Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

10-10-2016

W dniu 8 października 2016 r. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, której założycielem jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe, zainaugurowała nowy rok akademicki 2016/2017. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, studenci, absolwenci, wykładowcy i pracownicy Kujawskiej Szkoły Wyższej oraz liczne grono członków WTN. W swoim wystąpieniu rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski podsumował działalność Uczelni w minionym roku akademickim 2015/2016 oraz wskazał główne kierunki jej rozwoju na lata następne.

Następnie głos zabrał prezes WTN dr Zdzisław Zasada, który powiedział m.in.: […]W tej uczelni studiowało i kształciła się bardzo liczna grupa jej absolwentów, którzy po zdobyciu dyplomów zaczęli realizować swoje ścieżki awansu, co zapewne skutkowało zaspokojeniem własnych ambicji, ale i także polepszeniem statusu społecznego i ekonomicznego. To właśnie niełatwe studia w Uczelni – którą świadomie wybraliście – pozwolą Wam na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Dzisiejsza gospodarka, życie społeczne, warunki egzystencjonalne wymagają od bardzo licznego grona młodych podjęcia się zadań związanych ze podnoszeniem na wyższy poziom własnych umiejętności.[…] Występując dzisiaj w imieniu Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – założyciela naszej Uczelni – zdajemy sobie sprawę, że Szkole przyszło działać w specyficznych i niezmiernie trudnym okresie. Wiemy doskonale, że najpoważniejszymi czynnikami są niż demograficzny, zmiany w prawie własnościowym i gospodarczym oraz znaczące wyjazdy za granicę do pracy młodego pokolenia. Dowiedzione jest i to, że liczne grono, już wykształconych, absolwentów szkół wyższych opuszcza nasz kraj w poszukiwaniu realizacji własnych ambicji zawodowych, ale ponad wszystko za polepszeniem statusu finansowego.
Problematyka ta była wielokrotnie rozpatrywana przez władze Uczelni jak i Towarzystwa. Jesteśmy świadomi, że rozpoczynająca się nowa kadencja władz Uczelni nie będzie sprawą łatwą. W zapowiedziach władz ministerialnych rysują się zwiastuny wprowadzenia nowych rozwiązań w szkolnictwie wyższym. Sądzimy, że dotychczas dyskryminowane wyższe szkolnictwo – zwane niepublicznym, społecznym, czy prywatnym, zyska warunki zbliżone do działania jak w uczelniach państwowych.
W tych przedsięwzięciach Zarząd WTN liczy na bardzo istotne wsparcie ze strony parlamentarzystów, władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu włocławskiego, a przede wszystkim władz miasta Włocławka.[…] Zbliżający się czas przesilenia, nie tylko we włocławskich uczelniach, spowodował konieczne zmiany w strukturach Kujawskiej Szkoły Wyższej. Ich początkiem jest powierzenie przez Zarząd WTN funkcji na kadencję 2016-2020 dotychczasowemu rektorowi prof. Stanisławowi Kunikowskiemu. Ponownym mianowaniem na funkcję dziekanów doktorów: Beatę Płaczkiewicz, Adama Rejmaka, Henryka Stępnia, Marka Zielińskiego, a po raz pierwszy Michała Sójkę i Lecha Bylickiego oraz oddelegowaniem do Senatu Uczelni: prof. Szymona Kubiaka, ks. prof. Zdzisława Pawlaka.
Dziękuję też doktorowi Władysławowi Kubiakowi, w związku z zakończeniem jego kadencji, za pożyteczną działalność na funkcji prorektora naszej Uczelni.
Pragnę też stwierdzić, że Zarząd WTN jest dogłębnie przekonany, iż podjęte decyzje dobrze będą służyć Uczelni, włocławskiemu i kujawskiemu szkolnictwu.
Ze strony założyciela – jak zawsze – deklarujemy wspieranie we wszelkich poczynaniach władz Uczelni, w zakresie realizacji postulatów wynikających z bieżącej jak i długofalowej ich działalności. Ta deklaracja nie jest tylko podyktowana kurtuazją, ale dowiodła na przestrzeni ubiegłych lat, że symbioza naszych jednostek doprowadzała do rozwiązywania różnych problemów.
W tym przekonaniu w imieniu Zarządu WTN i zapewne wszystkich członków naszego Towarzystwa, życzę kierownictwu Kujawskiej Szkoły Wyższej, Senatowi Uczelni, pracownikom naukowym oraz administracyjnym osiągnięcia zamierzonych celów i jak najmniej zmartwień oraz sytuacji stresujących.
Niech podjęta działalność dydaktyczna i organizacyjna przyniesie Państwu zadowolenie oraz nieukrywaną satysfakcję z każdego sukcesu odniesionego przez studenta oraz słuchacza naszej Uczelni.
Podobnie gorące życzenia i pozdrowienia, za pośrednictwem Pana dyrektora Zbigniewa Suszyńskiego, kieruję do dyrekcji, grona pedagogicznego i społeczności szkolnej Zespołu Szkół Akademickich.
Pana prezesa Jerzego Nowackiego proszę o przekazanie życzeń, przede wszystkim dobrego zdrowia i nieustającego zapału do społecznej działalności dla wszystkich członków Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku […].
Na zakończenie swojego wystąpienia wspólnie z sekretarzem generalnym WTN dr. Adamem Wróblem, prof. nadzw. KSW uroczyście podziękował za wieloletnią działalność na rzecz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego jego członkowi honorowemu prof. zw. dr. hab. Zygmuntowi Wiatrowskiemu.
W dalszej kolejności uroczyste ślubowanie złożyli przyszli studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, a także odbyła się uroczystość związana z wręczaniem odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia” dr Marii Posłusznej-Owcarz oraz Marii Paczkowskiej oraz Medalu za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku: Krzysztofowi Grządzielowi – Założycielowi i Prezesowi Zarządu GualaClosures DGS Poland SA,prof. dr. hab. Julianowi Majowi – dziekanowi Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, prof. dr. hab. Franciszkowi Rozpłochowi -KSW we Włocławku, dr. Henrykowi Stępniowi, prof. nadzw. KSW we Włocławku, Januszowi Zaborowiczowi – prezesowi Zarządu Uzdrowiska Wieniec.
Wyróżnienia za działalność naukowo-dydaktyczną w roku akademickim 2015/2016 otrzymali wykładowcy: dr hab. inż. Wiesław Urbaniak, dr hab. Walter Wegner, dr Danuta Nowicka, płk. dr inż. Witold Terechowicz, dr Adam Żwirbla, prof. nadzw. KSW oraz pracownicy administracji: Iwona Kowalska, Ewa Śmigielska, Monika Jabłońska.Rektor KSW złożył także gratulacje i podziękowania dr. Władysławowi Kubiakowi za pracę na rzecz Uczelni w okresie pełnienia funkcji prorektora w latach 2012 – 2016.