji, grona pedagogicznego i społeczności szkolnej Zespołu Szkół Akademickich.

Pana prezesa Jerzego Nowackiego proszę o przekazanie życzeń, w dniach kolejnych inauguracji, przede wszystkim dobrego zdrowia i nieustającego zapału w społecznej aktywności dla wszystkich uczestników Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Szanowni Państwo!

Do spełnienia powyższych postulatów będą konieczne dobre warunki zdrowotne. Czego Państwu z całego serca życzymy.

Pozwólcie, że zwrócę się do Pana Profesora Zygmunta Wiatrowskiego, który w dniu dzisiejszym otrzyma tytuł Honorowego Profesora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Szanowny Panie Profesorze!

Jest Pan wybitnym polskim pedagogiem, znanym także poza granicami naszego kraju; autorem kilkudziesięciu podręczników akademickich i prac naukowych dotyczących kształcenia studentów i nauczycieli; pańska praca pedagogiczna stawia pana wśród największych autorytetów polskiej kadry naukowej.

Członkowie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego są zaszczyceni, że jest Pan Profesor naszym honorowym członkiem, do którego zawsze mogliśmy zwrócić się o poradę i ją uzyskiwaliśmy. Dobrze pamiętamy o niekwestionowanych Pańskich wysiłkach, włożonych w minionych okresach w działalność WTN oraz inicjatywach, kiedy Pan zasiadał w jego Zarządzie.

Panie Profesorze! Serdecznie gratulujemy wyróżnienia. Jest Pan pierwszym, który zgodnie z postanowieniem statutu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na mocy uchwały Senatu Uczelni otrzymał tak zaszczytne i ważne wyróżnienie.

Ad multos annos Panie Profesorze!

W kolejnym punkcie uroczystości inauguracyjnej list od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina odczytała Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak – Członek Sejmowej Podkomisji Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Następnie uroczyste ślubowanie złożyli przyszli studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Po immatrykulacji zebrani odśpiewali Gaudeamus Igitur.

Najważniejszym punktem uroczystości było ogłoszenie Uchwały Senatu Kujawskiej nr 44/17 z dn. 29.06.2017 r. nadającej tytuł Honorowego Profesora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dr. h. c. prof. zw. dr. hab. Zygmuntowi Wiatrowskiemu – Członkowi Honorowemu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. JM Rektor prof. Stanisław Kunikowski odczytał tekst laudacji oraz wspólnie z dr Renatą Brzezińską – Dyrektorem Instytutu Pedagogiki wręczył Honorowemu Profesorowi KSW we Włocławku pamiątkowe tablo i kwiaty.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wręczenia medali oraz wyróżnień przyznanych przez Władze Uczelni.

Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medale za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku: dr Adamowi Żwirbli, prof. nadzw. KSW – wieloletniemu pracownikowi dydaktycznemu Uczelni, Romanowi Stanisławskiemu – Prezesowi Zarządu Budizol Sp. z o.o. S.K.A, Jackowi Kuźniewiczowi – Prezesowi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. we Włocławku, a także Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły we Włocławku ,,Vladislawia’’.

Wyróżnienia za szczególne osiągnięcia naukowo-dydaktyczne i organizacyjne w roku akademickim 2016/2017, otrzymali wykładowcy: dr hab. Piotr Gawliczek, dr Renata Brzezińska, dr n. med. Beata Małecka, dr Danuta Nowicka, dr Beata Płaczkiewicz oraz dr Adam Wróbel, prof. nadzw. KSW – wieloletni członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Sekretarz Generalny Zarządu.  Za szczególne zaangażowanie i wkład w pracę na rzecz Uczelni w minionym roku akademickim 2016/2017 wyróżnienia otrzymali również pracownicy administracyjni: mgr Emilia Bodenszac, mgr Halina Bugajska, Jerzy Kujawski, mgr Magdalena Łuczak, mgr Edyta Rogiewicz, Anicetta Szefler-Fajer.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, jako przedstawiciel organu prowadzącego Zespół Szkół Akademickich przyznał wyróżnienia mgr. Zbigniewowi Suszyńskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Akademickich KSW we Włocławku oraz nauczycielom i pracownikom administracji: mgr Agnieszka Zdrojewska, mgr Marta Walczak, mgr Ireneusz Wieczorek, Marlena Grabczewska  za wyjątkowe zaangażowanie w rozwój Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku.

Podczas inauguracji ogłoszono listę Dziecięciu Najlepszych Absolwentów oraz ,,Primus Inter Pares’’  Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2016/2017.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Podczas uroczystości wykład inauguracyjny pt. ,,Bezpieczeństwo narodowe w warunkach dynamicznych zmian jego zewnętrznego środowiska’’ wygłosił generał rezerwowy dr Mieczysław Gocuł. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Cordiale Coro z Aleksandrowa Kujawskiego pod dyrekcją Jarosława Dąbrowskiego.

W niedzielę 15 października Senat, wykładowcy i studenci uczestniczyli we Mszy św. odprawionej w Bazylice Katedralnej w intencji Uczelni, w związku z inauguracją nowego roku akademickiego 2017/2018 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.